ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wind

W AY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wind-, *wind*, win
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
window dressing(n) การตกแต่งบัญชี, การตกแต่งหลอกๆ ให้ดูดี เพื่อปกปิดอะไรบางอย่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wind(n) ลม, See also: กระแสลม, Syn. air, breeze
wind(n) ลมหายใจ
wind(n) เครื่องดนตรีประเภทเป่า
wind(n) การคุยโว, See also: การคุยโม้โอ้อวด
wind(vt) ทำให้ไม่สามารถหายใจเอาอากาศเข้าได้พอ
wind(vt) ปล่อยให้ม้าพัก (หลังจากออกแรง)
wind(vt) ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ), Syn. scent, smell, sniff
wind(vi) ได้กลิ่น (คนหรือสิ่งของ), Syn. scent, smell, sniff
wind(vi) คดเคี้ยว, See also: ลดเลี้ยว
wind(vt) คดเคี้ยว, See also: ลดเลี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wind(วินดฺ, ไวน์ดฺ) n. ลม, กระแสลม, ลมเป่า, เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า, ลมหายใจ, หายใจ, ความสามารถในการหายใจ, แรงอิทธิพล, พื้นฐาน, ลมกลิ่น, การคุยโว, ลมในกระเพาะหรือลำไส้, ทิศทางลม, ลมที่อัดไว้, การพัน, การม้วน, การขด, การหมุน, การกว้าน, การเปลี่ยนทิศทาง, ทางโค้ง, ทางคดเคี้ยว
wind chilln. ความหนาวเหน็บบนเนื้อหนังมนุษย์ (เนื่องจากความหนาวและแรงปะทะของลม), See also: wind-chill adj., Syn. chill factor
wind conen. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind eggไช่ลม (ซึ่งไม่สามารถฟักออกเป็นตัวได้
wind sockn. ถุงลมรูปกรวยแสดงทิศทางลมตามสนามบิน
wind-bag(วินดฺ'แบก) n. คนคุยโว, คนคุยโม้, ถุงลม, Syn. boaster
wind-borne(วินดฺ'บอร์น) adj. ลมพัดพาไป
wind-screen(วินดฺ'สครีน) n. ที่บังลม, ที่กันลม, กระจกกันลม
windable(ไว'ดะเบิล) adj. พันได้, ม้วนได้
windbaggery(วินดฺแบก'เกอรี) n. การคัยโว, การคุยโม้ มีรูปร่างตามอิทธิพลของกระแสลม

