ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agora

AE1 G ER0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agora-, *agora*
Possible hiragana form: あごら
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agora(n) เวที

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agora(แอก' โกระ) n., (pl. -orae) การชุมนุมทางการเมืองที่มีชื่อเสียง , สถานที่ ๆ มีการชุมนุมดังกล่าว (popular political assembly)
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
uragora(ยู'กอกกะ,ยู'ระโกก) n. ยาขับปัสสาวะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
agoraphiliaอาการชอบที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
agoraphobiaอาการกลัวที่โล่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agoraphobiaความกลัวที่ต้องอยู่ในสถานที่สาธารณะซึ่งห่างจากบ, กลัวที่โล่ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปิทาโกรัส[Pithākōras] (n, exp) EN: Pythagoras  FR: Pythagore
ที่สาธารณะ[thī sāthārana] (n, exp) EN: agora  FR: place publique [f] ; agora [f]
ทฤษฎีบท(ของ)ปิทาโกรัส[thritsadībot (khøng) Pithākōras] (n, exp) EN: Pythagoras' theorem ; Pythagorean Theorem (Am.)  FR: théorème de Pythagore [m]
เวที[wēthī] (n) EN: center ; agora ; forum  FR: forum [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGORA AE1 G ER0 AH0
AGORAPHOBIA AH0 G AO2 R AH0 F OW1 B IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agora (n) ˈægərə (a1 g @ r @)
agoras (n) ˈægərəz (a1 g @ r @ z)
agoraphobia (n) ˌægərəfˈoubɪəʳ (a2 g @ r @ f ou1 b i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广场恐惧[guǎng chǎng kǒng jù, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ, 广 / ] agoraphobia (fear of wide open spaces) [Add to Longdo]
广场恐惧症[guǎng chǎng kǒng jù zhèng, ㄍㄨㄤˇ ㄔㄤˇ ㄎㄨㄥˇ ㄐㄩˋ ㄓㄥˋ, 广 / ] agoraphobia (fear of wide open spaces) [Add to Longdo]
恐旷症[kǒng kuàng zhèng, ㄎㄨㄥˇ ㄎㄨㄤˋ ㄓㄥˋ, / ] agoraphobia [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agoraphobie {f}; Angst vor weiten Räumen; Raumangst {f}agoraphobia [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アゴラ[agora] (n) {comp} Agora [Add to Longdo]
アゴラフォビア[agorafobia] (n) agoraphobia [Add to Longdo]
ピタゴラスの定理[ピタゴラスのていり, pitagorasu noteiri] (n) Pythagorean theorem [Add to Longdo]
ピタゴラス音律[ピタゴラスおんりつ, pitagorasu onritsu] (n) Pythagorean temperament; Pythagorean tuning [Add to Longdo]
広場恐怖症[ひろばきょうふしょう, hirobakyoufushou] (n) agoraphobia [Add to Longdo]
摩ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) {Buddh} mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アゴラ[あごら, agora] Agora [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Agora \Ag"o*ra\ ([a^]g"[-o]*r[.a]), n. [Gr. 'agora`.]
   An assembly; hence, the place of assembly, especially the
   market place, in an ancient Greek city.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 agora
   n 1: 100 agorot equal 1 shekel in Israel
   2: the marketplace in ancient Greece
   3: a place of assembly for the people in ancient Greece [syn:
     {agora}, {public square}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 agora
  at present; now

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top