Search result for

ago

(129 entries)
(0.0221 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ago-, *ago*
Possible hiragana form: あご
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ago[ADV] ที่ผ่านมาแล้ว, See also: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต
ago[ADJ] ที่ผ่านมาแล้ว, See also: แต่ก่อน, เมื่อก่อน, ในอดีต, Syn. past, gone, since
agog[ADJ] ตื่นเต้นมาก
agog[ADV] ตื่นเต้นมาก, Syn. excited
agony[N] การดิ้นรน
agony[N] การระเบิดอารมณ์
agony[N] ความทรมาน, See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม, Syn. suffering, torture, distress
agora[N] เวที
agonic[ADJ] ที่ไม่ทำมุม
agonize[VI] เจ็บปวด, See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว, Syn. feel anguish

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ago(อะโก') adj.,adv. แต่ก่อน, มาแล้ว (gone)
agog(อะกอก') adj.,adv. ตื่นเต้นมาก (ด้วยความกระตือรือร้นหรือความอยากรู้อยากเห็นหรืออื่น ๆ), Syn. highly excited)
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
agonic(เอกอน' นิค) adj. ซึ่งไม่เป็นมุม
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
agonise(แอก' โกไนซ) vi.,vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry)
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)

English-Thai: Nontri Dictionary
ago(adv) ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
agonize(vi,vt) รู้สึกเจ็บปวด,ทนทุกข์ทรมาน,ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
archipelago(n) หมู่เกาะ
decagon(n) รูป 10 เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agonistตัวทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphiliaอาการชอบที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonadism, Congenitalอโกนาดิสม์แต่กำเนิด [การแพทย์]
Agonistsกล้ามเนื้อกลุ่มแรกที่เคลื่อนไหว, กล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน [การแพทย์]
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]
Agoutiแบบอะกัวติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He died almost two years ago when I was with him.เขาตายเมื่อสองปีก่อนและดิฉันก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย New Haven Can Wait (2008)
I should have insisted on more structure years ago.แม่ควรจะวางแผนโครงสร้างชีวิตของลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนะ Chuck in Real Life (2008)
You mean, like, three husbands ago?คุณหมายถึงเรื่องที่ฉันมีสามีสามคนมาก่อนหน้านี้หรอ Chuck in Real Life (2008)
Might be a long time ago the universe had all kinds of life, but now...เมื่อก่อนในจักรวาลอาจมีสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบ\ แต่ตอนนี้ Dead Space: Downfall (2008)
We pulled that thing up a week ago.เราดึงเจ้านั้นขึ้นมาอาทิตย์ที่แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
Two weeks ago, this man was healthy and mentally stable.สองอาทิตย์ก่อนเขา ยังแข็งแรงและปกติดี Dead Space: Downfall (2008)
Did you have a corneal transplant five years ago?คุณเคยได้รับการเปลี่ยนแก้วตา เมื่อ 5 ปีก่อนรึปล่าว Not Cancer (2008)
A moment ago, you thought you were dying.เมื่อกี้ คุณคิดว่าคุณกำลังจะตาย Not Cancer (2008)
She had a kid four years ago.เธอคลอดลูกเมื่อ 4 ปีก่อน Not Cancer (2008)
Thought we'd finished hours ago.คิดว่าเราทำมันมาหลายชั่วโมงแล้ว Adverse Events (2008)
He'd have had symptoms long ago.เขาน่าจะมีอาการนานมาแล้ว Adverse Events (2008)
Maybe there is a batch of toxic paint that he used up a few months ago.บางทีอาจมีจานสีที่เป็นพิษ\ ที่เค้าใช้เมื่อ 2-3เดือนที่แล้ว Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agoAbout four years ago my Achilles tendon started to hurt and I was told it was Achilles tendonitis.
agoA few years ago.
agoA few years ago it would have been inconceivable for Japan to send troops overseas.
agoA few years ago, on mothers day, I gave my step-mother a locket as a present.
agoA few years ago our room had little furniture in it.
agoA long time ago, most people lived in groups that moved around as the seasons changed.
agoA long time ago, there lived an old king on a small island.
agoA long time ago, there was a young man.
agoAlthough I broke test tubes and played about with chemicals for fun, I did occasionally manage to obey the teacher's instructions as well; repeating experiments that others had long ago undertaken.
agoAs far as I can remember, it was three years ago that we last met.
agoBill joined our company three years ago.
agoBut of course that was a long time ago.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อน[ADJ] in the past, See also: ago, Syn. ที่แล้ว, เดิม, แต่ก่อน, Example: เมื่อสิบปีก่อนกรุงเทพยังมีพลเมืองไม่มากนัก
