ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

วน

   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วน-, *วน*
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กระบิดกระบวน (vt ) to hedge, to manifest reluctance in an artful way
การทวนสอบverification
การทวนสอบ (n ) verification
ค่าส่วนกลางmaintenance fee
ค่าส่วนกลาง (n ) common fee charge
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชงานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทย
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง (n modal verb adv colloq )
ผู้มีส่วนได้เสีย (n ) Interested person
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (n ) Government Permanent Employee

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วนาลี[N] forest path, See also: forest way, Syn. ทางป่า, แนวไม้, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน, Notes: (สันสกฤต)
วนิดา[N] woman, See also: girl, Syn. หญิง, หญิงสาว, ผู้หญิง, Notes: (บาลี)
วนิพก[N] beggar (who sings to obtain money), See also: minstrel beggar, Syn. วณิพก, ขอทาน, คนขอทาน, Ant. เศรษฐี, คหบดี, Example: ทุกคนต้องมีอาชีพเพื่อความอยู่รอด จะเป็นขอทาน ยาจก วณิพกหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัด หรือมีความรู้ความสามารถ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ขอทานโดยร้องเพลง หรือดีดสีตีเป่าให้ฟัง
วนาลัย[N] forest, See also: wood, Syn. ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน, พงพี, ดง
วนาวาส[N] forest dwelling, See also: dwelling place in the forest, Syn. วนาศรม, Thai definition: ที่อยู่ในป่า, Notes: (สันสกฤต)
วนาศรม[N] forest dwelling, See also: dwelling place in the forest, Syn. วนาวาส, Thai definition: ที่อยู่ในป่า
วนาสณฑ์[N] jungle, See also: wood, forest, Syn. วนาสัณฑ์, ป่าสูง, ป่าดง, แนวป่า, ราวป่า, ป่า, พนาลัย, พงไพร, พนา, ไพรวัน
วนเกษตร[N] agro forestry, Example: หลังจากที่เขาได้ทำวนเกษตรมา 10 ปีเศษ เขาก็ค้นพบว่านี่คือทางออกที่เหมาะสม, Thai definition: การทำกิจกรรมหลายๆ อย่างผสมผสานในพื้นที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาเสริมความมั่นคงของที่ดินในชนบท
วนศาสตร์[N] forestry, Example: ข้าราชการดีเด่นของกรมป่าไม้วนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีพ.ศ.2516, Thai definition: วิชาเกี่ยวกับการทำนุบำรุง รักษาและปลูกป่า
วนอุทยาน[N] (national) park, Example: แหล่งโบราณคดีออบหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานออบหลวง เขตติดต่ออำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, Count unit: แห่ง, Thai definition: ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม และทางราชการได้ปรับปรุงตกแต่งให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วนก. เวียนไปโดยรอบ เช่น ขับรถวนรอบสนาม, ไปโดยรอบเข้าหาศูนย์กลางหรือออกจากศูนย์กลาง เช่น น้ำวน วนเป็นก้นหอย.
วน- ๒(วะนะ-) น. ป่าไม้, ดง.
วนจร, วนจรก(วะนะจอน, วะนะจะรก) น. คนเที่ยวป่า, พรานป่า.
วนจร, วนจรก(วะนะจอน, วะนะจะรก) ก. เที่ยวไปในป่า.
วนภู, วนภูมิน. แถบป่า, แถวป่า.
วนศาสตร์น. วิชาว่าด้วยการทำนุบำรุงรักษา และปลูกป่า.
วนสณฑ์, วนสัณฑ์น. ป่าสูง, ป่าดง, ราวป่า, แนวป่า.
วนอุทยานน. ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม เช่นมีนํ้าตก ถํ้า และทางราชการได้เข้าไปปรับปรุงตกแต่งสถานที่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน.
วนัปติ(วะนับปะ-) น. ไม้ใหญ่, พญาไม้
วนัปติผีเจ้าป่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forest productวนผลิตภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Agroforestryวนเกษตรกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Loop วนซ้ำ [คอมพิวเตอร์]
Agroforestryวนเกษตร [TU Subject Heading]
Silviculture วนวัฒนวิทยา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ระหว่างวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ กับสังคมศาสตร์ เป็นวิชาการที่ทำให้เกิดมีป่าไม้ขึ้น และทะนุบำรุงรักษาป่านั้นให้ยั่งยืนได้ผลผลิตที่สืบเนื่องตลอดไป (sustainable yield) จึงเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และการปฏิบัติในการควบคุมการสืบพันธุ์ ควบคุมองค์ประกอบและการเจริญเติบโตของต้นไม้ในป่านั้น การปฎิบัติทางวนวัฒนวิทยาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ วิธีการสืบพันธุ์หรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ หรือระบบวนวัฒน์ (Method of Reproduction or Reproduction Cutting or silvicultural System), การตัดฟันเมื่อไม้โตปานกลาง (Intermediate Cuttings) และการป้องกัน (Protection) [สิ่งแวดล้อม]
Community Forestry or Social Forestry วนศาสตร์ชุมชน
กิจกรรมป่าไม้ที่ประชาชนมีส่วนร่วม และเพื่อประโยชน์ของประชาชนเอง [สิ่งแวดล้อม]
Forest Park วนอุทยาน
สถานที่ในป่าที่มีทิวทัศน์สวยงาม เช่น มีน้ำตก หน้าผา มีหมู่ไม้ที่สวยงาม มีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ กรมป่าไม้จึงจัดไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน โดยปกติแล้วจะมีเนื้อที่เล็กๆ ไม่กว้างใหญ่เหมือนอุทยานแห่งชาติ และไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับเหมือนอุทยานแห่งชาติ แต่ในทางปฎิบัติ วนอุทยานบางแห่งก็มีลักษณะเป็นอุทยานแห่งชาติได้ ซึ่งเมื่อกรมป่าไม้มีกำลังที่จะสนับสนุนทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ และเจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอ ก็จะดำเนินการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติในเวลาต่อไป ในประเทศไทยมีวนอุทยานอยู่ 55 แห่ง [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A ring.แหวนนี่ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Excuse me.ขอตัวนะครับ Memoriam (2008)
Gwen?กเวนLancelot (2008)
Now!เดี๋ยวนี้! Day 7: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2009)
Ventress.วนเทรส The Hidden Enemy (2009)
Now.เดี๋ยวนี้ If It's Only in Your Head (2009)
Wait.เดี๋ยวนะ Never Been Kissed (2010)
Scratch?ข่วนFite Nite (2010)
Wait.เดี๋ยวนะ Goodbye, Columbia (2010)
Now.เดี๋ยวนี้ Children Shouldn't Play with Undead Things (2011)
AND THIS?แล้วนี่ละ Skyfall (2012)
Evan?เอเวน Out of Control (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วน[n.] (wana) EN: forest ; woods ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m] ; sylve [f] (litt.)
วน[v.] (won) EN: move round ; circle ; circulate ; revolve ; whirl ; hover   FR: tourner en rond ; tourner autour de ; tournoyer ; tourbillonner
วนศาสตร์[n.] (wanasāt) EN: forestry   FR: sylviculture [f]
วนสณฑ์[n.] (wanason) EN: forest   
วนอุทยาน[n.] (wana-utthayān) EN: park ; national park ; botanical garden   FR: parc [m] ; parc national [m]
วนาดร[n.] (wanādøn) EN: forest   
วนาลัย[n.] (wanālai) EN: forest   
วนาลี[n.] (wanālī) EN: forest   
วนาศรม[n.] (wanāsom) EN: forest dwelling   
วนาสัณฑ์[n.] (wanāsan) EN: forest   

