Search result for

entwine

(42 entries)
(0.0124 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entwine-, *entwine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entwine[VT] พันรอบ, See also: พัวพัน, Syn. lace, twine, twist
entwine[VT] พัวพัน, See also: พันรอบ, Syn. lace, twine, twist
entwine with[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine about, entwine around, entwine with
entwine about[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine around, entwine round, entwine with
entwine round[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine around, entwine about, entwine with
entwine around[PHRV] พันรอบ, See also: โอบรอบ, เลื้อยรอบ, Syn. entwine about, entwine round, entwine with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entwine(เอนทฺไวน์') vt.,vi. พันรอบ,โอบ,เลื้อยรอบ,ชักใย,ทำให้พัวพัน., Syn. intwine, See also: entwinement n., Syn. twist

English-Thai: Nontri Dictionary
entwine(vt) พันกันยุ่ง,โอบ,เลื้อย,มัด,ชักใย,ทำให้พัวพัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entwinementสายสะดือระหว่างทารกบิดพันเป็นเกลียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Your destinies were entwined.ชะตาชีวิตของเธออย่างยุ่งเหยิงนัก Lancelot (2008)
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Agent Walker is far too emotionally entwined with the asset.สายลับวอคเกอร์รู้สึกลึกซึ้งมากเกินไป กับคนที่มีค่าของรัฐบาล Chuck Versus the Broken Heart (2009)
When we are entwined in our bed.เมื่อเรามาพัวพันกันในเตียงของเรา Shadow Games (2010)
Her life is getting entwined with a conglomerate's.เธอไปได้ดีกับเจ้าคนรวยนั่น Episode #1.7 (2010)
Okay. You both fall back, exhausted but still entwined.โอเค คุณทั้งคู่เหนื่อยหอบ แต่ยังคงโอบกอดกันอยู่ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
- You, me, Warlow-- our destinies are entwined.- เธอ ฉัน วาร์โลว โชคชะตาของเรา เกี่ยวพันกัน Sunset (2012)
those paths become entwined, pulled into each other's orbits,เส้นทางเหล่านั้นมันผัวพันกัน ถูกดึงเข้าสู่วงโคจรของคนอื่น Reunions (2013)
Once we're fully entwined, we use both our lights to render this one closed circle into two, and they become our wedding rings.เมื่อเราพันเสร็จ เราจะใช้แสงของเรา เราจะหลอมรวมอันนี้ ให้กลายเป็นวงกลม 2 วง และมันก็จะกลายมาเป็น แหวนแต่งงาน Radioactive (2013)
No, our fates are entwined now.ไม่ได้ เราร่วมชะตากรรมด้วยกันแล้ว Pilot (2013)
When I cast the spell on Ichabod to save his life I had no idea their fates would become entwined.ตอนที่ฉันร่ายคาถาใส่อิคคาบ็อด เพื่อช่วยชีวิตของเขา ฉันไม่รู้ว่าดวงชะตาจะได้มาบรรจบกัน The Sin Eater (2013)
The trees entwineThe trees entwine Noah (2014)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาน[V] weave, See also: entwine, intertwine, interlace, plait, Example: คุณลุงคนนี้สานกระบุง ตะกร้าได้สวยมาก, Thai definition: อาการที่ใช้เส้นตอกทำด้วยไม้ไผ่ หวาย กก ใบลานเป็นต้น ขัดกันให้เป็นผืน หรือทำขึ้นเป็นวัตถุมีรูปร่างต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาน[v.] (sān) EN: weave ; entwine ; intertwine ; interlace ; plait   FR: entrelacer ; tresser

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTWINE    EH0 N T W AY1 N
ENTWINED    EH0 N T W AY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entwine    (v) (i1 n t w ai1 n)
entwined    (v) (i1 n t w ai1 n d)
entwines    (v) (i1 n t w ai1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
纏い付く;纏いつく[まといつく, matoitsuku] (v5k,vi) to entwine; to follow about [Add to Longdo]
盤根[ばんこん, bankon] (n) entwined roots [Add to Longdo]
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved [Add to Longdo]
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P) [Add to Longdo]
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with) [Add to Longdo]
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship [Add to Longdo]
連理の松[れんりのまつ, renrinomatsu] (n) pines with entwined branches [Add to Longdo]
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intwine \In*twine"\, v. t. [Cf. {Entwine}.]
   To twine or twist into, or together; to wreathe; as, a wreath
   of flowers intwined. [Written also {entwine}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entwine \En*twine"\, v. t. [Pref. en- + twine. Cf. {Intwine}.]
   To twine, twist, or wreathe together or round. [Written also
   {intwine}.]
   [1913 Webster]
 
      Entwined in duskier wreaths her braided locks.
                          --Shelley.
   [1913 Webster]
 
      Thy glorious household stuff did me entwine. --Herbert.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entwine \En*twine"\, v. i.
   To be twisted or twined.
   [1913 Webster]
 
      With whose imperial laurels might entwine no cypress.
                          --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entwine
   v 1: tie or link together [syn: {knit}, {entwine}]
   2: spin,wind, or twist together; "intertwine the ribbons";
     "Twine the threads into a rope"; "intertwined hearts" [syn:
     {intertwine}, {twine}, {entwine}, {enlace}, {interlace},
     {lace}] [ant: {untwine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top