English-Thai: Nontri Dictionary
wind(n) ทางเลี้ยว, ทางคดเคี้ยว, ทางวกวน, การหมุน, การกว้าน
wind(n) ลม, ลมหายใจ, กลิ่นไอ, ข่าวคราว, กระแสลม
wind(vi) คดเคี้ยว, ไขลาน, เลื้อย, ม้วน, กวดขัน, ชักรอก
wind(vt) หมุน, ม้วน, พัน, คดเคี้ยว, วกเวียน, ขด, เป่าลม
WIND wind instrument(n) เครื่องเป่า
windfall(n) ผลไม้ร่วง, ลาภลอย, โชคลาภ
windlass(n) เครื่องดึง, เครื่องกว้าน, เครื่องยก
windmill(n) โรงสีลม
window(n) หน้าต่าง, ช่อง, ตู้กระจกหน้าร้าน, กระจกหน้าต่าง
windowpane(n) กระจกหน้าต่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
wind driven pumpเครื่องสูบขับด้วยลม, ปั๊มขับด้วยลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind gap; dry gapช่องเขาลมกัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wind polish; desert polishผิวหินทะเลทรายขัดมัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wind potentialศักย์ลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind powerกำลังลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind profileโพรไฟล์ลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind shearแรงเฉือนลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
wind turbineกังหันลม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
windage lossน้ำสูญตามลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
windburnอาการผิวแตกเหตุลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Windลม, Example: คือมวลอากาศซึ่งเคลื่อนที่ไปโดยมีความสัมพันธ์ กับพื้นผิวโลก หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการเคลื่อนที่ของมวลอากาศใกล้ผิวพื้นโลกใน แนวนอนโดยเฉพาะ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อใกล้ผิวโลกลมในแนวยืนจะ เกี่ยวข้องด้วยน้อยมาก หรือ หมายถึงอากาศที่เคลื่อนที่ไปบนผิวโลกตามแนวนอนในทุกทิศทางและด้วยความเร็ว ต่างๆ กัน ทิศทางของลมทรายได้จากทิศซึ่งลมพัดเข้าหาตัวตามที่กำหนดไว้บนเข็มทิศ เช่น ลมใต้ จะเป็นลมพัดมาจากทิศใต้เข้าหาตัวเราความเร็วลมมักจะวัดเป็นกิโลเมตรต่อ ชั่วโมงแต่ในทะเลมักจะวัดเป็นนอต การวัดทิศและความเร็วลมใช้การไหวของกิ่งไม้และฝุ่นที่ฟุ้งไปในอากาศซึ่งเป็น อาการของลมพัด (จากพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) [สิ่งแวดล้อม]
Windลม [อุตุนิยมวิทยา]
Wind directionทิศทางลม [อุตุนิยมวิทยา]
Wind forceกำลังลม หรือ แรงลม [อุตุนิยมวิทยา]
wind generatorเครื่องยนต์ซึ่งทำ งานด้วยแรงลม [อุตุนิยมวิทยา]
Wind Loadแรงลม, Example: แรงของลมที่กระทำต่อโครงสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Wind lullลมลดความเร็ว หรือลมตก [อุตุนิยมวิทยา]
Wind powerพลังงานลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Wind powerพลังงานลม [TU Subject Heading]
Wind pressureความดันของแรงลม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wind farm(n) ทุ่งกังหันลม
wind up(vt) ลงท้าย, See also: ในที่สุด, Syn. ลงเอย
wind up(vt) เลิกกิจการ
windbreaker(n) เสื้อกันลม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through wind and darkness, I summon thee.ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
She stood there laughing, her black hair blowing in the wind and told me all about herself.หล่อนยืนหัวเราะอยู่ที่นั่น ผมดำพลิ้วไหวในสายลม หล่อนเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้ผมฟัง ทุกอย่าง Rebecca (1940)
Now, when Mrs. De Winter went below, as is supposed, and a sudden gust of wind came down, that would be enough to capsize the boat, wouldn't it?ผมสันนิษฐานว่าคุณนายเดอ วินเทอร์ลงไปข้างล่าง แล้วจู่ๆ ลมเเรงก็พัดลงมา จะเป็นเหตุให้เรือล่มได้มั้ย Rebecca (1940)
He only needed the feel of the trade wind and drawing of the sail.เขาจำเป็นต้องรู้สึก ของลมค้าและการวาดภาพของ เรือ เขาจะได้เห็นปลา The Old Man and the Sea (1958)
