ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

defender

D IH0 F EH1 N D ER0   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defender-, *defender*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public defendern. ทนายของรัฐ

English-Thai: Nontri Dictionary
defender(n) ผู้ป้องกัน,ผู้ปกป้อง,ผู้พิทักษ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Learned Defender of the Faith, Ocean of Wisdom.ผู้ปกป้องศรัทธา และมหานทีแห่งปัญญา Seven Years in Tibet (1997)
What are you? The fucking defender of all things white?คุณเป็นอะไร เป็นพวก ผู้พิทักษ์คนขาวรึไง Crash (2004)
Three defenders had the chance to put him on the ground.Three defenders had the chance to put him on the ground. Firewall (2006)
Denny was trying to set up the dark defender As a graphic novel.เดนนี่กำลังพยายามทำนิยายภาพเรื่องนี้ The Dark Defender (2007)
He was guardian of our highways and defender of our freedom!ผู้พิทักษ์แห่งทางหลวง และผู้ปกป้องอิสระภาพ My Blueberry Nights (2007)
I am the public defender appointed to your case.ผมถูกแต่งตั้งให้เป็นทนายของคุณ Call Waiting (2007)
They look at him and see a defender of truth, justice, and the American way.พวกนั้นเห็นเขาเป็นผู้ปกป้องความจริง ความยุติธรรม และเป็นทางเลือกของอเมริกัน About Last Night (2008)
...I was never a defender of following the rules.ฉันไม่เคยจะทำตามกฎ Dead Like Me: Life After Death (2009)
The Defender is contacting us, there seems to be a problem.ยานดีเฟนเดอร์ติดต่อเรามา ดูเหมือนว่าจะมีปัญหา Storm Over Ryloth (2009)
The starship Defender is being evacuated.ยานดีเฟนเดอร์กำลังอพยพคนออกมา Storm Over Ryloth (2009)
- I ordered the Defender evacuated.- ข้าสั่งให้อพยพคนออกจากยานดีเฟนเดอร์เองแหล่ะ Storm Over Ryloth (2009)
{\I decided }The only way we can break the blockade is if I pilot the Defender {\right }into their battleship and take out the commander.ทางเดียวที่เราจะทำลายแนวปิดกั้นนั่นได้ คือข้าต้องบังคับยานดีเฟนเดอร์เข้าไปหายานรบของพวกมัน แล้วจัดการตัวผู้บัญชาการซะ Storm Over Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
defenderThe defenders put up a stout resistance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้พิทักษ์[N] defender, See also: guard, protector, Syn. ผู้รักษา, Example: เจ้านายของเขามักทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกป้องลูกน้องอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่คอยดูแลคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ศรัณยู[N] defender, See also: backer, patron, supporter, protector, guardian, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นที่พึ่ง, ผู้ป้องกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้พิทักษ์[n.] (phūphithak) EN: defender ; guard ; protector ; guardian ; curator ; trustee ; receiver   FR: gardien [m]
รั้วของชาติ[n. exp.] (rūa khøng chāt) EN: defenders of the nation   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFENDER D IH0 F EH1 N D ER0
DEFENDERS D IH0 F EH1 N D ER0 Z
DEFENDER'S D IH0 F EH1 N D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defender (n) dˈɪfˈɛndər (d i1 f e1 n d @ r)
defenders (n) dˈɪfˈɛndəz (d i1 f e1 n d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩护人[biàn hù rén, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] defender; defending counsel, #30,999 [Add to Longdo]
防守者[fáng shǒu zhě, ㄈㄤˊ ㄕㄡˇ ㄓㄜˇ, ] defender, #105,240 [Add to Longdo]
辩护士[biàn hù shì, ㄅㄧㄢˋ ㄏㄨˋ ㄕˋ, / ] defender; apologist, #139,177 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verteidiger {m}; Verteidigerin {f} | eiserner Verteidigerdefender | staunch defender [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイドバック[, saidobakku] (n) sideback; defender (soccer) [Add to Longdo]
ディフェンダー[, deifenda-] (n) defender [Add to Longdo]
弁護者[べんごしゃ, bengosha] (n) proponent; defender; advocate [Add to Longdo]
弁護人[べんごにん, bengonin] (n) counsel; defender; advocate; (P) [Add to Longdo]
擁護者[ようごしゃ, yougosha] (n) advocate; defender; champion; backer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defender \De*fend"er\ (d[-e]*f[e^]nd"[~e]r), n. [Cf. {Fender}.]
   One who defends; one who maintains, supports, protects, or
   vindicates; a champion; an advocate; a vindicator.
   [1913 Webster]
 
      Provinces . . . left without their ancient and puissant
      defenders.                --Motley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defender
   n 1: a person who cares for persons or property [syn:
      {defender}, {guardian}, {protector}, {shielder}]
   2: a fighter who holds out against attack [syn: {defender},
     {withstander}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 defender
  defend

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 defender
  protect(protekti)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top