ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advocate

AE1 D V AH0 K AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advocate-, *advocate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advocate(n) ทนาย, See also: ผู้แทนในทางกฎหมาย
advocate(n) ผู้ให้การสนับสนุน, See also: ผู้ให้ความช่วยเหลือ, Syn. supporter, backer
advocate(vt) สนับสนุน, Syn. support

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advocate(vt. แอด' โวเคท; -n. แอด' โวเคท,
lord advocaten. อธิบดีกรมอัยการ

English-Thai: Nontri Dictionary
advocate(n) ผู้สนับสนุน, ทนายความ, ผู้แก้ต่าง
advocate(vt) สนับสนุน, เป็นทนาย, พูดแก้ต่าง, โฆษณาชวนเชื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advocate๑. ทนายความ๒. กล่าวสนับสนุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advocate, judgeอัยการทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advocate, judgeอัยการทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advocatesผู้แนะนำ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
advocate(vt) แนะนำ, ช่วยเหลือ, สนับสนุน (ในการทำบางสิ่งบางอย่าง)
advocates(n) ผู้สนับสนุน
advocates(n) ผู้สนับสนุน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These men are my patients. It's my job advocate for them.คนพวกนี้เป็นคนไข้หนู หน้าที่หนูก็คือต้องช่วยเหลือพวกเขา The Rat (2006)
I strong/y advocate a global security network....ดิฉันให้การสนับสนุนเครือข่าย ความมั่นคงโลก 136 00: 16: 23, 230 Appleseed Ex Machina (2007)
Yes, well, i'm crashing it To advocate for my daughter.ฮาโรลด์ วอลดอร์ฟ -คือว่า ผมมาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีนักเรียนคนไหน Carrnal Knowledge (2009)
I'm not a huge advocate of the downtrodden, ฉันไม่ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายใหญ่ ของผู้คนที่ถูกกดขี่ The Debarted (2009)
To advocate physician-assisted suicide. "...ที่สนับสนุนการฆ่าตัวตายโดยการแนะของแพทย์ You Don't Know Jack (2010)
Recapping the top stories in Salem, Oregon, both pro- and anti-vampire advocates rallied in anticipation of the state's upcoming ratification vote on the Vampire Rights Amendment.ใน Salem, Oregon, ทั้งผู้สนับสนุน และต่อต้านแวมไพร์ การรวมพลัง ความคาดหวังของรัฐใกล้จะเป็นจริงแล้ว การลงคะแนนสัตยบันเรื่องการกำหนดสิทธิ์ของแวมไพร์ Everything Is Broken (2010)
And if the advocates really care about the immigrants, they're gonna want to find whoever is responsible as well.และถ้าพวกผู้แทนห่วงใย ผู้อพยพจริง เขาจะต้องหาใครก็ตาม ที่เป็นคนรับผิดชอบเช่นกัน Rite of Passage (2010)
And I'd lose my one advocate within his company.และฉันก็สูญเสียการสนับสนุนในบริษัทของเขาด้วย While You Weren't Sleeping (2011)
I was hoping to find one sympathetic pink party planner to advocate on your mom's behalf, get the party moved here from the trumps' so she could be a part of it.ฉันหวังว่าจะพบ นักวางแผนปาตี้สีชมพู เำืพื่อที่จะได้สนับสนุนความเป็นส่วนหนึ่งของแม่ของเธอ Petty in Pink (2011)
He was a major advocate of the lobotomy, under Friedkin supervision there were about 140 lobotomies.เขาเป็นผู้ส่งเสริมในการผ่าตัดสมอง เขาได้ผ่าตัดสมองไปแล้ว 140 กว่าคน Grave Encounters (2011)
Yeah, well, just 'cause you and I are on ok terms doesn't mean that I'm a suddenly a big advocate for your "lifestyle".การที่คุณกับฉัน ญาติดีกันได้ ไม่ได้หมายความว่า ฉันจะสนับสนุน "วิถีชีวิต" ของคุณหรอกนะ Disturbing Behavior (2011)
The senior class made me their Executive Liaison Advocate to the administration.รุ่นพี่แต่งคั้งหนู ให้เป็นผู้ติอต่อฝ่ายสนับสนุนประสานงานค่ะ Kick the Ballistics (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advocateHe advocated abolishing class distinctions.
advocateHe advocated abolishing death penalty distinctions.
advocateHe advocated reduction of taxes.
advocateHe advocated to us that the changes be made.
advocateHe advocates a revision of the rules.
advocateHe advocates reform in university education.
advocateHealth advocates have pushed for laws restricting work-place smoking.
advocateHe got tired of being the devil's advocate and now agrees with every idea they suggest, no matter how dumb.
advocateI may be playing the devil's advocate, but I have to ask, "What are we going to do if we don't get all the customers we expect?"
advocateShe advocated equal rights for women.
advocateYou should advocate disarmament.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการทหาร[aiyakān thahān] (n, exp) EN: judge advocate.
ทนาย[thanāi] (n) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor  FR: avocat [ m ] ; avocate [ f ] ; juriste [ m, f ] ; conseiller [ m ] ; conseillère [ f ] ; représentant [ m ]
ทนายความ[thanāikhwām] (n) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor = counselor (Am.)  FR: avocat [ m ] ; avocate [ f ] ; juriste [ m, f ] ; [ m ] ; défenseur [ m ] ; avoué [ m ] ; notaire [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVOCATE AE1 D V AH0 K AH0 T
ADVOCATE AE1 D V AH0 K EY2 T
ADVOCATED AE1 D V AH0 K EY2 T IH0 D
ADVOCATES AE1 D V AH0 K AH0 T S
ADVOCATES AE1 D V AH0 K EY2 T S
ADVOCATE'S AE1 D V AH0 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advocate (n) ˈædvəkət (a1 d v @ k @ t)
advocate (v) ˈædvəkɛɪt (a1 d v @ k ei t)
advocated (v) ˈædvəkɛɪtɪd (a1 d v @ k ei t i d)
advocates (n) ˈædvəkəts (a1 d v @ k @ t s)
advocates (v) ˈædvəkɛɪts (a1 d v @ k ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力主[lì zhǔ, ㄌㄧˋ ㄓㄨˇ, ] advocate strongly #39,205 [Add to Longdo]
鼓吹者[gǔ chuī zhě, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] advocate #92,111 [Add to Longdo]
中保[zhòng bǎo, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄠˇ, ] advocate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
擁護[ようご, yougo] (n) (1) protection; advocacy; support; defence; championship; vindication; (vs) (2) to protect (e.g. rights, etc.); to advocate (e.g. free trade, etc.); to support; (P) #8,127 [Add to Longdo]
唱える[となえる, tonaeru] (v1, vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) #14,541 [Add to Longdo]
標榜[ひょうぼう, hyoubou] (n, vs) advocate; champion cause #16,171 [Add to Longdo]
へそ曲がり;へそ曲り;臍曲がり;臍曲り[へそまがり, hesomagari] (n, adj-na, adj-no) perverseness; devil's advocate [Add to Longdo]
鼓吹者[こすいしゃ, kosuisha] (n) advocate; propagator [Add to Longdo]
主義者[しゅぎしゃ, shugisha] (n) (1) advocate (of a theory or principle); ideologist; ideologue; (n-suf) (2) -ist (i.e. adherent to a belief system); (n) (3) (arch) socialist; communist; anarchist; (P) [Add to Longdo]
主張者[しゅちょうしゃ, shuchousha] (n) advocate [Add to Longdo]
首唱者[しゅしょうしゃ, shushousha] (n) an advocate [Add to Longdo]
説く[とく, toku] (v5k) to explain; to advocate; to preach; to persuade; (P) [Add to Longdo]
尊王;尊皇;尊皇王[そんのう, sonnou] (n) reverence for the emperor; advocate of imperial rule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advocate \Ad"vo*cate\, v. t. [imp. & p. p. {Advocated}; p. pr. &
   vb. n. {Advocating}.] [See {Advocate}, n., {Advoke}, {Avow}.]
   To plead in favor of; to defend by argument, before a
   tribunal or the public; to support, vindicate, or recommend
   publicly.
   [1913 Webster]
 
