Search result for

championship

(52 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -championship-, *championship*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
championship[N] การต่อสู้ป้องกัน, Syn. defense, advocacy
championship[N] ตำแหน่งชนะเลิศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
championship(แชม'เพียนชิพ) n.ภาวะที่เป็นแชมเปี้ยน,ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ,การป้องกัน,การเป็นทนาย,การสนับสนุน,การแข่งขันเพื่อได้ตัวผู้ชนะเลิศ, Syn. supremacy

English-Thai: Nontri Dictionary
championship(n) ความชนะเลิศ,การเป็นแชมป์,ตำแหน่งชนะเลิศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just gotta grab the championship trophy I left it in my truck.ฉันต้องไปเอาถ้วยแชมป์ก่อน พอดีฉันลืมไว้ในรถน่ะ High School Musical 3: Senior Year (2008)
- top-to-bottom championships.- ชนะตั้งแต่ข้างบนถึงข้างล่าง High School Musical 3: Senior Year (2008)
- Moved here when he was 10 pitched two consecutive Little League Championships. Cute...ได้เป็นฟิชเชอร์มาสองสมัย ในกีฬาเยาวชน น่ารักจัง The Ugly Truth (2009)
Mandy-Rae's owned eight world championships in her lifetime.ด้วยกล้องถ่ายรูป ไฮ-เดฟ ที่มีฐานหมุน เราตั้งชื่อมันว่า แคธี่ The Cove (2009)
"and without a championship, "i'll lose my endorsements.และถ้าไม่ได้แชมป์ ฉันก็ไม่ได้เงินสนับสนุน Vitamin D (2009)
- Uh, my mom breeds championship show dogs,เอ่อ... แม่ฉันเพาะพันธุ์หมาประกวดน่ะ Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
Is this amazing or what? Sweetie, that's a highlight from the '98 championship game.ที่รัก นั่นเป็นไฮท์ไลท์ จากการแข่งขันชิงแชมป์จากปี 98 The Cornhusker Vortex (2009)
Well, if Wil Wheaton and Stuart win their match and we beat lonely Larry and captain sweatpants in the next round, we'll face off for the championship.ถ้าวิล วีทตันกับสตวร์ทชนะการแข่งขัน และเราเอาชนะแลร์รี่ สันโดษ กับแปตันกางเกงวอร์ม ในรอบหน้าได้ The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
The championship tomorrow versus city college.ในการแข่งขันกับวิทยาลัยซิตี้วันพรุ่งนี้ Debate 109 (2009)
And we need you to fill in for him at the championship tonight.และเราต้องการคุณแทนที่เขา ในการแข่งขันคืนนี้ Debate 109 (2009)
We're in the middle of a championship debate.เรากำลังแข่งขันโต้วาทีกันอยู่นะ Debate 109 (2009)
We've got a great thing going there right now, you have an opportunity to be successful as a person, as a student, and an opportunity to be a part of the next National Championship team with LSU.พวกเรามีสิ่งดีๆที่นั่น ตอนนี้ เธอมีโอกาสที่จะ ประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่น เหมือนนักเรียน และโอกาสที่จะเป็นส่วนหนึ่งใน National Championship teamกับLSU.ในฤดูกาลหน้า The Blind Side (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
championshipBoth men and women won the tennis championship.
championshipDo you think the Supersonics will go all the way to the world championships?
championshipEach year in July, when the Championships are over, he starts to prepare for the next year.
championshipFor sure, she'll win the championship in the tournament.
championshipHe is likely to win the championship.
championshipHe is sure to win the swimming championship.
championshipHe was in as such when his team won the championship.
championshipHe won the four successive world championships.
championshipHis beating four competitors in a row won our high school team the championship.
championshipI competed with him for the championship.
championshipI found it impossible to win the championship.
championshipI'm sure of winning the championship.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนะเลิศ[V] championship, See also: win championship, Syn. ชนะ, Ant. พ่ายแพ้, Example: อินโดนีเซียชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะเลิศ[v.] (chanaloēt) EN: win championship   FR: être champion ; gagner le championnat
พิชิตตำแหน่งชนะเลิศ[v. exp.] (phichit tamnaeng chanaloēt) EN: win championship   
ตำแหน่งผู้ชนะเลิศ[n. exp.] (tamnaeng phūchanaloēt) EN: championship   FR: championnat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAMPIONSHIP    CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P
CHAMPIONSHIPS    CH AE1 M P IY0 AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
championship    (n) (ch a1 m p i@ n sh i p)
championships    (n) (ch a1 m p i@ n sh i p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meisterschaft {f} [sport] | Meisterschaften {pl}championship | championships [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タイトル戦[タイトルせん, taitoru sen] (n) title fight; championship match [Add to Longdo]
チャンピオンシップ[, chanpionshippu] (n) championship [Add to Longdo]
チャンピオンベルト[, chanpionberuto] (n) championship belt [Add to Longdo]
トマスカップ[, tomasukappu] (n) Thomas Cup (International Badminton Championship) [Add to Longdo]
王座を占める[おうざをしめる, ouzawoshimeru] (exp,v1) (1) (See 座を占める・1) to occupy the throne; to sit on the royal throne; (2) (See 座を占める・2) to be at the top; to hold the premier position; to win a championship [Add to Longdo]
個人優勝制度[こじんゆうしょうせいど, kojinyuushouseido] (n) individual championship system (sumo) [Add to Longdo]
公式試合[こうしきしあい;こうしきじあい, koushikishiai ; koushikijiai] (n) championship match [Add to Longdo]
三日天下[みっかてんか;みっかでんか, mikkatenka ; mikkadenka] (n) short-lived rule; being in power only for a brief period; brief championship [Add to Longdo]
初優勝[はつゆうしょう, hatsuyuushou] (n) first championship win (esp. sumo) [Add to Longdo]
世界選手権[せかいせんしゅけん, sekaisenshuken] (n) world (an international) championship (title) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公开赛[gōng kāi sài, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ ㄙㄞˋ, / ] championship [Add to Longdo]
冠军赛[guàn jūn sài, ㄍㄨㄢˋ ㄐㄩㄣ ㄙㄞˋ, / ] championship [Add to Longdo]
锦标赛[jǐn biāo sài, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄧㄠ ㄙㄞˋ, / ] championship contest; championships [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Championship \Cham"pi*on*ship\, n.
   State of being champion; leadership; supremacy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 championship
   n 1: the status of being a champion; "he held the title for two
      years" [syn: {championship}, {title}]
   2: a competition at which a champion is chosen
   3: the act of providing approval and support; "his vigorous
     backing of the conservatives got him in trouble with
     progressives" [syn: {backing}, {backup}, {championship},
     {patronage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top