ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agon

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agon-, *agon*
Possible hiragana form: あごん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agony(n) การดิ้นรน
agony(n) การระเบิดอารมณ์
agony(n) ความทรมาน, See also: ความทุกข์, ความเจ็บปวดแสนสาหัส, ความกลัดกลุ้ม, Syn. suffering, torture, distress
agonic(adj) ที่ไม่ทำมุม
agonize(vi) เจ็บปวด, See also: เจ็บร้าว, ปวดร้าว, Syn. feel anguish
agonize(vi) ดิ้นรน, Syn. struggle
agonize(vt) ทำให้ทรมาน, See also: ทำให้เจ็บปวด, Syn. torture
agonize(vi) เป็นกังวล
agonized(adj) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก), See also: ทุกข์ทรมาน
agonizing(adj) ซึ่งสร้างความเจ็บปวดทางใจและกายอย่างมาก, Syn. excruciating, tormenting, torturous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agon(แอก' ออน) n., (pl. agones) การแข่งขันที่มีการให้รางวัล, ความขัดแย้ง
agone(อะโกน' , อะกอน) adj., adv. แต่ก่อนมาแล้ว, แล้วมาแล้ว
agonic(เอกอน' นิค) adj. ซึ่งไม่เป็นมุม
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
agonise(แอก' โกไนซ) vi., vt. ทนทุกข์ทรมานอย่างที่สุดด้วยความเจ็บปวด, ทรมาน, ทำให้เจ็บปวด, ต่อสู้ดิ้นรนอย่างสุดขีด, พยายามมาก. -agonising adj. -agonisingly adv., Syn. torture, suffer, worry
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against, make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
bandwagon(แบนแวก'เกิน) n. รถดนตรีในขบวนแห่, ความนิยม, พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับความนิยมอยู่

English-Thai: Nontri Dictionary
agonize(vi, vt) รู้สึกเจ็บปวด, ทนทุกข์ทรมาน, ทรมาน
agony(n) ความเจ็บปวด, ความทรมาน, ความทุกข์ทรมาน
antagonism(n) การต่อสู้, การต่อต้าน, การเป็นปรปักษ์กัน, ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์, คู่ต่อสู้, ผู้ต่อต้าน, คู่ปรับ, ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน, เป็นศัตรูกัน, ไม่ถูกกัน, ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์, ทำให้เป็นศัตรูกัน, ทำให้ไม่ถูกกัน
decagon(n รูป 10) เหลี่ยม
diagonal(adj) เบน, ขวาง, เฉ, ทแยง
diagonal(n) เส้นทแยงมุม, เส้นขวาง, แนวทแยง
dragon(n) มังกร, กิ้งก่า, ปู่โสมเฝ้าทรัพย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agonistตัวทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agony๑. ความเจ็บปวดรวดร้าว๒. ความลิงโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agonadism, Congenitalอโกนาดิสม์แต่กำเนิด [การแพทย์]
Agonistsกล้ามเนื้อกลุ่มแรกที่เคลื่อนไหว, กล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกัน [การแพทย์]
Agonyปวดร้าวระบม [การแพทย์]

WordNet (3.0)
agon(n) a festivity in ancient Greece at which competitors contended for prizes
agonadal(adj) lacking gonads
agonal(adj) pertaining to or associated with agony (especially death agonies)
Agonidae(n) poachers, Syn. family Agonidae
agonist(n) someone involved in a contest or battle (as in an agon), Ant. antagonist
agonist(n) a muscle that contracts while another relaxes
agonist(n) (biochemistry) a drug that can combine with a receptor on a cell to produce a physiological reaction
agonistic(adj) of or relating to the athletic contests held in ancient Greece
agonistic(adj) striving to overcome in argument, Syn. agonistical, combative
agonistic(adj) struggling for effect, Syn. strained

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Agon

‖n.; pl. Agones [ Gr. &unr_;, fr. &unr_; to lead. ] (Gr. Antiq.) A contest for a prize at the public games. [ 1913 Webster ]

Agone

a. & adv. Ago. [ Archaic & Poet. ] [ 1913 Webster ]

Three days agone I fell sick. 1 Sam. xxx. 13. [ 1913 Webster ]

Agone

n. [ See Agonic. ] Agonic line. [ 1913 Webster ]

Agonic

a. [ Gr. &unr_; without angles; 'a priv. + &unr_; an angle. ] Not forming an angle. [ 1913 Webster ]


Agonic line (Physics), an imaginary line on the earth's surface passing through those places where the magnetic needle points to the true north; the line of no magnetic variation. There is one such line in the Western hemisphere, and another in the Eastern hemisphere.
[ 1913 Webster ]