      To advocate the cause of thy client.   --Bp.
                          Sanderson
                          (1624).
   [1913 Webster]
 
      This is the only thing distinct and sensible, that has
      been advocated.             --Burke.
   [1913 Webster]
 
      Eminent orators were engaged to advocate his cause.
                          --Mitford.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advocate \Ad"vo*cate\, n. [OE. avocat, avocet, OF. avocat, fr.
   L. advocatus, one summoned or called to another; properly the
   p. p. of advocare to call to, call to one's aid; ad + vocare
   to call. See {Advowee}, {Avowee}, {Vocal}.]
   1. One who pleads the cause of another. Specifically: One who
    pleads the cause of another before a tribunal or judicial
    court; a counselor.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the English and American Law, advocate is the same
      as "counsel," "counselor," or "barrister." In the civil
      and ecclesiastical courts, the term signifies the same
      as "counsel" at the common law.
      [1913 Webster]
 
   2. One who defends, vindicates, or espouses any cause by
    argument; a pleader; as, an advocate of free trade, an
    advocate of truth.
    [1913 Webster]
 
   3. Christ, considered as an intercessor.
    [1913 Webster]
 
       We have an Advocate with the Father. --1 John ii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   {Faculty of advocates} (Scot.), the Scottish bar in
    Edinburgh.
 
   {Lord advocate} (Scot.), the public prosecutor of crimes, and
    principal crown lawyer.
 
   {Judge advocate}. See under {Judge}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advocate \Ad"vo*cate\, v. i.
   To act as advocate. [Obs.] --Fuller.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advocate
   n 1: a person who pleads for a cause or propounds an idea [syn:
      {advocate}, {advocator}, {proponent}, {exponent}]
   2: a lawyer who pleads cases in court [syn: {advocate},
     {counsel}, {counselor}, {counsellor}, {counselor-at-law},
     {pleader}]
   v 1: push for something; "The travel agent recommended strongly
      that we not travel on Thanksgiving Day" [syn: {recommend},
      {urge}, {advocate}]
   2: speak, plead, or argue in favor of; "The doctor advocated a
     smoking ban in the entire house" [syn: {preach}, {advocate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top