Search result for

warrior

(52 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warrior-, *warrior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
warrior[N] นักรบในสงคราม, See also: ผู้เชี่ยวชาญการรบ, Syn. battler, combatant, fighter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
warrior(วอ'ริเออะ) n. นักรบ,ทหาร,ผู้เชี่ยวชาญการรบ,ผู้มีความกล้าหาญมาก, Syn. fighter,soldier,combatant

English-Thai: Nontri Dictionary
warrior(n) นักรบ,ทหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If Yoda is indeed the Jedi warrior you believe he is, let him prove it.หากแม้นว่าท่านโยดาเป็นยอดนักรบเจได อย่างที่ฝ่าบาทเชื่อว่าจริงแล้วล่ะก็ ก็คงต้องให้เขาพิสูจน์ Ambush (2008)
Over the next three days, you will test your bravery, your skills as warriors and, of course, challenge the reigning champion, my son, Prince Arthur.นับจากนี้ไปเป็นเวลาสามวัน เราจะได้วัดความกล้าหาญของท่าน และทักษะในการรบของท่าน และ แน่นอนที่สุด ได้ประลองกับ แชมป์เก่า บุตรชายข้า, เจ้าชายอาร์เธอร์ Valiant (2008)
It is in combat that we learn a knight's true nature, whether he is indeed a warrior or a coward.มันคือการต่อสู้ที่เราจะได้รับรู้ถึงวิถีที่แท้จริงของอัศวิน ว่าเค้าจะเป็น นักรบ หรือ คนขลาด Valiant (2008)
He is a great warrior, my lord. I do hope to be a worthy opponent.องค์ชายเป็นนักรบที่เยี่ยมยอดมาก ฝ่าบาท กระหม่อมคิดว่าคงเป็นคู่แข่งที่คุ่มค่าต่อการต่อสู้ Valiant (2008)
He is Camelot's strongest warrior. If anyone can defeat it, he can.เขาคือคนที่แข็งแรงที่สุดในคาเมลอต ถ้าจะมีใครสักคนปราบมันได้ ก็ต้องเป็นเขานั่นแหล่ะ Excalibur (2008)
That's what's required. You are more than that,you're not nearly a mere warrior.มันจำเป็น ท่านไม่ใช่นักรบทั่วไป Excalibur (2008)
This place looks like a shrine to that strange warrior.ที่นี่ดูเหมือนกับเป็นอารามของนักรบต่างถิ่น Lair of Grievous (2008)
You might have been a proud warrior once, but now, you're just a pawn in Dooku's game.ครั้งหนึ่ง เจ้าอาจจะเป็นนักรบที่หยิ่งทะนง แต่ตอนนี้ เจ้าก็เป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่ง ในเกมของดูกูเท่านั้น Lair of Grievous (2008)
And you're a great warrior.ท่านคือนักรบผู้ยิ่งใหญ่ Le Morte d'Arthur (2008)
Legend tells of a legendary warrior whose kung fu skills were the stuff of legend.เทพนิยายที่กล่าวขานถึงตำนานนักรบ ผู้ที่มีทักษะด้านกังฟูในตำนาน Kung Fu Panda (2008)
The warrior said nothing, for his mouth was full.นักรบไม่กล่าวอะไร เพราะของกินเต็มปาก! Kung Fu Panda (2008)
To become the Dragon Warrior?ที่จะเป็นนักรบมังกร Kung Fu Panda (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
warriorEasy living corrupted the warrior spirit.
warriorHe was a brave warrior who had spent most of his life fighting his enemies.
warriorThe chief massed his warriors to attack the fort.
warriorThe key to raising every soldier into a great warrior is in strengthening training.
warriorThe warrior is conscious of both his strength and his weakness.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขุนศึก[N] warlord, See also: warrior, military chief, Syn. แม่ทัพ, ขุนศึก, นายทัพ, Example: เขาเป็นขุนศึกเอกของพระเจ้าเอกทัต, Count unit: นาย, คน, Thai definition: ผู้ที่เป็นหัวหน้าทัพของกองทหาร
พิริยะ[N] braver, See also: warrior, Syn. คนกล้า, นักรบผู้กล้า, ผู้กล้า, Count unit: คน
ทกล้า[N] soldier, See also: warrior, brave person, Syn. ทแกล้ว, ทหาร, ผู้กล้า