Agonism

n. [ Gr. &unr_;, fr. &unr_; to contend for a prize, fr. &unr_;. See Agon. ] Contention for a prize; a contest. [ Obs. ] Blount. [ 1913 Webster ]

Agonist

n. [ Gr. &unr_;. ] One who contends for the prize in public games. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Agonistical

{ } a. [ Gr. &unr_;. See Agonism. ] Pertaining to violent contests, bodily or mental; pertaining to athletic or polemic feats; athletic; combative; hence, strained; unnatural. [ 1913 Webster ]

As a scholar, he [ Dr. Parr ] was brilliant, but he consumed his power in agonistic displays. De Quincey. [ 1913 Webster ]

Variants: Agonistic
Agonistically

adv. In an agonistic manner. [ 1913 Webster ]

Agonistics

n. The science of athletic combats, or contests in public games. [ 1913 Webster ]

Agonize

v. i. [ imp. & p. p. Agonized p. pr. & vb. n. Agonizing ] [ F. agoniser, LL. agonizare, fr. Gr. &unr_;. See Agony. ] 1. To writhe with agony; to suffer violent anguish. [ 1913 Webster ]

To smart and agonize at every pore. Pope. [ 1913 Webster ]

2. To struggle; to wrestle; to strive desperately. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Life-ln-Agonizing-Pain"... rapist here.คนร้ายที่นี่ Pulp Fiction (1994)
Well... I can sort of understand your disappointment I really agonized over the job descriptionฉันเองก็ พอจะเข้าใจว่าเธอคงผิดหวัง ฉันลำบากใจไม่น้อย Always - Sunset on Third Street (2005)
( agonized screaming )( agonized screaming ) Manhunt (2006)
My Lady, do you know what frightens and agonizes me the most?พระสนม เจ้ารู้ไหมอะไรที่ทำให้ข้ากลัวและอับอายมากที่สุด? Episode #1.9 (2006)
Do you realize how agonizing it is To watch you people?รู้มั๊ยมันทรมานแค่ไหน ที่ต้องดูพวกเธอ ? Chapter Six 'The Line' (2007)
He thought of how he agonized, but in the end, had still... done the unthinkable.เค้าจำได้ว่าเค้าทุกข์ทรมานขนาดไหน แต่ในที่สุด ก็ได้... In Buddy's Eyes (2008)
Allowing to agonizing death of an otherwise healthy man?ปล่อยให้ทรมานตาย คนบริสุทธิ์ตาย? Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
The doctor says you're in agonizing pain, but that you won't accept medication.หมอบอกว่าคุณจะเจ็บปวดมากๆ แต่คุณไม่ยอมรับการรักษา The Dark Knight (2008)
And you have to accept that your life, your very, very short life-span ahead of you is just going to be filled with agonizing pain.และแกต้องยอมรับว่า ชีวิตแก เวลาที่เหลือน้อยนิดของแก จะมีแต่ความทรมาน Greatness Achieved (2008)
Oh, i'm in agonizing pain. Thanks for asking.โอ้ ฉันมีแผลที่เจ็บปวดมาก ขอบคุณที่ถามนะ Bargaining (2009)
Do you know how hard it is for me to watch you agonize over not being able to send dan to yaleคุณรู้ไหม นี่มันอยากแค่ไหนสำหรับฉัน ที่ต้องมาเห็นคุณเป็นทุกข์กังวลว่าจะส่งแดนเรียนเยลไม่ได้ The Wrath of Con (2009)
Do you have any idea how agonizing that was?คุณไม่รู้หรอก มันเจ็บปวดยังไง? Dex Takes a Holiday (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agonHe bit his cry of agony back.
agonHe lay in agony until the doctor arrived.
agonHe was in agony.
agonI spent the weekend writhing in agony when my gallstone started to move.
agonMy shoes hurt. I'm in agony.
agonProlong the agony.
agonShe screamed in agony.
agonThe agonies of the machine age do not originate from the machines as such.
agonThe last agony was over.
agonThe soldier lay in agony on the bed.
agonThe task was total agony.
agonYou just messed up once. You don't need to agonize over it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความปวดร้าวใจ(n) distress, See also: agony, suffering, Syn. ความเจ็บปวดรวดร้าว, ความรวดร้าว, Example: คำพูดของเธอทำให้เกิดความปวดร้าวในใจของเขา
ความรวดร้าว(n) agony, See also: sorrow, suffering, painfulness, bitterness, sadness, distress, torment, grief, anguish, Syn. ความปวดร้าว, ความปวดร้าวใจ, ความเจ็บปวดรวดร้าว, Example: ในใจของเขามีแต่ความรวดร้าวที่คนรักของเขาหยิบยื่นให้
