ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bossy

B AO1 S IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bossy-, *bossy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bossy[ADJ] ซึ่งสั่งให้ทำ, See also: ซึ่งสั่งการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว

English-Thai: Nontri Dictionary
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
bossy(n) วัว,ลูกวัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Saucy Bossy"ซอสซี่ บอสซี่ The Legend of 1900 (1998)
Seeing my bossy wife at school and at home...เมียฉันคุมทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน... My Little Bride (2004)
You're so bossy.คุณนี่ สั่งเก่งชะมัด Love So Divine (2004)
Come on! - He is getting a little bossy.- เขาคงพยายามทำตัวให้ยุ่ง The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Munk is a bossy know-it-all... with a butt the size of a shopping mall.มั๊กเจ้ากี้เจ้าการ อวดฉลาด กับก้นขนาดใหญ่เท่าห้าง Happily N'Ever After (2006)
- Lie down! Can you please stop being so bossy?- อย่าสั่งเก่งนักซิลูก The Holiday (2006)
The bossy guyจำหัวหน้าเราได้ใหม จาคอบน่ะ Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
Because you'd never win. Bossy women rule this street.เพราะว่าคุณไม่มีทางชนะ ผู้หญิงเป็นใหญ่ในหมู่บ้านนี้ Art Isn't Easy (2007)
Blair'S A Bossy Genius.แบลร์นี่ เจ้านายแสนรู้จริงๆ Blair Waldorf Must Pie! (2007)
Are you always this bossy?คุณจะเป็นคนสั่งการอย่างนั้นรึ? Episode #2.2 (2008)
Dean winchester. Still so bossy.ดีน วินเชสเตอร์ เจ้ากี้เจ้าการเหมือนเดิม Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Maybe, is that, bossy, older sister thing you've got--บางที,สิ่งนี้ คุณอาจได้มาจากเธอ Passengers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bossyYou're being bossy, aren't you?

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSSY    B AO1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bossy    (j) bˈɒsiː (b o1 s ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
親分肌の人[おやぶんはだのひと, oyabunhadanohito] (n) bossy [Add to Longdo]
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bossy \Boss"y\, a.
   Ornamented with bosses; studded.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bossy \Bos"sy\, n. [Dim. fr. Prov. E. boss in boss-calf,
   buss-calf, for boose-calf, prop., a calf kept in the stall.
   See 1st {Boose}.]
   A cow or calf; -- familiarly so called. [U. S.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bossy
   adj 1: offensively self-assured or given to exercising usually
       unwarranted power; "an autocratic person"; "autocratic
       behavior"; "a bossy way of ordering others around"; "a
       rather aggressive and dominating character"; "managed the
       employees in an aloof magisterial way"; "a swaggering
       peremptory manner" [syn: {autocratic}, {bossy},
       {dominating}, {high-and-mighty}, {magisterial},
       {peremptory}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top