"The wind is our friend anyway, " he thought.ลมเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วที่ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
How many days of heavy wind have we?กี่วันของลมหนักเราได้? The Old Man and the Sea (1958)
Mr. McCarthy, if I put this head of lettuce in the bin, it's going to stay there all day it'll be there tomorrow and the next day and we will wind up throwing it away.คุณแม็คคาร์ธี่ครับ ถ้าผมเอาผักหัวนี้วางบนัช้น มันจะต้องอยู่ที่นั่นทั้งวัน มันจะอยู่ที่นั่นวันพรุ่งนี้ Oh, God! (1977)
Through rain and wind and weather Hell-bent for leatherผ่านพ้นฝนและลมและอากาศ ไม่เคยยอมแพ้ The Blues Brothers (1980)
- Winds are gonna let up a tad next couple of hours.ลมจะสงบนิดหน่อย ใน 2 ชั่วโมง The Thing (1982)
Wind must have dislodged it, but I don't think he saw me find it.If it did get to him. The Thing (1982)
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.หากทุกอย่างเป็นไปด้วยดี เราจะลมขึ้นมาในวงโคจรรอบ อ่อนโยน ไอโอ 2010: The Year We Make Contact (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
windA ball flew in through the window.
windA baseball came flying through the window.
windA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
windA bee flew out of the window.
windA blast of wind swelled the sails.
windA cold wind blew in.
windA cold wind was blowing.
windAdvance against the wind.
windA face appeared at the window.
windAfter being out in the wind and rain for years and years the walls of this (apartment) building are weather-beaten/weathered and brittle.
windAfter cleaning the windows, there always seems to be a visible trace of dirt.
windAfter I cleaned the window, I could see through it clearly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจกหน้ารถ(n) windscreen, See also: windshield
กระจกหน้ารถยนต์(n) wind shield, Syn. กระจกหน้ารถ, Example: รถคันนี้ติดฟิล์มชนิดพิเศษบนกระจกหน้ารถยนต์เพื่อไม่ให้เห็นคนที่อยู่ในรถเลย, Count Unit: อัน, Thai Definition: กระจกส่วนหน้าของรถยนต์ที่กั้นอยู่ข้างหน้าคนขับเพื่อมองเห็นเวลาขับขี่
ลมแรง(n) windy, Ant. ลมโชย, Example: ยอดดอยอินทนนท์อากาศเย็น ลมแรง และสมบูรณ์ด้วยดอกไม้ป่าภูเขาที่หาชมได้ยากมากมาย, Thai Definition: ลมที่พัดอย่างหนัก
ผักชีโรยหน้า(n) window dressing, See also: gilding, Example: บางโรงเรียนเวลามีคนมาตรวจก็จะปรับปรุงโรงเรียนแบบผักชีโรยหน้าเพื่อหวังรางวัลโรงเรียนดีเด่น, Thai Definition: การทําความดีเพียงผิวเผิน, Notes: (สำนวน)
วาย(n) wind, See also: air, Syn. วายะ, ลม, วาโย, วายุ, Thai Definition: อากาศที่เคลื่อนที่
ลาภลอย(n) windfall, See also: unexpected luck, godsend, Thai Definition: สิ่งที่ได้มาโดยไม่คิดฝัน
วงกบ(n) window frame, See also: door frame, Syn. บานกบ, เช็ดหน้า, กรอบเช็ดหน้า, Example: ช่างคนนี้ทำงานเก่ง ทำวงกบได้ปราณีตจริงๆ, Thai Definition: กรอบประตูหรือหน้าต่าง
หน้าต่าง(n) window, Syn. บัญชร, Example: เขาได้ยินเสียงจิ้งหรีดส่งเสียงร้องเข้ามาทางหน้าต่าง, Count Unit: บาน, ช่อง, หน้าต่าง, Thai Definition: ช่องฝาเรือนที่เปิดปิดได้ เพื่อรับแสงสว่าง อากาศและลม
หลอดลม(n) windpipe, See also: trachea, Example: เวลารับประทานอาหารไม่ควรพูดไปด้วย เพราะอาหารอาจตกลงไปในหลอดลมได้, Count Unit: หลอด, Thai Definition: ทางเดินอากาศหายใจส่วนล่างที่อยู่ระหว่างกล่องเสียงกับหลอดลม, Notes: (อังกฤษ)
กระจกหน้ารถ(n) wind shield, See also: wind screen, Example: กระจกหน้ารถคันนั้นมีสติ๊กเกอร์เป็นข้อความว่า ทำดีเพื่อผู้โดยสารเบิกบานใจ”, Count Unit: บาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: air ; wind  FR: air [ m ] ; atmosphère [ f ]