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
PDA(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Personal Digital Assistant หมายถึงอุปกรณ์ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนตัว มักมีขนาดเล็กพกพาสะดวก สามารถใช้บันทึกข้อมูลนัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ รับส่งข้อมูล หรือใช้เล่นเกมส์เพื่อความบันเทิงต่างๆได้, Palm, Visor, Handheld, PocketPC
agroforestry(n) ไร่นาสวนผสม
lasagna(n) ชื่่ออาหารอิตาลีชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเส้นพาสต้า, ซอส, เนยแข็ง และอาจมีผักหรือเนื้อ แล้วนำไปอบ
Image:
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
itchy feet(slang) เป็นสำนวน แปลว่า การชอบท่องเที่ยว ความอยากสัญจร เช่น Choem travels a lot. We can see that he always gets itchy feet.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circle about[PHRV] วนเวียนอยู่รอบๆ
circle around[PHRV] วนเวียนอยู่รอบๆ
circle round[PHRV] วนเวียนอยู่รอบๆ
hover round[PHRV] รอคอยอยู่ใกล้, See also: วนเวียนอยู่ไม่ห่าง
twirl[VT] วน, See also: หมุนวน, หมุนรอบ, เวียนรอบ
vanilla[N] วนิลา, See also: พืชไม้เลื้อยเมืองร้อนประเภทมีฝักใช้สำหรับทำอาหาร, Syn. vanilla bean
vortical[ADJ] วน, See also: เวียน, Syn. circulate, whilrling
whirl[VT] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน
whirl[VI] หมุนเวียนรอบอย่างรวดเร็ว, See also: วน, หมุนรอบ, หมุนกลับอย่างฉับพลัน, Syn. reel, spin, swirl

