ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adversary

AE1 D V ER0 S EH2 R IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adversary-, *adversary*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adversary(n) คู่ต่อสู้, See also: อมิตร, ข้าศึก, คู่ปรปักษ์, คู่อาฆาต, ปรปักษ์, ศัตรู, Syn. enemy, opponent
adversary(adj) ซึ่งเป็นปรปักษ์, See also: ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversary(แอด' เวอซารี) n. ปรปักษ์, คู่ต่อสู้.

English-Thai: Nontri Dictionary
adversary(n) ศัตรู, คู่ต่อสู้, ฝ่ายตรงข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adversary procedureวิธีพิจารณาระบบกล่าวหา [ ดู accusatorial procedure ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adversary system (Law)ระบบกล่าวหา (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where shall I find a new adversary so close to my own level?ผมจะหาคู่ต่อสู้คนใหม่ที่มีฝีมือ พอๆกับผม ได้ที่ไหน? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Arcadian I have fought countless times yet I've never met an adversary who could offer me what we Spartans call "a beautiful death."ข้าเพียงหวังว่า ด้วยนักรบทั้งโลกา ที่ชุมนุมประจันหน้า ต้องมีสักหนึ่งในนั้น ที่ทำการสำเร็จ 300 (2006)
I've never faced an adversary like herข้าไม่เคยเจอคู่ต่อสู้ที่เหมือนนาง Cloak of Darkness (2008)
Great. Perhaps this means our adversary has learned about our mission.เยี่ยม บางทีนี่อาจจะหมายความว่า ศัตรูของเราได้ข่าวภารกิจของเราแล้ว The Hidden Enemy (2009)
Besides, i have a far more cunning and deceptive adversary To deal with.นอกจากนั้น ผมมีศัตรู ที่ต้องจัดการอีก The Treasure of Serena Madre (2009)
Let it be clear we maintain our strength in order to maintain peace so any adversary should ask themselves:ขอแจ้งให้ชัด เราเสริมสร้างกองกำลัง เพื่อจะผดุงไว้ซึ่งความสันติ ใครที่ต้องการเป็นปฏิปักษ์ ควรถามตัวเองว่า Watchmen (2009)
Yeah, that harpy's toxic crusade has roused the interest of a far more dangerous adversary than our government.ใช่ สงครามพิษของยัยนั่น ได้ปลุกความสนใจของ ศัตรูที่อันตรายยิ่งกว่า พวกรัฐบาลขึ้นมา Reckoning (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่กัด(n) rival, See also: adversary, match, opponent, Syn. คู่ปรับ, Example: เขาทั้งสองคนเป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็กๆ, Count Unit: คู่
คู่รักคู่แค้น(n) adversary, See also: opponent, rival, Count Unit: คู่, Thai Definition: คู่แข่งที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ
ปฏิปักษ์(n) antagonist, See also: adversary, opponent, enemy, foe, Syn. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, คู่ปรับ, คู่ต่อสู้, ปรปักษ์, Example: ลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกนายทุน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้าศึก[khāseuk] (n) EN: enemy ; foe ; adversary ; opponent  FR: ennemi [ m ] ; adversaire [ m ]
คู่ปรปักษ์[khūpørapak] (n) EN: adversary ; enemy ; foe  FR: adversaire [ m ]
คู่ปรับ[khūprap] (n) EN: opponent ; adversary ; antagonist ; foe ; rival  FR: adversaire [ m ] ; opposant [ m ] ; rival [ m ]
ลองเชิง[løngchoēng] (v) EN: test one's ability ; test (one's adversary) ; check somebody's ability ; spar with
ปฏิปักษ์[patipak] (n) EN: antagonist ; opponent ; adversary ; enemy  FR: adversaire [ m ] ; ennemi [ m ] ; opposant [ m ] ; antagoniste [ m ]
ปรปักษ์[pørapak] (n) EN: enemy ; opponent ; adversary ; foe ; antagonist  FR: ennemi [ m ] ; opposant [ m ] ; adversaire [ m ]
ศัตรู[sattrū] (n) EN: foe ; rival ; ennemy ; adversary ; opponent ; antagonist  FR: rival [ m ] ; ennemi [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVERSARY AE1 D V ER0 S EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adversary (n) ˈædvəsəriː (a1 d v @ s @ r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对抗者[duì kàng zhě, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ ㄓㄜˇ, / ] adversary; opponent, #277,147 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegner { m }; Feind { m } | Gegner { pl }adversary | adversaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
相手方当事者[あいてがたとうじしゃ, aitegatatoujisha] (n) adversary party; opposing party [Add to Longdo]
対戦相手[たいせんあいて, taisen'aite] (n, adj-no) opponent; adversary; the competition; the other side; an (the) enemy [Add to Longdo]
竹槍戦術[たけやりせんじゅつ, takeyarisenjutsu] (n) tactics of fighting a technologically advanced adversary with primitive weapons; sole reliance on simple determination (naive spiritualism) in fighting an overwhelming foe [Add to Longdo]
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P) [Add to Longdo]
敵;仇[かたき, kataki] (n, n-suf) (1) (usu. pronounced がたき when used as a suffix) rival; opponent; adversary; (2) foe; enemy [Add to Longdo]
敵に後ろを見せる[てきにうしろをみせる, tekiniushirowomiseru] (exp, v1) (1) to flee from one's enemy; to turn tail; (2) to expose one's weakness to an adversary [Add to Longdo]
反対者[はんたいしゃ, hantaisha] (n) foe; opponent; adversary; dissenter [Add to Longdo]
揺さぶり[ゆさぶり, yusaburi] (n) shaking; shaking up (one's adversary); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adversary \Ad"ver*sa*ry\, a.
   1. Opposed; opposite; adverse; antagonistic. [Archaic] --Bp.
    King.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Having an opposing party; not unopposed; as, an
    adversary suit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adversary \Ad`ver*sa*ry\, n.; pl. {Adversaries}. [OE.
   adversarie, direct fr. the Latin, and adversaire, fr. OF.
   adversier, aversier, fr. L. adversarius (a.) turned toward,
   (n.) an adversary. See {Adverse}.]
   One who is turned against another or others with a design to
   oppose or resist them; a member of an opposing or hostile
   party; an opponent; an antagonist; an enemy; a foe.
   [1913 Webster]
 
      His ancient knot of dangerous adversaries. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Agree with thine adversary quickly.   --Matt. v. 25.
   [1913 Webster]
 
      It may be thought that to vindicate the permanency of
      truth is to dispute without an adversary. --Beattie.
   [1913 Webster]
 
   {The Adversary}, The Satan, or the Devil.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Adversary}, {Enemy}, {Opponent}, {Antagonist}.
 
   Usage: Enemy is the only one of these words which necessarily
      implies a state of personal hostility. Men may be
      adversaries, antagonists, or opponents to each other
      in certain respects, and yet have no feelings of
      general animosity. An adversary may be simply one who
      is placed for a time in a hostile position, as in a
      lawsuit, an argument, in chess playing, or at fence.
      An opponent is one who is ranged against another
      (perhaps passively) on the opposing side; as a
      political opponent, an opponent in debate. An
      antagonist is one who struggles against another with
      active effort, either in a literal fight or in verbal
      debate.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adversary
   n 1: someone who offers opposition [syn: {adversary},
      {antagonist}, {opponent}, {opposer}, {resister}] [ant:
      {agonist}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top