Search result for

bos

(156 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bos-, *bos*, bo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bosh[SL] ใช้พูดถึงการเคลื่อนไหวของมือ เช่น ทาสี
bosh[SL] ไร้สาระ
boss[N] นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
boss[VT] ควบคุม, Syn. supervise
bosom[N] หน้าอก, See also: อก, อกเสิ้อ, ถัน, Syn. breast, chest
bosom[ADJ] ใกล้ชิด, Syn. intimate
bossy[ADJ] ซึ่งสั่งให้ทำ, See also: ซึ่งสั่งการ
bosomy[ADJ] (ผู้หญิง) หน้าอกใหญ่
boss man[SL] (ชาย) ผู้รับผิดชอบ, See also: (ชาย) ผู้ทำหน้าที่
boss about[PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boscage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosh(บอช) {boshed,boshing,boshes} n. คำพูดไร้สาระ,คำพูดเหลวไหล vt. ยั่ว,เย้า,หยอก ,ท้องเตา
boskage(บอส'คิจ) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะ
bosom(บูซ'เซิม) n. หน้าอก,อก,อกเสื้อ,เต้านมสตรี,สันอก,สถานที่อบอุ่นใจและน่าอยู่,น้ำใจ,ส่วนภายใน adj. เกี่ยวกับหน้าอก, (เพื่อน) สนิท,ลับ vt. สงวนไว้ในหัวใจด้วยความรัก,ถนอมรัก
bosomed(บูซ'เซิมดฺ) adj. มีหน้าอก,ปิดบังไว้
bosomy(บูซ'เซิมมี่) adj. มีหน้าอกใหญ่
bosquet(บอส'คิท) n. พุ่มไม้,ป่าละเมาะขนาดเล็ก
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง,มีตาข้างเดียว,ตามองเฉียง
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
bosh(n) ความไร้สาระ,ความเหลวไหล,เรื่องเหลวไหล,เรื่องไร้สาระ
bosom(adj) ใกล้ชิด,สนิท
bosom(n) อก,เต้านม
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
bossy(n) วัว,ลูกวัว
embosom(vt) โอบกอด,สวมกอด,ห้อมล้อม,ปิดผนึก
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน
unbosom(vt) เปิดเผย,แพร่หลาย(ความลับ)
verbose(adj) ซึ่งใช้คำฟุ่มเฟื่อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bostryx; cincinnus; helicoid cymeช่องวงแถวเดี่ยว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bos Taurus Linneสิ่งสกัดจากตับอ่อนของวัว [การแพทย์]
Bosnia and Hercegovinaบอสเนีย-เฮอร์เซโกวินา [TU Subject Heading]
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]
Boston Standardมาตรฐานบอสตัน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bosun[โบซัน] (n ) สรั่งเรือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boss!-" Mannequin (1987)
Bosnia?บอสเนีย? Show Me Love (1998)
- Boss?-หัวหน้า Body of Lies (2008)
Boss.หัวหน้า The Garden of Forking Paths (2010)
Boss.ผู้กอง Episode #1.1 (2011)
Boss!บอส! Nothing But Blue Skies (2014)
Sorry, boss.ขอโทษนะครับ บอส Dead Space: Downfall (2008)
It's been an honor to serve with you, boss.เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกัน Dead Space: Downfall (2008)
Boss, you got to wake up.หัวหน้า ตื่นได้แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
You heard the boss!คุณได้ยินเจ้านายสั่งแล้ว Adverse Events (2008)
She's your boss.เธอเป็นหัวหน้านายนะ The Itch (2008)
The benefit of being boss is that I don't have to argue.ข้อดีของหัวหน้า คือฉันไม่ต้องโต้เถียง The Itch (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bosI briefed my boss on the new project.
bosThe fact has come home to my bosom.
bosMy boss told me it's hard to approach me.
bosPeter applied to his boss for a raise.
bosHe is the boss's private secretary.
bosThe boss gave Mike the ax for not coming to work on time.
bosIs this the right bus for Boston?
bosI asked my boss for a pay increase.
bosMy boss is starting to get edgy.
bosMy immediate boss is tough to please.
bosThe boss of our company is always on the go.
bosI cannot recall when he moved to Boston.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ออกคำสั่ง[N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
เพื่อนซี้[N] close friend, See also: bosom friend, intimate friend, Syn. เพื่อนสนิท, Example: พวกเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่ชั้นประถม, Notes: (สแลง)
ผู้จ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
อก[N] breast, See also: bosom, bust, Syn. หน้าอก, ทรวงอก, Example: การตกจากที่สูงและหกล้มรุนแรงอาจทำอันตรายต่อแนวอกของกระดูก, Thai definition: ส่วนของร่างกายด้านหน้าอยู่ระหว่างคอและท้อง
ผู้สั่งการ[N] boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
เพื่อนรัก[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Example: เขาเป็นเพื่อนรักของผม ตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่กรุงเทพ, Count unit: คน
ผู้ว่าจ้าง[N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
มูลนาย[N] master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
มิ่งมิตร[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count unit: คน
มิ่งมิตร[N] valued friend, See also: bosom friend, close friend, Syn. เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท, Example: ไม่มีใครเป็นมิ่งมิตรที่ดีได้เท่าเธอ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabos
ชมพู่[n.] (chomphū) EN: rose apple   FR: jambose [f] ; pomme de rose [f] ; prune de Malabar [f]
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket   FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss   FR: meneur [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
หัวอก[n.] (hūa-ǿk) EN: chest ; breast ; bosom   FR: poitrine [f]
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux

CMU English Pronouncing Dictionary
BOS    B AA1 S
BOSO    B OW1 S OW0
BOST    B AA1 S T
BOSS    B AO1 S
BOSE    B OW1 Z
BOSH    B AA1 SH
BOSCH    B AO1 SH
BOSAK    B OW1 S AH0 K
BOSMA    B OW1 S M AH0
BOSCO    B AO1 S K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bosh    (n) (b o1 sh)
boss    (v) (b o1 s)
bosky    (j) (b o1 s k ii)
bosom    (n) (b u1 z @ m)
bossy    (j) (b o1 s ii)
Boston    (n) (b o1 s t @ n)
bosoms    (n) (b u1 z @ m z)
bossed    (v) (b o1 s t)
bosses    (v) (b o1 s i z)
bossier    (j) (b o1 s i@ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
母性[ぼせい, bosei] Thai: ความเป็นแม่ English: maternal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boshaftigkeit {f}evilness [Add to Longdo]
Boshaftigkeit {f}; Gehässigkeit {f} | etw. aus reiner Boshaftigkeit tunspite | to do sth. out of spite [Add to Longdo]
Boshaftigkeit {f}shrewishness [Add to Longdo]
Bosheit {f}; Arglist {f} | Bosheiten {pl} | aus Bosheit | aus lauter Bosheitmalice | malices | out of malice | from pure malice [Add to Longdo]
Bosheit {f}cursedness [Add to Longdo]
Bosheit {f}fiendishness [Add to Longdo]
Bosheit {f}impishness [Add to Longdo]
Bosheit {f}; Böswilligkeit {f}maliciousness [Add to Longdo]
Bosheit {f} | Bosheiten {pl}malignity | malignities [Add to Longdo]
Bosheit {f}; Verruchtheit {f}wickedness [Add to Longdo]
Boskop {m}; Boskoop {m} (Apfel) [bot.]russet [Add to Longdo]
Boss {m}top dog [coll.] [Add to Longdo]
Boss {m}gaffer [Br.] [coll.] [Add to Longdo]
boshaft; schadenfroh; schelmisch; mutwillig {adj}mischievous [Add to Longdo]
Bosnien-Herzegowina [geogr.]Bosnia and Herzegovina (ba) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
こぼし屋;零し屋[こぼしや, koboshiya] (n) grump; heat merchant [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
しょぼしょぼ[, shoboshobo] (adv,vs) drizzling; weakly (blinking); blearily [Add to Longdo]
そぼそぼ[, sobosobo] (adv) drizzling (rain) [Add to Longdo]
たこつぼ心筋症[たこつぼしんきんしょう, takotsuboshinkinshou] (n) (See たこつぼ型心筋症) takotsubo cardiomyopathy [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, ] boss; superior [Add to Longdo]
波士顿[Bō shì dùn, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Boston, capital of Massachusetts [Add to Longdo]
波士顿大学[bō shì dùn dà xué, ㄅㄛ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] Boston University [Add to Longdo]
波斯尼亚[Bō sī ní yà, ㄅㄛ ㄙ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ, / ] Bosnia [Add to Longdo]
波斯尼亚语[Bō sī ní yà yǔ, ㄅㄛ ㄙ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄩˇ, / ] Bosnian (language) [Add to Longdo]
波斯里亚[bō sī lǐ yà, ㄅㄛ ㄙ ㄌㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Bosnia (former Yugoslavia) [Add to Longdo]
波黑[Bō Hēi, ㄅㄛ ㄏㄟ, ] Bosnia-Herzegovina [Add to Longdo]
玻色子[bō sè zi, ㄅㄛ ㄙㄜˋ ㄗ˙, ] boson [Add to Longdo]
百色[Bó sè, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi [Add to Longdo]
百色市[Bó sè shì, ㄅㄛˊ ㄙㄜˋ ㄕˋ, ] Bose or Baise prefecture level city in Guangxi [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用BOS[おうようBOS, ouyou BOS] application BOS [Add to Longdo]
境界内オブジェクト集合[きょうかいないオブジェクトしゅうごう, kyoukainai obujiekuto shuugou] bounded object set, BOS [Add to Longdo]
取りこぼす[とりこぼす, torikobosu] to lose information, to lose an easy game [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
冗長出力[じょうちょうしゅつりょく, jouchoushutsuryoku] verbose output [Add to Longdo]
大規模集積回路[だいきぼしゅうせきかいろ, daikiboshuusekikairo] LSI, large-scale integration [Add to Longdo]
母線[ぼせん, bosen] bus [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
墓石[ぼせき, boseki] Grabstein [Add to Longdo]
母子[ぼし, boshi] Mutter_und_Kind [Add to Longdo]
没収[ぼっしゅう, bosshuu] Beschlagnahme, Konfiskation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bos \Bos\, prop. n. [L., ox, cow.] (Zool.)
   A genus of ruminant quadrupeds, including the wild and
   domestic cattle, distinguished by a stout body, hollow horns,
   and a large fold of skin hanging from the neck.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Bos
   n 1: wild and domestic cattle; in some classifications placed in
      the subfamily Bovinae or tribe Bovini [syn: {Bos}, {genus
      Bos}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOS
     Basic Operating System (AIX, IBM)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOS
     Batch Operating System (OS, Honeywell)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOS
     Basic Overseer Server (AFS)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bos [bɔs]
   forest; woods
   bunch; bundle; cluster; sheaf
   tuft
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 bos
   bovine; bovine animal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top