ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agog

AH0 G AA1 G   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agog-, *agog*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agog[ADJ] ตื่นเต้นมาก
agog[ADV] ตื่นเต้นมาก, Syn. excited

English-Thai: Nontri Dictionary
agog(adj) ตื่นเต้นมาก,อยากรู้อยากเห็น,กระตือรือร้น
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
pedagogue(n) อาจารย์,ครู,ผู้สอน
pedagogy(n) การสอน,หน้าที่ครู,วิชาครู
synagogue(n) สุเหร่ายิว,โบสถ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought I'd help you decide on what to wear to the dinner that you're so obviously agog about.แม่คิดว่าแม่จะมาช่วยลูกเลือก ชุดใส่ไปมื้อค่ำ ที่ลูกกระตือรือร้นอย่างเห็นได้ชัด Misery Loves Company (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agogThey are agog to know what happened.
agogThey were all agog for the news.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โบสถ์ยิว[n. exp.] (bōt Yiū) FR: synagogue [f]
โกลาหล[adv.] (kōlāhon) EN: agog ; in great activity ; in a tumult ; chaotically   
นักการศึกษา[n.] (nak kānseuksā) EN: educationist ; educationalist ; educator (Am.) ; academic   FR: éducateur [m] ; éducatrice [f] ; pédagogue [m]
วัดยิว[n. exp.] (wat Yiū) FR: synagogue [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGOG AH0 G AA1 G
AGOGLIA AH0 G AA1 G L IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agog (j) ˈəgˈɒg (@1 g o1 g)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あごが干上がる;顎が干上がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer [Add to Longdo]
シナゴーグ[, shinago-gu] (n) synagogue [Add to Longdo]
デマ[, dema] (n,adj-no) (false) rumor (rumour) (abbr. from demagogy); (P) [Add to Longdo]
デマゴーグ[, demago-gu] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デマゴギー[, demagogi-] (n) demagogue (ger [Add to Longdo]
デム[, demu] (n) (abbr) demagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会[ユダヤきょうかい, yudaya kyoukai] (n) synagogue [Add to Longdo]
ユダヤ教会堂[ユダヤきょうかいどう, yudaya kyoukaidou] (n) synagogue [Add to Longdo]
会堂[かいどう, kaidou] (n) church; chapel; synagogue; tabernacle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agog \A*gog"\, a. & adv. [Cf. F. gogue fun, perhaps of Celtic
   origin.]
   In eager desire; eager; astir.
   [1913 Webster]
 
      All agog to dash through thick and thin. --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agog
   adj 1: highly excited

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top