ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coward

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coward-, *coward*, cowar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coward(adj) ขี้ขลาด, Syn. cowardly, fearful
coward(n) คนขี้ขลาด
cowardly(adj) ขี้ขลาด, Syn. coward, fearful
cowardice(n) ความขี้ขลาด, Syn. cowardliness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coward(คาว'เอิร์ด) n. คนขี้ขลาด, คนอ่อนแอ. adj. ขี้ขลาด, มีความกลัว, อ่อนแอ, ไร้ความกล้า
cowardice(คาว'วัดดิซฺ) n. ความขี้ขลาด, การไร้ความกล้าที่จะเผชิญกับอันตราย ความลำบาก การต่อต้านหรืออื่น ๆ, Syn. poltroon, Ant. daredevil
cowardly(คาว เอิร์ดลี่) adj. ขี้ขลาด, ไร้ความกล้า. adv. อย่างคนขี้ขลาด (่ไร้ความกล้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
coward(n) คนขี้ขลาดตาขาว
cowardice(n) ความขี้ขลาด, ความไม่กล้า
cowardly(adj) ขี้ขลาด, ไม่กล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see as soon as these cowards hear there are blue shirts around they run.เห็นไหม พอได้ยินว่าพวกเสื้อน้ำเงินมา ไอ้ขี้ขลาดพวกนี้ก็เผ่นแน่บ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You became a priest because you were too much of a coward to do what I do!นายมาเป็นพระก็เพราะ... ...ขี้ขลาดเกินกว่าจะทำอย่างฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Of course not, why should we act like cowards who kill women!ไม่อยู่แล้ว ทำไมเราต้องทำตัวเป็น ไอ้ขี้ขลาดที่ฆ่าผู้หญิงด้วย! Vampire Hunter D (1985)
Yes, I am a silly girl, for not having seen sooner that you are nothing but a coward with a heart full of fear.ใช่, ข้าอาจโง่เขลา แต่ไม่ได้โง่เขลาจนไม่เห็นว่า แท้จริงแล้วท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากคนขี้ขลาด ซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดกลัวในจิตใจ The Princess Bride (1987)
I know about betrayal. I was betrayed by cowards like you.ฉันรู้เรื่องทรยศ ฉันถูกทรยศโดยคนขี้ขลาดอย่างนาย Wild Reeds (1994)
You tell that sniveling coward from me, if he wants...บอกไอ้หน้าจืดนั่นด้วย ให้มาพบฉัน ถ้าเขาต้อง Jumanji (1995)
Dirty coward cut it off so everyone would think he was dead!ไอ้ขี้ขลาดมักจะซ่อนตัว โดยการทำให้คนอื่นนึกว่ามันตาย Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
News has come to us that we have cowards in our own army who will not let us punish them.เราได้ยินมาว่า มีไอ้งี่เง่าในกลุ่มเรา ที่ไม่ลงโทษพวกมัน... Hotel Rwanda (2004)
But I will imagine that he is coward in a corner with a look on his face...แต่ถ้าให้ผมเดา ตอนนี้เค้าน่าจะนั่งกอดเข่าตัวสั่นอยู่ที่มุมห้องนะ Saw II (2005)
Who would want this cure? I mean, what kind of coward would take it just to fit in?ใครต้องการเยียวยากันละ มีหรอ พวกขี้ขลาดแบบไหนที่จะทำเพื่อให้คนยอมรับ X-Men: The Last Stand (2006)
Forgive me. For being coward and selfishขอโทษนะ ในความขลาดและเห็นแก่ตัว Arang (2006)
Sounds to me like a coward trying to justify himself.ฟังดูเหมือนพวกขี้ขลาด พยายามอธิบายสรรพคุณตัวเอง Manhunt (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cowardAre you suggesting that I'm a coward?
cowardCowards die many times before their deaths.
cowardHe always shows cowardice.
cowardHe called me a coward.
cowardHe is a bit of a coward.
cowardHe is nothing more than a coward.
cowardHe is not the coward that he was ten years ago.
cowardHe is too much of a coward to attempt it.
cowardHe resented being called a coward.
cowardHe was accused of cowardice.
cowardHe was denounced as a coward.
cowardHe went so far as to that I was coward.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภีรุกชาติ(adj) cowardly, See also: timid, Syn. ขี้ขลาด, Notes: (บาลี)
คนขี้ขลาด(n) coward, See also: craven, poltroon, Syn. คนขี้กลัว, คนขลาด, คนตาขาว, Ant. คนกล้าหาญ, Example: ข้าไม่มีวันไปคบกับคนขี้ขลาดอย่างพวกมันหรอก, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มักกลัว ไม่กล้าทำสิ่งต่างๆ
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) chicken-hearted, See also: cowardly, craven, pusillanimous, faint-hearted, timid, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Ant. เก่งกล้า, แกร่งกล้า, กล้าหาญ, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ตาขาว(adj) cowardly, See also: chicken, craven, faint-hearted, timid, fearful, spineless, yellow, Syn. ขี้ขลาด, ขลาด, Example: เขาเป็นคนตาขาวเกินกว่าจะอยู่บ้านคนเดียวได้, Thai Definition: ที่แสดงอาการขลาดกลัว
ความขี้ขลาด(n) cowardice, See also: cravenness, timorousness, timidity, uncourteousness, timorousness, Syn. ความขลาด, ความไม่กล้า, Ant. ความองอาจ, ความกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ขลาด[khīkhlāt] (adj) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven  FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[khīklūa] (adj) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless  FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขลาด[khlāt] (adj) EN: cowardly ; craven ; timid ; dastardly ; chicken-hearted ; white-liver ; timorous  FR: peureux ; poltron ; lâche ; couard (litt.)
คนขี้ขลาด[khon khīkhlāt] (n, exp) EN: coward  FR: peureux [ m ] ; peureuse [ f ] ; poltron [ m ] ; poltronne [ f ] ; lâche [ m ] ; froussard [ m ] (fam.) ; froussarde [ f ] (fam.) ; trouillard [ m ] (fam.) ; trouillarde [ f ] (fam.) ; dégonflé [ m ] ; couard [ m ] (litt.) ; couarde [ f ] (litt.) ; pétochard [ m ] (fam.) ; pétocha
คนขี้กลัว[khon khīklūa] (n, exp) EN: coward
คนขลาด[khon khlāt] (n, exp) EN: coward  FR: peureux [ m ] ; peureuse [ f ] ; poltron [ m ] ; poltronne [ f ] ; lâche [ m ] ; froussard [ m ] (fam.) ; froussarde [ f ] (fam.) ; trouillard [ m ] (fam.) ; trouillarde [ f ] (fam.) ; dégonflé [ m ] ; couard [ m ] (litt.) ; couarde [ f ] (litt.) ; pétochard [ m ] (fam.) ; pétocha
คนตาขาว[khon tākhāo] (n, exp) EN: coward
ตาขาว[tākhāo] (adj) EN: cowardly ; chicken-hearted
แหย[yaē] (v) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coward
cowards
coward's
cowardly
cowardice