ใบดาล[baidān] (n) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch
บ้าหมู[bāmū] (n) EN: whirlwind
บาน[bān] (n) EN: [ classifier : doors, windows; mirrors; frames; screens; other flat things ]  FR: [ classificateur : portes, fenêtres ; miroirs ; cadres ; écrans ; autres objets plats ]
บานกบ[bānkop] (n) EN: window frame ; doorframe  FR: châssis de fenêtre [ m ] ; encadrement de porte [ m ]
บานหน้าต่าง[bānnātāng] (n, exp) EN: window panel ; window leaf  FR: châssis vitré [ m ]
ฉ้อ[chø] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: frauder ; escroquer ; filouter (vx) ; rouler (fam.)
ฉ้อฉล[chøchon] (v) EN: defraud ; embezzle ; bilk ; fleece ; gyp ; rook ; cheat ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer
ฉ้อโกง[chøkōng] (v) EN: defraud ; embezzle ; rook ; cheat ; fleece ; gyp ; swindle ; rip off  FR: détourner ; escroquer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WIND W AY1 N D
WIND W IH1 N D
WINDS W AY1 N D Z
WINDS W IH1 N D Z
WINDY W IH1 N D IY0
WINDT W IH1 N T
WINDY W AY1 N D IY0
WINDER W IH1 N D ER0
WINDER W AY1 N D ER0
WIND'S W IH1 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wind (v) wˈɪnd (w i1 n d)
wind (v) wˈaɪnd (w ai1 n d)
winds (v) wˈɪndz (w i1 n d z)
winds (v) wˈaɪndz (w ai1 n d z)
windy (j) wˈɪndiː (w i1 n d ii)
winded (v) wˈɪndɪd (w i1 n d i d)
window (n) wˈɪndou (w i1 n d ou)
Windsor (n) wˈɪnzər (w i1 n z @ r)
windbag (n) wˈɪndbæg (w i1 n d b a g)
windier (j) wˈɪndɪəʳr (w i1 n d i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] wind; news; style; custom; manner #794 [Add to Longdo]
窗口[chuāng kǒu, ㄔㄨㄤ ㄎㄡˇ,  ] window #4,230 [Add to Longdo]
窗户[chuāng hu, ㄔㄨㄤ ㄏㄨ˙,   /  ] window #6,366 [Add to Longdo]
风雨[fēng yǔ, ㄈㄥ ㄩˇ,   /  ] wind and rain; the elements; trials and hardships #7,478 [Add to Longdo]
气管[qì guǎn, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ,   /  ] windpipe; trachea; respiratory tract; air duct #11,179 [Add to Longdo]
窗帘[chuāng lián, ㄔㄨㄤ ㄌㄧㄢˊ,  ] window curtains #12,283 [Add to Longdo]
随风[suí fēng, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ,   /  ] wind-borne; care-free #13,013 [Add to Longdo]
风力[fēng lì, ㄈㄥ ㄌㄧˋ,   /  ] wind-force; wind power #13,547 [Add to Longdo]
风浪[fēng làng, ㄈㄥ ㄌㄤˋ,   /  ] wind and waves; stormy sea #19,903 [Add to Longdo]
窗台[chuāng tái, ㄔㄨㄤ ㄊㄞˊ,  ] window sill #20,878 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Wind(n) |der, pl. Winde| ลม
schwindlig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindlig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindelig
schwindelig(adj) วิงเวียน, คลื่นไส้ เช่น Mir ist schwindelig. ฉันมีอาการวิงเวียน, See also: schwindlig
Schwein-Hund überwinden(slang) เอาชนะความเกียจคร้านของตัวเอง เช่น Um die Prüfung zu bestehen, muss du zuerst deinen Schwein-Hund überwinden, weißt!! = ก่อนจะสอบให้ผ่านอ่ะนะ เธอต้องรู้จักเอาชนะความเกียจคร้านของตัวเองให้ได้ซะก่อน รู้มั้ย!!
Schwindel(n) |der, nur Sg.| อาการเวียนศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: schwindelig, Syn. Schwindelgefühl
schwindelfrei(adj, adv) ไม่วิงเวียนหรือปวดศรีษะ เช่น เวลาขึ้นที่สูงๆ, See also: A. schwindelig
Schallgeschwindigkeit(n) |die| ความเร็วเสียง
überwinden(vt) |überwand, hat überwunden| ปราบ, เอาชนะ, พิชิต เช่น Wie kann man die Redeangst überwinden?, See also: bewältigen, Syn. überstehen
Geschwindigkeit(n) |die, pl. Geschwindigkeiten| ความเร็ว เช่น Wie realistisch sind die Geschwindigkeiten der Jets?, Syn. das Tempo