ความปวดร้าวใจ[N] distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา
ความรวดร้าว[N] agony, See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish, Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: ในใจของเขามีแต่ความรวดร้าวที่คนรักของเขาหยิบยื่นให้
ความปวดร้าว[N] agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม
ความเจ็บปวดรวดร้าว[N] affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
โบสถ์ยิว[n. exp.] (bōt Yiū) FR: synagogue [f]
บูลฮาวาย [n. exp.] (būn Hāwāi) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii   
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew   FR: oblique ; incliné ; diagonal
ชิคาโก[n. prop.] (Chikhākō) EN: Chicago   FR: Chicago
ด้านสามด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (dān sām dān khøng rūp sāmlīem mumchāk) EN: Pythagorean triple ; Pythagorean triad   
ด่าว่า[v.] (dāwā) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach   FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[v. exp.] (din dūay khwām jeppūat) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony   FR: se tordre de douleur
ฟาโกไซต์[n.] (fākōsait = fākōsai) EN: phagocyte   FR: phagocyte [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGO    AH0 G OW1
AGOG    AH0 G AA1 G
AGORA    AE1 G ER0 AH0
AGONY    AE1 G AH0 N IY0
AGOURA    AH0 G UW1 R AH0
AGOSTA    AA0 G OW1 S T AH0
AGOSTO    AA0 G OW1 S T OW0
AGONIST    AE1 G AH0 N AH0 S T
AGOURON    AH0 G UW1 R AA0 N
AGOGLIA    AH0 G AA1 G L IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ago    (a) (@1 g ou1)
agog    (j) (@1 g o1 g)
agony    (n) (a1 g @ n ii)
agora    (n) (a1 g @ r @)
agoras    (n) (a1 g @ r @ z)
agonies    (n) (a1 g @ n i z)
agonized    (j) (a1 g @ n ai z d)
agonizing    (j) (a1 g @ n ai z i ng)
agonizingly    (a) (a1 g @ n ai z i ng l ii)
agoraphobia    (n) (a2 g @ r @ f ou1 b i@)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agonie {f}throe [Add to Longdo]
Agoraphobie {f}; Angst vor weiten Räumen; Raumangst {f}agoraphobia [Add to Longdo]
vor {prp; +Dativ} | vor kurzem | vor langer Zeit | vor einem Jahrago | a short while ago | a long time ago | a year ago [Add to Longdo]
Agonist {m}; Muskel, der eine entgegengesetzte Bewegung ausführt [med.]agonist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鮞(oK)[はららご, hararago] (n) (uk) hard roe (esp. salmon) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あごで使う;顎で使う[あごでつかう, agodetsukau] (exp,v5u) (1) (See 頤で人を使う・あごでひとをつかう) to set somebody to work in an arrogant fashion; to push somebody around; to indicate by pointing one's chin; (2) (sl) to chatter; to jaw; to jabber [Add to Longdo]
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
あってなきがごとき[, attenakigagotoki] (exp) (1) virtually nonexistent; negligible; (2) absolutely useless [Add to Longdo]
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort [Add to Longdo]
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort [Add to Longdo]
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广 / ] agoraphobia (fear of wide open spaces) [Add to Longdo]
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广 / ] agoraphobia (fear of wide open spaces) [Add to Longdo]
恐旷症[kǒng kuàng zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄎㄨㄤˋ ㄓㄥˋ, / ] agoraphobia [Add to Longdo]
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検査合計[けんさごうけい, kensagoukei] checksum [Add to Longdo]
交差合計検査[こうさごうけいけんさ, kousagoukeikensa] crossfooting [Add to Longdo]
作成者語[さくせいしゃご, sakuseishago] implementor-name [Add to Longdo]
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]
対角行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix [Add to Longdo]
電磁波互換性[でんじはごかんせい, denjihagokansei] electromagnetic compatibility [Add to Longdo]
等価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
利用者語[りようしゃご, riyoushago] user-defined word [Add to Longdo]
アゴラ[あごら, agora] Agora [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ago \A*go"\, a. & adv. [OE. ago, agon, p. p. of agon to go away,
   pass by, AS. [=a]g[=a]n to pass away; [=a]- (cf. Goth. us-,
   Ger. er-, orig. meaning out) + g[=a]n to go. See {Go}.]
   Past; gone by; since; as, ten years ago; gone long ago.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ago
   adv 1: in the past; "long ago"; "sixty years ago my grandfather
       came to the U.S."
   adj 1: gone by; or in the past; "two years ago"; "`agone' is an
       archaic word for `ago'" [syn: {ago}, {agone}]

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 ago
    needle
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top