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coward
cowards
cowardly
cowardice

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ,  ] cowardly; weak #15,012 [Add to Longdo]
胆小[dǎn xiǎo, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ,   /  ] cowardice; timid #18,318 [Add to Longdo]
懦夫[nuò fū, ㄋㄨㄛˋ ㄈㄨ,  ] coward #38,647 [Add to Longdo]
胆小鬼[dǎn xiǎo guǐ, ㄉㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄍㄨㄟˇ,    /   ] coward #41,800 [Add to Longdo]
孬种[nāo zhǒng, ㄋㄠ ㄓㄨㄥˇ,   /  ] coward; useless scoundrel #59,811 [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] coward; weak #117,394 [Add to Longdo]
鼠胆[shǔ dǎn, ㄕㄨˇ ㄉㄢˇ,   /  ] cowardly #163,578 [Add to Longdo]
惊怯[jīng qiè, ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄝˋ,   /  ] cowardly and panicking #338,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地なし;意気地無し[いくじなし, ikujinashi] (n) coward; timid creature [Add to Longdo]
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
陰嚢無し[ふぐりなし, fugurinashi] (n) (arch) (derog) cowardly man (lit [Add to Longdo]
臆病(P);憶病;おく病[おくびょう, okubyou] (adj-na, n) cowardice; timidity; (P) [Add to Longdo]
臆病者[おくびょうもの, okubyoumono] (n) coward; (P) [Add to Longdo]
窮鼠猫を噛む[きゅうそねこをかむ, kyuusonekowokamu] (exp) (id) a cornered rat will bite a cat; despair turns cowards courageous [Add to Longdo]
怯弱[きょうじゃく;きょじゃく, kyoujaku ; kyojaku] (n) coward [Add to Longdo]
怯懦[きょうだ, kyouda] (adj-na, n) cowardice [Add to Longdo]
恐がり;怖がり[こわがり, kowagari] (n) coward; timid person [Add to Longdo]
犬侍[いぬざむらい, inuzamurai] (n) cowardly or depraved samurai [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coward \Cow"ard\ (kou"?rd), a. [OF. couard, coard, coart, n. and
   adj., F. couard, fr. OF. coe, coue, tail, F. queue (fr. L.
   coda, a form of cauda tail) + -ard; orig., short-tailed, as
   an epithet of the hare, or perh., turning tail, like a scared
   dog. Cf. {Cue}, {Queue}, {Caudal}.]
   1. (Her.) Borne in the escutcheon with his tail doubled
    between his legs; -- said of a lion.
    [1913 Webster]
 
   2. Destitute of courage; timid; cowardly.
    [1913 Webster]
 
       Fie, coward woman, and soft-hearted wretch. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Belonging to a coward; proceeding from, or expressive of,
    base fear or timidity.
    [1913 Webster]
 
       He raised the house with loud and coward cries.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Invading fears repel my coward joy.  --Proir.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coward \Cow"ard\, n.
   A person who lacks courage; a timid or pusillanimous person;
   a poltroon.
   [1913 Webster]
 
      A fool is nauseous, but a coward worse. --Dryden.
 
   Syn: Craven; poltroon; dastard.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coward \Cow"ard\, v. t.
   To make timorous; to frighten. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      That which cowardeth a man's heart.   --Foxe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coward
   n 1: a person who shows fear or timidity
   2: English dramatist and actor and composer noted for his witty
     and sophisticated comedies (1899-1973) [syn: {Coward}, {Noel
     Coward}, {Sir Noel Pierce Coward}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top