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abdomen(แอบ' โดเมิน, แอบโด' เมิน) n. ช่องท้อง,สวนท้อง ตัวอย่าง: *an abdominal pain. ปวดช่องท้อง*, *an abdominal operation. การผ่าตัดช่องท้อง*
ablaut(อาบ' เลาทฺ, อาบ' เลาทฺ) n. การเปลี่ยนส่วนของคำ (โดยเฉพาะสระ)
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden ###A. expected, smooth)
abscissa(แอบซิส' ซะ) n. (pl. -scissas, -scissae) จุบนแนวนอน (x-axis) ที่ขนานกับแกน y
absolute(แอบ' โซลูท) adj. สมบูรณ์, เด็ดขาด, เผด็จการ, อย่างแท้จริง, ล้วน, สุทธิ,จริง
absolute humidityอัตราส่วนของมวลของไอน้ำกับปริมาตรของอากาศที่ชื้น (Cf. relative humidity
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
abutment(อะบัท' เมินทฺ) n. ที่ค้ำ, แรงค้ำ, ส่วนที่จดกัน, Syn. an abutting)

English-Thai: Nontri Dictionary
absolute(adj) สมบูรณ์,จริง,แน่นอน,แท้,ล้วน,ครบถ้วน
absolutely(adv) โดยสมบูรณ์,อย่างครบถ้วน,อย่างแน่นอน
accessory(n) ส่วนประกอบ,อุปกรณ์
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
adjunct(n) ส่วนประกอบ,สิ่งเพิ่มเติม,บทเพิ่ม
admixture(n) ส่วนผสม,การผสม,การเติม
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
advocate(vt) สนับสนุน,เป็นทนาย,พูดแก้ต่าง,โฆษณาชวนเชื่อ
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取り巻く[とりまく, torimaku] Thai: วนเวียน English: to surround
今後[こんご, kongo] Thai: วนสนส English: hereafter

German-Thai: Longdo Dictionary
Anteil(n) |der, die Anteile| ส่วน, สัดส่วน
Ende(n) |das, pl. Enden| ตอนจบ, ส่วนท้าย
Münchenเมืองมิวนิค ทางตอนใต้ของเยอรมัน
Münchner(n) |der, pl. Münchner| ชาวเมืองมิวนิค, See also: München
Mehrheit(n) |die, pl. Mehrheiten| ส่วนใหญ่ของกลุ่ม เช่น die Mehrheit der Deutschen คนเยอรมันส่วนใหญ่
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
Teil(n) |der/das, pl. Teile| ส่วน
Verfahren(n) |das, pl. Verfahren| ขบวนการ (ขั้นตอน ไม่ใช่กลุ่มคน)
Verhandlung(n) |die, pl. Verhandlungen| การสอบสวน, การไต่สวน
Zahl(n) |die, pl. Zahlen|จำนวน, ตัวเลข

French-Thai: Longdo Dictionary
faire des grillades(vt) ปิ้งหรือย่างอาหารบนเตา (ส่วนใหญ่คนยุโรปนิยมจัดงานปิ้งเนื้อในฤดูร้อน ระหว่างเพื่อนฝูงและภายในครอบครัว)
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel , See also: A. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. monsieur, Related: madame
monsieurเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของผู้ชาย คล้ายกับ นาย ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Monsieur Allongue ในภาษาเขียน ย่อเป็น M. Allongue (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม monsieur ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่) , See also: A. madame, mademoiselle,
chaton,-s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: S.chat(te)
Image:
fille,-s(n) (opposé à garcon)เด็กผู้หญิง, (opposé à fils)ลูกสาว ตัวอย่างเช่น jeune fille, petite fille = สาวน้อย , elle est fille unique = เธอเป็นลุกสาวคนเดียว , See also: A. garcon, fils,
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top