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blasinstrument { m } [ mus. ] | Blasinstrumente { pl }wind instrument | wind instruments [Add to Longdo]
Bläser { m } [ mus. ] | die Bläser { pl } [ mus. ]wind player | the wind (section) [Add to Longdo]
Flugsand { m }wind borne sand [Add to Longdo]
Gebirgsscharte { f }; Scharte { f }wind gap [Add to Longdo]
Grenzschichtzaun { m }wind split [Add to Longdo]
Klangspiel { n }wind chimes [Add to Longdo]
Wind { m } | Winde { pl } | mit dem Wind; vor dem Wind | gleichmäßige Winde | günstiger Wind | Wind bekommen von | Wind wird rückdrehendwind | winds | downwind | steady winds | fair wind; fairwind | to get wind of | wind will back [Add to Longdo]
Windabweiser { m } [ auto ]air deflector [Add to Longdo]
Windbeutel { m } (Gebäck)creamy puff [Add to Longdo]
Winde { f }; Laufkatze { f }crab [Add to Longdo]
Winde { f } | Winden { pl }(open) winch; hoist | winches [Add to Longdo]
Winde { f }; Spill { n }capstan [Add to Longdo]
Winde { f } [ bot. ]Morning Glory [Add to Longdo]
Winde { f } [ bot. ]bindweed; convolvulus [Add to Longdo]
Windfarm { f }wind farm [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
wind quintet(n) เป็นวงดนตรีเครื่องเป่าที่ประกอบไปด้วย ฟลุ๊ท, โอโบ, คลาริเน็ท, บาซูน และฮอร์น อย่างละ 1 ชิ้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) #25 [Add to Longdo]
巻(P);巻き[まき, maki] (n) (1) roll (e.g. of cloth); (2) winding; (3) volume (of book); (P) #343 [Add to Longdo]
[ふう, fuu] (n) wind; breeze; (P) #805 [Add to Longdo]
[ふう, fuu] (adj-na, n, n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P) #805 [Add to Longdo]
受ける(P);請ける(P);承ける;享ける[うける, ukeru] (v1, vt) (1) to receive; to get; (2) to catch (e.g. a ball); (3) to be struck by (wind, waves, sunlight, etc.); (4) to sustain (damage); to incur (a loss); to suffer (an injury); to feel (influence); (5) to undergo (e.g. surgery); to take (a test); to accept (a challenge); (6) (esp. 受ける, 享ける) to be given (e.g. life, talent); (7) (esp. 受ける, 享ける) to follow; to succeed; to be descended from; (8) to face (south, etc.); (9) { ling } (esp. 受ける, 承ける) to be modified by; (10) (esp. 請ける, now primarily used in compound words) (See 請け出す・1) to obtain (a pawned item, etc.) by paying a fee; (v1, vi) (11) to be well-received; to become popular; to go down well; (P) #1,784 [Add to Longdo]
窓(P);窗[まど, mado] (n) window; (P) #3,305 [Add to Longdo]
[さる(P);まし(ok);ましら(ok), saru (P); mashi (ok); mashira (ok)] (n) (1) monkey (esp. the Japanese macaque, Macaca fuscata); (2) (さる only) (derog) sly person; (3) (さる only) sliding wooden bolt (for holding a door or window shut); (4) (さる only) (See 自在鉤) clasp used to control the height of a pot-hook; (5) (さる only) (arch) (See 湯女) bathhouse prostitute; (P) #5,820 [Add to Longdo]
吹奏楽[すいそうがく, suisougaku] (n) wind (instrument) music #6,576 [Add to Longdo]
窓口[まどぐち, madoguchi] (n) (1) ticket window; teller window; counter; (2) contact person; point of contact; (P) #6,629 [Add to Longdo]
放つ[はなつ, hanatsu] (v5t, vt) (1) to fire (e.g. an arrow); to hit (e.g. baseball); to break wind; (2) to free; to release; (3) (See 芳香を放つ) to give off (e.g. a scent); to emit (e.g. light); (P) #6,876 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブウィンドウ[あくていぶういんどう, akuteibuuindou] active window [Add to Longdo]
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics) [Add to Longdo]
ウィンドウシステム[ういんどうしすてむ, uindoushisutemu] window system [Add to Longdo]
ウィンドウズ[ういんどうず, uindouzu] Windows [Add to Longdo]
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
ウィンドウビューポート変換[ウィンドウビューポートへんかん, uindoubyu-po-to henkan] window, viewport transformation, viewing transformation [Add to Longdo]
ウィンドウ下限[ウィンドウかげん, uindou kagen] lower window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ上限[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
ウィンドウ情報[ウィンドウじょうほう, uindou jouhou] window information [Add to Longdo]
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
水痘[すいとう, suitou] Windpocken [Add to Longdo]
[ふう, fuu] Wind [Add to Longdo]
[ふう, fuu] WIND, AUSSEHEN, MODE, STIL [Add to Longdo]
[ふう, fuu] Wind, Aussehen, Mode, -Stil [Add to Longdo]
風力[ふうりょく, fuuryoku] Windstaerke, Windkraft [Add to Longdo]
風鈴[ふうりん, fuurin] Windglocke [Add to Longdo]
風雨[ふうう, fuuu] Wind_und_Regen [Add to Longdo]
風雲[ふううん, fuuun] Wind_und_Wolken, Situation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, v. t. [imp. & p. p. {Wound} (wound) (rarely
   {Winded}); p. pr. & vb. n. {Winding}.] [OE. winden, AS.
   windan; akin to OS. windan, D. & G. winden, OHG. wintan,
   Icel. & Sw. vinda, Dan. vinde, Goth. windan (in comp.). Cf.
   {Wander}, {Wend}.]
   [1913 Webster]
   1. To turn completely, or with repeated turns; especially, to
    turn about something fixed; to cause to form convolutions
    about anything; to coil; to twine; to twist; to wreathe;
    as, to wind thread on a spool or into a ball.
    [1913 Webster]
 