ทแกล้ว[N] soldier, See also: warrior, brave person, troop, Syn. ทกล้า, ทหาร, ผู้กล้า
ชาตรี[N] warrior, See also: fighter, Example: เด็กวัยรุ่นชายพยายามสร้างลักษณะความบึกบึนแข็งแกร่งแบบชายชาตรีขึ้นในบุคลิกภาพของตน, Thai definition: ผู้ที่มีศิลปะวิชาอาคมหรือมีฝีไม้ลายมือในการต่อสู้
ชาตินักรบ[N] warrior family, See also: warrior caste, Syn. ชาติทหาร, Example: ชาติไทยเป็นชาตินักรบมาแต่โบราณกาล
ชาติทหาร[N] warrior family, See also: warrior caste, Example: เขาช่างกล้าหาญสมกับเป็นชายชาติทหารจริงๆ
ชาติทหาร[N] warrior family, See also: warrior caste, Example: เขาช่างกล้าหาญสมกับเป็นชายชาติทหารจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
นักรบ[n.] (nakrop) EN: warrior ; soldier ; combatant ; fighter ; man-at-arms ; knight   FR: combattant [m] ; soldat [m] ; chevalier [m] ; guerrier [m] ; guerroyeur [m] (vx)
วีร[n.] (wīra) EN: brave ; warrior ; brave man   FR: héros [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WARRIOR    W AO1 R IY0 ER0
WARRIOR    W AO1 R Y ER0
WARRIORS    W AO1 R IY0 ER0 Z
WARRIORS    W AO1 R Y ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
warrior    (n) (w o1 r i@ r)
warriors    (n) (w o1 r i@ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krieger {m} | Krieger {pl}warrior | warriors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
一騎当千[いっきとうせん, ikkitousen] (n,adj-no) being a match for a thousand; being a mighty warrior (combatant, player) [Add to Longdo]
一騎当千の兵;一騎当千のつわもの[いっきとうせんのつわもの, ikkitousennotsuwamono] (n) great warrior [Add to Longdo]
一縮[いっしゅく, isshuku] (n,vs) (1) one suit of armour (armor); (2) wearing armour; (3) armoured warrior [Add to Longdo]
英雄豪傑[えいゆうごうけつ, eiyuugouketsu] (n) hero; warrior of matchless valor; heroic character [Add to Longdo]
開発領主[かいはつりょうしゅ;かいほつりょうしゅ(ok), kaihatsuryoushu ; kaihotsuryoushu (ok)] (n) local warriors, or provincial or district officials, who developed paddy field lands [Add to Longdo]
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee) [Add to Longdo]
鬼武者[おにむしゃ, onimusha] (n) daredevil warrior [Add to Longdo]
強者(P);兵(P);つわ者[つわもの(P);きょうしゃ(強者), tsuwamono (P); kyousha ( tsuwamono )] (n) (1) (つわもの only) soldier; warrior; (2) strong man; exceptional person; man of courage; (P) [Add to Longdo]
古強者;古武士;古兵[ふるつわもの;こへい(古兵);こぶし(古武士), furutsuwamono ; kohei ( ko hei ); kobushi ( ko bushi )] (n) (1) (こぶし only) feudal warrior; samurai; (2) old soldier; veteran; old hand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
武士[wǔ shì, ˇ ㄕˋ, ] warrior; samurai [Add to Longdo]
白衣战士[bái yī zhàn shì, ㄅㄞˊ ㄧ ㄓㄢˋ ㄕˋ, / ] warrior in white; medical worker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Warrior \War"rior\ (?; 277), n. [OE. werreour, OF. werreour,
   guerreor, from guerre, werre, war. See {War}, and {Warray}.]
   A man engaged or experienced in war, or in the military life;
   a soldier; a champion.
   [1913 Webster]
 
      Warriors old with ordered spear and shield. --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Warrior ant} (Zool.), a reddish ant ({Formica sanguinea})
    native of Europe and America. It is one of the species
    which move in armies to capture and enslave other ants.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 warrior
   n 1: someone engaged in or experienced in warfare

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top