Search result for

winner

(61 entries)
(0.0383 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -winner-, *winner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
winner[N] ผู้ชนะ, See also: ผู้ชนะการแข่งกีฬา, ผู้ชนะกีฬา, แชมป์, Syn. champion, victor, Ant. loser

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
winner(วิน'เนอะ) n. ผู้มีชัย, Syn. victor
breadwinnern. ผู้หาเลี้ยงครอบครัว, See also: breadwinning n. การหาเลี้ยงครอบครัว
cowinner(โควิน'เนอะ) n. ผู้ร่วมมีชัยชนะ,ผู้ร่วมชนะ

English-Thai: Nontri Dictionary
winner(n) ผู้ชนะ,ผู้ถูกล็อตเตอรี่,ม้าตัวชนะ,ผู้หา
breadwinner(n) คนหาเลี้ยงครอบครัว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Technically, anyone who didn't enter is a winner. It's not over yet.ทางเท็คนิค บางคนไม่เคยเป็นผู้ชนะ Joy (2008)
my winner is so big...ของฉันเป็นผู้ชนะใหญ่ดังนั้น ... Gas Pills (2008)
This makes you the winner... ..of this year's Big Brother.คุณเป็นผู้ชนะ ของ Big brother ปีนี้ Episode #1.5 (2008)
The longest one is the winner-คนที่ได้หัวไชเท้ายาวที่สุดจะเป็นผู้ชนะ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
The winner will be decided by our listeners voting in.แน่นอน คะแนนโหวตของชาวเนทจะเป็นตัวตัดสินผล Scandal Makers (2008)
Featuring, 4 time winner Frankenstein!ขอเสนอ: ผู้ชนะ4ครั้ง แฟรงเกนสไตน์ Death Race (2008)
3 time winner Machine Gun Joe!ผู้ชนะ3ครั้ง โจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
Carson... 3 time winner, Machine Gun Joe.คาร์สัน ผู้ชนะ3ครั้ง โจเจ้าปืนกล Death Race (2008)
A five times winner.ผู้ชนะ5ครั้ง Death Race (2008)
- We have a winner.-เรามีผู้ชนะแล้ว The Dark Knight (2008)
And the winner is It Happened One Night;ผู้ชนะคือ อิท แฮ็พเพน วัน ไนท์ Changeling (2008)
The prize goes to the winner.รางวัลจะตกเป็นของผู้ชนะ The Forbidden Kingdom (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
winnerCould you tell me how to spell the podium of an awards ceremony? winner's stand?
winnerDr. Yukawa, the Nobel prize winner, died in 1981.
winnerEverybody loves a winner. [Proverb]
winnerHe called out the name of the winner.
winnerHe gave me a forecast that she would be the winner.
winnerIt is good to be a winner.
winnerLet's decide the winner by lot.
winnerOh, Tae, this cheese is a winner!
winnerShould World War III come about, there would be no winners at all.
winnerThe crowd gave the winner a big hand.
winnerThe crowd hailed the winner.
winnerThe gold cup was given to the winner of final match.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีชัย[N] winner, See also: victor, conqueror, champ, champion, Syn. ผู้ชนะ, Example: เขาเชื่อมั่นว่าจะต้องเป็นผู้มีชัยในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ
ผู้พิชิต[N] conqueror, See also: winner, subjugator, defeater, Syn. ผู้ชนะ, Ant. ผู้แพ้, ผู้ปราชัย, Example: แม้ว่าการดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอร์เรสต์จะเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ก็ยังมีคนอีกมากมายต้องการเป็นผู้พิชิต, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คอยกิน[v. exp.] (khøi kin) EN: wait for the winner in a card game   
ของขายดี [n. exp.] (khøng khāi dī) EN: hot item ; winner   
คั่ว[v.] (khūa = khua) EN: wait for the winner in a card game ; have the winning card in one's hand   
ผู้ชนะ[n.] (phūchana) EN: winner ; victor   FR: vainqueur [f] ; gagnant [m] ; gagnante [f] ; lauréat [m] ; lauréate [f]
ผู้ชนะการประกวด[n. exp.] (phūchana kān prakūat) EN: contest winner   FR: gagnant d'un concours [m] ; vainqueur d'une compétition [m]
ผู้ชนะสิบทิศ[n. exp.] (Phūchana Sip Thit) EN: The Winner   

CMU English Pronouncing Dictionary
WINNER    W IH1 N ER0
WINNERS    W IH1 N ER0 Z
WINNER'S    W IH1 N ER0 Z
WINNERS'    W IH1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
winner    (n) (w i1 n @ r)
winners    (n) (w i1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewinner {m} | Gewinner {pl}winner | winners [Add to Longdo]
Sieger {m} | Sieger {pl}winner | winners [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイナー[, uina-] (n) winner [Add to Longdo]
ウイナーテイクオール[, uina-teikuo-ru] (n) winner-take-all [Add to Longdo]
ノーベル賞受賞者[ノーベルしょうじゅしょうしゃ, no-beru shoujushousha] (n) Nobel laureate; Nobel-Prize winner [Add to Longdo]
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[, maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
稼ぎ手[かせぎて, kasegite] (n) breadwinner; hard worker [Add to Longdo]
稼ぎ人[かせぎにん, kaseginin] (n) breadwinner; hard worker [Add to Longdo]
稼ぎ頭[かせぎがしら, kasegigashira] (n) breadwinner; biggest earner [Add to Longdo]
割り勘勝ち;割勘勝ち[わりかんがち, warikangachi] (n) (sl) (See 割り勘負け) "winner" of a meal paid for by dutch treat (i.e. the person who eats the most) [Add to Longdo]
決り手係;決まり手係[きまりてがかり, kimaritegakari] (n) sumo coach announcing the winner and winning technique [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幸运儿[xìng yùn ér, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ, / ] winner; lucky guy; person who always gets good breaks [Add to Longdo]
赢家[yíng jiā, ˊ ㄐㄧㄚ, / ] winner [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Winner \Win"ner\, n.
   One who wins, or gains by success in competition, contest, or
   gaming.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 winner
   n 1: the contestant who wins the contest [syn: {winner},
      {victor}] [ant: {also-ran}, {loser}]
   2: a gambler who wins a bet [ant: {loser}]
   3: a person with a record of successes; "his son would never be
     the achiever that his father was"; "only winners need apply";
     "if you want to be a success you have to dress like a
     success" [syn: {achiever}, {winner}, {success}, {succeeder}]
     [ant: {failure}, {loser}, {nonstarter}, {unsuccessful
     person}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 winner
 
 
   1. n. An unexpectedly good situation, program, programmer, or person.
 
   2. real winner: Often sarcastic, but also used as high praise (see also the
   note under {user}). ?He's a real winner ? never reports a bug till he can
   duplicate it and send in an example.?
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top