       Whether to wind
       The woodbine round this arbor.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To entwist; to infold; to encircle.
    [1913 Webster]
 
       Sleep, and I will wind thee in arms. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To have complete control over; to turn and bend at one's
    pleasure; to vary or alter or will; to regulate; to
    govern. "To turn and wind a fiery Pegasus." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       In his terms so he would him wind.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Gifts blind the wise, and bribes do please
       And wind all other witnesses.     --Herrick.
    [1913 Webster]
 
       Were our legislature vested in the prince, he might
       wind and turn our constitution at his pleasure.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. To introduce by insinuation; to insinuate.
    [1913 Webster]
 
       You have contrived . . . to wind
       Yourself into a power tyrannical.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Little arts and dexterities they have to wind in
       such things into discourse.      --Gov. of
                          Tongue.
    [1913 Webster]
 
   5. To cover or surround with something coiled about; as, to
    wind a rope with twine.
    [1913 Webster]
 
   {To wind off}, to unwind; to uncoil.
 
   {To wind out}, to extricate. [Obs.] --Clarendon.
 
   {To wind up}.
    (a) To coil into a ball or small compass, as a skein of
      thread; to coil completely.
    (b) To bring to a conclusion or settlement; as, to wind up
      one's affairs; to wind up an argument.
    (c) To put in a state of renewed or continued motion, as a
      clock, a watch, etc., by winding the spring, or that
      which carries the weight; hence, to prepare for
      continued movement or action; to put in order anew.
      "Fate seemed to wind him up for fourscore years."
      --Dryden. "Thus they wound up his temper to a pitch."
      --Atterbury.
    (d) To tighten (the strings) of a musical instrument, so
      as to tune it. "Wind up the slackened strings of thy
      lute." --Waller.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, v. i.
   1. To turn completely or repeatedly; to become coiled about
    anything; to assume a convolved or spiral form; as, vines
    wind round a pole.
    [1913 Webster]
 
       So swift your judgments turn and wind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To have a circular course or direction; to crook; to bend;
    to meander; as, to wind in and out among trees.
    [1913 Webster]
 
       And where the valley winded out below,
       The murmuring main was heard, and scarcely heard, to
       flow.                 --Thomson.
    [1913 Webster]
 
       He therefore turned him to the steep and rocky path
       which . . . winded through the thickets of wild
       boxwood and other low aromatic shrubs. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   3. To go to the one side or the other; to move this way and
    that; to double on one's course; as, a hare pursued turns
    and winds.
    [1913 Webster]
 
       The lowing herd wind ?lowly o'er the lea. --Gray.
    [1913 Webster]
 
       To wind out, to extricate one's self; to escape.
       Long struggling underneath are they could wind
       Out of such prison.          --Milton.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, n.
   The act of winding or turning; a turn; a bend; a twist; a
   winding.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\ (w[i^]nd, in poetry and singing often w[imac]nd;
   277), n. [AS. wind; akin to OS., OFries., D., & G. wind, OHG.
   wint, Dan. & Sw. vind, Icel. vindr, Goth winds, W. gwynt, L.
   ventus, Skr. v[=a]ta (cf. Gr. 'ah`ths a blast, gale, 'ah^nai
   to breathe hard, to blow, as the wind); originally a p. pr.
   from the verb seen in Skr. v[=a] to blow, akin to AS.
   w[=a]wan, D. waaijen, G. wehen, OHG. w[=a]en, w[=a]jen, Goth.
   waian. [root]131. Cf. {Air}, {Ventail}, {Ventilate},
   {Window}, {Winnow}.]
   [1913 Webster]
   1. Air naturally in motion with any degree of velocity; a
    current of air.
    [1913 Webster]
 
       Except wind stands as never it stood,
       It is an ill wind that turns none to good. --Tusser.
    [1913 Webster]
 
