ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prizewinning

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prizewinning-, *prizewinning*, prizewinn
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prizewinning มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prizewinning*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prizewinner[N] ผู้ชนะรางวัล, Syn. champion

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're nursing a couple of prizewinning hangovers.พวกเขาได้รับการปฐมพยาบาล ทั้งคู่ ได้รับรางวัลในการเมาแล้ว Dude, Where's My Groom? (2009)
And let's face it, my breasts are my prizewinners.หน้าอกของฉันมันเป็นรางวัลที่สุดยอด Naked (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prizewinnHe congratulated his son on being a top prizewinner.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prizewinner    (n) prˈaɪzwɪnər (p r ai1 z w i n @ r)
prizewinning    (n) prˈaɪzwɪnɪŋ (p r ai1 z w i n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
当せん者;当籤者[とうせんしゃ, tousensha] (n) prizewinner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  prizewinning
      adj 1: holding first place in a contest; "a champion show dog";
             "a prizewinning wine" [syn: {champion}, {prizewinning}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top