ความปวดร้าว(n) agony, See also: anguish, pang, Syn. ความเจ็บช้ำ, ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความรวดร้าว, Ant. ความร่าเริง, ความยินดี, ความสุข, Example: เขาจำความปวดร้าวในอดีตได้ขึ้นใจไม่เคยลืม
ความเจ็บปวดรวดร้าว(n) affliction, See also: agony, anxiety, distress, suffering, Syn. ความเจ็บช้ำน้ำใจ, ความปวดร้าวใจ, Ant. ความสุข, ความยินดี, ความปลื้มปิติ, Example: อดีตสำหรับบางคนอาจเป็นทั้งความเจ็บปวดรวดร้าวหรือเป็นความสุขสมหวัง, Thai Definition: ความทุกข์ทรมานอย่างยิ่งทางร่างกายหรือจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[baēpchabap] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: modèle [ m ] ; standard [ m ]
แบบอย่าง[baēpyāng] (n) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon  FR: exemple [ m ] ; modèle [ m ]
บูลฮาวาย[būn Hāwāi] (n, exp) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii
เฉียง[chīeng] (adj) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew  FR: oblique ; incliné ; diagonal
ด่าว่า[dāwā] (v) EN: scold ; reprimand ; censure ; rebuke ; reproach  FR: injurier ; insulter ; agonir (r.)
ดิ้นด้วยความเจ็บปวด[din dūay khwām jeppūat] (v, exp) EN: roll about in pain ; writhe in pain ; writhe in agony  FR: se tordre de douleur
ห้าเหลี่ยม[hālīem] (x) EN: pentagone
หงส์เหนือมังกร[hong neūa mangkøn] (n, exp) EN: swan over dragon
หงส์ร่อนมังกรรำ[hong rǿn mangkøn ram] (n, exp) EN: hovering phoenix, dancing dragon
จุฬา[julā] (n) EN: male kite ( pentagonal in shape) ; star-shaped kite ; bird-shaped kite  FR: cerf-volant (en forme d'étoile) [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
agony
agonies
agonist
agonize
agonists
agonized
agonizes
agonizing
agonizingly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agony
agonies
agonized
agonizing
agonizingly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ,   /  ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries #4,163 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agonie { f }throe [Add to Longdo]
Agonist { m }; Muskel, der eine entgegengesetzte Bewegung ausführt [ med. ]agonist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文;綾[あや, aya] (n) (1) figure; design; (2) (綾 only) twill weave; pattern of diagonal stripes #636 [Add to Longdo]
反対[はんたい, hantai] (adj-na, n, vs, adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P) #809 [Add to Longdo]
主人公[しゅじんこう, shujinkou] (n) (1) protagonist; main character; hero(ine) (of a story); (2) head of household; (P) #1,309 [Add to Longdo]
竜(P);龍(oK)[りゅう(P);たつ;りょう, ryuu (P); tatsu ; ryou] (n) (1) (See ドラゴン) dragon (esp. a Chinese dragon); (2) naga (semidivine human-cobra chimera in Indian mythology); (3) (りゅう, りょう only) promoted rook (shogi); (P) #1,686 [Add to Longdo]
[はん, han] (n, vs, n-pref) anti-; opposite; antithesis; antagonism; (P) #2,315 [Add to Longdo]
ドラゴン[doragon] (n) (See 竜) dragon (as depicted in Western myths); (P) #2,326 [Add to Longdo]
対抗[たいこう, taikou] (n, vs) opposition; antagonism; (P) #2,505 [Add to Longdo]
対立[たいりつ, tairitsu] (n, vs, adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P) #2,701 [Add to Longdo]
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体, 主観) subject (philosophical); protagonist; (P) #3,659 [Add to Longdo]
脇(P);腋;掖[わき, waki] (n) (1) armpit; under one's arm; side; flank; (2) (also written as 傍, 側) beside; close to; near; by; (3) aside; to the side; away; out of the way; (4) off-track; off-topic; (5) (usu. written ワキ in Noh) deuteragonist; supporting role; (6) (abbr) (See 脇句) second verse (in a linked series of poems); (P) #5,679 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
四捨五入[ししゃごにゅう, shishagonyuu] round off (vs) [Add to Longdo]
四捨五入機能[ししゃごにゅうきのう, shishagonyuukinou] round-off function, rounding [Add to Longdo]
対角行列[たいかくぎょうれつ, taikakugyouretsu] diagonal matrix [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top