Search result for

defender

(37 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defender-, *defender*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public defendern. ทนายของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...I was never a defender of following the rules.ฉันไม่เคยจะทำตามกฎ Dead Like Me: Life After Death (2009)
That one went public defender. Thanks for nothing.คนที่ชักว่าวในที่สาธารณะ ขอบใจที่ไม่ช่วยอะไรเลย Better Call Saul (2009)
The Defender is contacting us, there seems to be a problem.ยานดีเฟนเดอร์ติดต่อเรามา ดูเหมือนว่าจะมีปัญหา Storm Over Ryloth (2009)
The starship Defender is being evacuated.ยานดีเฟนเดอร์กำลังอพยพคนออกมา Storm Over Ryloth (2009)
- I ordered the Defender evacuated.- ข้าสั่งให้อพยพคนออกจากยานดีเฟนเดอร์เองแหล่ะ Storm Over Ryloth (2009)
{\I decided }The only way we can break the blockade is if I pilot the Defender {\right }into their battleship and take out the commander.ทางเดียวที่เราจะทำลายแนวปิดกั้นนั่นได้ คือข้าต้องบังคับยานดีเฟนเดอร์เข้าไปหายานรบของพวกมัน แล้วจัดการตัวผู้บัญชาการซะ Storm Over Ryloth (2009)
Besides, the Defender is damaged already.อีกอย่าง ยานดีเฟนเดอร์ก็เสียหายอยู่แล้ว Storm Over Ryloth (2009)
I'm taking over the Defender and I'm leaving Ahsoka in charge.ข้าจะไปที่ยานดีเฟนเดอร์ และข้าก็จะให้อาโซก้าบัญชาการแทน Storm Over Ryloth (2009)
And now, to make matters worse, he's got a public defender.และตอนนี้มันทำแย่ยิ่งกว่าเดิม เขาเป็นคนที่สังคมรังเกียจ In Plane Sight (2009)
Now, see, dishes means you're going to block whoever is in front of you, or on your inside shoulder if you're not covered by a defender.ตอนนี้ จานหมายถึงนาย ที่กำลังจะเขาไปบล็อคใครก็ตามที่อยู่ข้างหน้านาย หรือคนที่อยู่ตรงไหนก็ตาม ถ้านายไม่ได้มีกองหลังหนุนอยู่ The Blind Side (2009)
What-What are you doing with a public defender?แล้วทนายส่วนตัวของนายเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วย NS (2010)
We are, unless you want me to lock you up for a few weeks, until a public defender comes along to take your case.เราก็ทำอยู่ เว้นแต่คุณอยากให้ผม จับคุณ ตั้งแต่หลายอาทิตย์ก่อน จนกระทั้งคุณตกเป็น จำเลยของสาธารณะ The Couple in the Cave (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defenderThe defenders put up a stout resistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิทักษ์[N] defender, See also: guard, protector, Syn. ผู้รักษา, Example: เจ้านายของเขามักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องลูกน้องอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ศรัณยู[N] defender, See also: backer, patron, supporter, protector, guardian, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver   FR: gardien [m]
รั้วของชาติ[n. exp.] (rūa khøng chāt) EN: defenders of the nation   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFENDER    D AH0 F EH1 N D ER0
DEFENDERS    D AH0 F EH1 N D ER0 Z
DEFENDER'S    D AH0 F EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defender    (n) (d i1 f e1 n d @ r)
defenders    (n) (d i1 f e1 n d @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteidiger {m}; Verteidigerin {f} | eiserner Verteidigerdefender | staunch defender [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer) [Add to Longdo]
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender [Add to Longdo]
弁護者[べんごしゃ, bengosha] (n) proponent; defender; advocate [Add to Longdo]
弁護人[べんごにん, bengonin] (n) counsel; defender; advocate; (P) [Add to Longdo]
擁護者[ようごしゃ, yougosha] (n) advocate; defender; champion; backer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] defender; defending counsel [Add to Longdo]
辩护士[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, / ] defender; apologist [Add to Longdo]
防守者[fáng shǒu zhě, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, ] defender [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defender \De*fend"er\ (d[-e]*f[e^]nd"[~e]r), n. [Cf. {Fender}.]
   One who defends; one who maintains, supports, protects, or
   vindicates; a champion; an advocate; a vindicator.
   [1913 Webster]
 
      Provinces . . . left without their ancient and puissant
      defenders.                --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defender
   n 1: a person who cares for persons or property [syn:
      {defender}, {guardian}, {protector}, {shielder}]
   2: a fighter who holds out against attack [syn: {defender},
     {withstander}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 defender
   defend
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 defender
   protect
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top