       Winds were soft, and woods were green. --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. Air artificially put in motion by any force or action; as,
    the wind of a cannon ball; the wind of a bellows.
    [1913 Webster]
 
   3. Breath modulated by the respiratory and vocal organs, or
    by an instrument.
    [1913 Webster]
 
       Their instruments were various in their kind,
       Some for the bow, and some for breathing wind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. Power of respiration; breath.
    [1913 Webster]
 
       If my wind were but long enough to say my prayers, I
       would repent.             --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Air or gas generated in the stomach or bowels; flatulence;
    as, to be troubled with wind.
    [1913 Webster]
 
   6. Air impregnated with an odor or scent.
    [1913 Webster]
 
       A pack of dogfish had him in the wind. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   7. A direction from which the wind may blow; a point of the
    compass; especially, one of the cardinal points, which are
    often called the four winds.
    [1913 Webster]
 
       Come from the four winds, O breath, and breathe upon
       these slain.             --Ezek.
                          xxxvii. 9.
    [1913 Webster]
 
   Note: This sense seems to have had its origin in the East.
      The Hebrews gave to each of the four cardinal points
      the name of wind.
      [1913 Webster]
 
   8. (Far.) A disease of sheep, in which the intestines are
    distended with air, or rather affected with a violent
    inflammation. It occurs immediately after shearing.
    [1913 Webster]
 
   9. Mere breath or talk; empty effort; idle words.
    [1913 Webster]
 
       Nor think thou with wind
       Of airy threats to awe.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   10. (Zool.) The dotterel. [Prov. Eng.]
     [1913 Webster]
 
   11. (Boxing) The region of the pit of the stomach, where a
     blow may paralyze the diaphragm and cause temporary loss
     of breath or other injury; the mark. [Slang or Cant]
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   Note: Wind is often used adjectively, or as the first part of
      compound words.
      [1913 Webster]
 
   {All in the wind}. (Naut.) See under {All}, n.
 
   {Before the wind}. (Naut.) See under {Before}.
 
   {Between wind and water} (Naut.), in that part of a ship's
    side or bottom which is frequently brought above water by
    the rolling of the ship, or fluctuation of the water's
    surface. Hence, colloquially, (as an injury to that part
    of a vessel, in an engagement, is particularly dangerous)
    the vulnerable part or point of anything.
 
   {Cardinal winds}. See under {Cardinal}, a.
 
   {Down the wind}.
     (a) In the direction of, and moving with, the wind; as,
       birds fly swiftly down the wind.
     (b) Decaying; declining; in a state of decay. [Obs.] "He
       went down the wind still." --L'Estrange.
 
   {In the wind's eye} (Naut.), directly toward the point from
    which the wind blows.
 
   {Three sheets in the wind}, unsteady from drink. [Sailors'
    Slang]
 
   {To be in the wind}, to be suggested or expected; to be a
    matter of suspicion or surmise. [Colloq.]
 
   {To carry the wind} (Man.), to toss the nose as high as the
    ears, as a horse.
 
   {To raise the wind}, to procure money. [Colloq.]
 
   {To take the wind} or {To have the wind}, to gain or have the
    advantage. --Bacon.
 
   {To take the wind out of one's sails}, to cause one to stop,
    or lose way, as when a vessel intercepts the wind of
    another; to cause one to lose enthusiasm, or momentum in
    an activity. [Colloq.]
 
   {To take wind}, or {To get wind}, to be divulged; to become
    public; as, the story got wind, or took wind.
 
   {Wind band} (Mus.), a band of wind instruments; a military
    band; the wind instruments of an orchestra.
 
   {Wind chest} (Mus.), a chest or reservoir of wind in an
    organ.
 
   {Wind dropsy}. (Med.)
     (a) Tympanites.
     (b) Emphysema of the subcutaneous areolar tissue.
 
   {Wind egg}, an imperfect, unimpregnated, or addled egg.
 
   {Wind furnace}. See the Note under {Furnace}.
 
   {Wind gauge}. See under {Gauge}.
 
   {Wind gun}. Same as {Air gun}.
 
   {Wind hatch} (Mining), the opening or place where the ore is
    taken out of the earth.
 
   {Wind instrument} (Mus.), an instrument of music sounded by
    means of wind, especially by means of the breath, as a
    flute, a clarinet, etc.
 
   {Wind pump}, a pump moved by a windmill.
 
