ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

uncoil

AH2 N K OY1 L   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -uncoil-, *uncoil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
uncoil[VI] คลายจากการขด, See also: คลายจากการม้วน, Syn. develop, straighten
uncoil[VT] ทำให้คลายจากการขด, See also: ทำให้คลายจากการม้วน, Syn. develop, straighten

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
uncoil(อัน'คอยลฺ') vt.,vi. แก้ออก,คลี่ออก,เปิดเผย,ม้วนออก,กางออก,ขยายออก

CMU English Pronouncing Dictionary
UNCOIL    AH2 N K OY1 L
UNCOILED    AH2 N K OY1 L D

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Uncoil \Un*coil"\, v. t. [1st pref. un- + coil.]
     To unwind or open, as a coil of rope. --Derham.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  uncoil
      v 1: unwind or untwist [ant: {coil}, {curl}, {loop}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top