   {Wind rose}, a table of the points of the compass, giving the
    states of the barometer, etc., connected with winds from
    the different directions.
 
   {Wind sail}.
     (a) (Naut.) A wide tube or funnel of canvas, used to
       convey a stream of air for ventilation into the lower
       compartments of a vessel.
     (b) The sail or vane of a windmill.
 
   {Wind shake}, a crack or incoherence in timber produced by
    violent winds while the timber was growing.
 
   {Wind shock}, a wind shake.
 
   {Wind side}, the side next the wind; the windward side. [R.]
    --Mrs. Browning.
 
   {Wind rush} (Zool.), the redwing. [Prov. Eng.]
 
   {Wind wheel}, a motor consisting of a wheel moved by wind.
 
   {Wood wind} (Mus.), the flutes and reed instruments of an
    orchestra, collectively.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, v. t. [imp. & p. p. {Winded}; p. pr. & vb. n.
   {Winding}.]
   [1913 Webster]
   1. To expose to the wind; to winnow; to ventilate.
    [1913 Webster]
 
   2. To perceive or follow by the scent; to scent; to nose; as,
    the hounds winded the game.
    [1913 Webster]
 
   3.
    (a) To drive hard, or force to violent exertion, as a
      horse, so as to render scant of wind; to put out of
      breath.
    (b) To rest, as a horse, in order to allow the breath to
      be recovered; to breathe.
      [1913 Webster]
 
   {To wind a ship} (Naut.), to turn it end for end, so that the
    wind strikes it on the opposite side.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wind \Wind\, v. t. [From {Wind}, moving air, but confused in
   sense and in conjugation with wind to turn.] [imp. & p. p.
   {Wound} (wound), R. {Winded}; p. pr. & vb. n. {Winding}.]
   To blow; to sound by blowing; esp., to sound with prolonged
   and mutually involved notes. "Hunters who wound their horns."
   --Pennant.
   [1913 Webster]
 
      Ye vigorous swains, while youth ferments your blood, .
      . .
      Wind the shrill horn.          --Pope.
   [1913 Webster]
 
      That blast was winded by the king.    --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wind
   n 1: air moving (sometimes with considerable force) from an area
      of high pressure to an area of low pressure; "trees bent
      under the fierce winds"; "when there is no wind, row"; "the
      radioactivity was being swept upwards by the air current
      and out into the atmosphere" [syn: {wind}, {air current},
      {current of air}]
   2: a tendency or force that influences events; "the winds of
     change"
   3: breath; "the collision knocked the wind out of him"
   4: empty rhetoric or insincere or exaggerated talk; "that's a
     lot of wind"; "don't give me any of that jazz" [syn: {wind},
     {malarkey}, {malarky}, {idle words}, {jazz}, {nothingness}]
   5: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the
     stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead},
     {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}]
   6: a musical instrument in which the sound is produced by an
     enclosed column of air that is moved by the breath [syn:
     {wind instrument}, {wind}]
   7: a reflex that expels intestinal gas through the anus [syn:
     {fart}, {farting}, {flatus}, {wind}, {breaking wind}]
   8: the act of winding or twisting; "he put the key in the old
     clock and gave it a good wind" [syn: {wind}, {winding},
     {twist}]
   v 1: to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular
      course; "the river winds through the hills"; "the path
      meanders through the vineyards"; "sometimes, the gout
      wanders through the entire body" [syn: {weave}, {wind},
      {thread}, {meander}, {wander}]
   2: extend in curves and turns; "The road winds around the lake";
     "the path twisted through the forest" [syn: {wind}, {twist},
     {curve}]
   3: arrange or or coil around; "roll your hair around your
     finger"; "Twine the thread around the spool"; "She wrapped
     her arms around the child" [syn: {wind}, {wrap}, {roll},
     {twine}] [ant: {unroll}, {unwind}, {wind off}]
   4: catch the scent of; get wind of; "The dog nosed out the
     drugs" [syn: {scent}, {nose}, {wind}]
   5: coil the spring of (some mechanical device) by turning a
     stem; "wind your watch" [syn: {wind}, {wind up}]
   6: form into a wreath [syn: {wreathe}, {wind}]
   7: raise or haul up with or as if with mechanical help; "hoist
     the bicycle onto the roof of the car" [syn: {hoist}, {lift},
     {wind}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Wind /vint/ 
  wind

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 wind /wint/
  1. fart
  2. wind

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top