ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

torture

T AO1 R CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torture-, *torture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torture(n) การทรมาน
torture(n) วิธีทรมาน
torture(n) ความเจ็บปวด
torture(vt) ทรมานให้เจ็บปวด
torture(vt) ทำให้บิดเบี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน, การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน, บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
torture(n) ความทรมาน, การทำให้เจ็บปวด
torture(vt) ทรมาน, บิด, งอ, ทำให้เจ็บปวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tortureทรมาน [TU Subject Heading]
Torture (International law)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
I swear those responsible shall pay with torture and with death!เจ้าคนทําเรื่องนี้ต้องถูกเราทรมานจนตาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now all the machines have begun to function all tortures at once, with terrifyingly loud screechingเครื่องทั้งหมดมีฟังก์ชัน begun to ... ตอนนี้ ...ทั้งหมดทรมานทันที, with terrifyingly ร้องเสียงกรี๊ดดัง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They beat us and torture us. I say--มันทุบตีทารุณเรา ผมว่า Gandhi (1982)
They may torture my body break my bones even kill me.พวกเขาอาจทารุณผม หักกระดูกผม หรือแม้แต่ฆ่าผม Gandhi (1982)
Yes. Then he will torture us.ใช่ แล้วเขาก็จะทรมานพวกเรา Mannequin: On the Move (1991)
I don't mean to torture you.ฉันไม่ได้ตั้งใจทรมานเธอ Wuthering Heights (1992)
A torture chamber.ห้องทรมาน. Hocus Pocus (1993)
Like I was supposed to go through the same torture again.อย่างกับว่าฉันต้องผ่านการทรมานแบบนั้นอีกครั้ง - ไม่เอา The Joy Luck Club (1993)
You can torture me all you want, แม่ทรมานหนูได้เท่าที่ต้องการ The Joy Luck Club (1993)
He tortures toys, just for fun!เขาทรมานของเล่น เพื่อความสุข Toy Story (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tortureHe was subjected to torture by the police.
tortureHe was tortured by guilt.
tortureHis lecture on chemistry was nothing but torture.
tortureThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
tortureThe prisoner died under torture.
tortureThe problem tortured the chief.
tortureThe torture made him confess to crimes he had not committed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรกรรม(n) hardship, See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction, Syn. ทรมาทรกรรม, Thai Definition: การทำให้ลำบาก
ทรมานทรกรรม(v) torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai Definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน(v) torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai Definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[bīpkhamap] (v) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple
การทรมาน[kān thøramān] (n) FR: torture [ f ]
ทรกรรม[thørakam] (v) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction
ทรมาน[thøramān] (v) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle  FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[thøramān-thørakam] (v, exp) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle
ยมบาล[yommabān] (n) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead  FR: gardien de l'enfer [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TORTURE T AO1 R CH ER0
TORTURED T AO1 R CH ER0 D
TORTURER T AO1 R CH ER0 ER0
TORTURES T AO1 R CH ER0 Z
TORTURERS T AO1 R CH ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torture (v) tˈɔːtʃər (t oo1 ch @ r)
tortured (v) tˈɔːtʃəd (t oo1 ch @ d)
torturer (n) tˈɔːtʃərər (t oo1 ch @ r @ r)
tortures (v) tˈɔːtʃəz (t oo1 ch @ z)
torturers (n) tˈɔːtʃərəz (t oo1 ch @ r @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folterkammer { f } | Folterkammern { pl }torture chamber; torturechamber | torture chambers; torturechambers [Add to Longdo]
Qual { f }; Folterqual { f } | Qualen { pl }; Folterqualen { pl }torture | tortures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火責め[ひぜめ, hizeme] (n) torture by fire [Add to Longdo]
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m, vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
拷器[ごうき, gouki] (n) (arch) instruments of torture [Add to Longdo]
拷訊[ごうじん, goujin] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷責[ごうせき, gouseki] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷問[ごうもん, goumon] (n, vs, adj-no) torture; the rack; third degree; (P) [Add to Longdo]
拷問禁止条約[ごうもんきんしじょうやく, goumonkinshijouyaku] (n) United Nations Convention Against Torture (1987) [Add to Longdo]
拷問具[ごうもんぐ, goumongu] (n) instrument(s) of torture [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 torture \tor"ture\, v. t. [imp. & p. p. {tortured}
   (t[^o]r"t[-u]rd; 135); p. pr. & vb. n. {tTorturing.}] [Cf. F.
   Torturer. ]
   1. To put to torture; to pain extremely; to harass; to vex.
    [1913 Webster]
 
   2. To punish with torture; to put to the rack; as, to torture
    an accused person. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To wrest from the proper meaning; to distort. --Jar.
    Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. To keep on the stretch, as a bow. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The bow tortureth the string.     --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Torture \Tor"ture\ (t[^o]r"t[-u]r; 135), n. [F., fr. L. tortura,
   fr. torquere, tortum, to twist, rack, torture; probably akin
   to Gr. tre`pein to turn, G. drechseln to turn on a lathe, and
   perhaps to E. queer. Cf. {Contort}, {Distort}, {Extort},
   {Retort}, {Tart}, n., {Torch}, {Torment}, {Tortion}, {Tort},
   {Trope.}]
   1. Extreme pain; anguish of body or mind; pang; agony;
    torment; as, torture of mind. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Ghastly spasm or racking torture.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, severe pain inflicted judicially, either as
    punishment for a crime, or for the purpose of extorting a
    confession from an accused person, as by water or fire, by
    the boot or thumbkin, or by the rack or wheel.
    [1913 Webster]
 
   3. The act or process of torturing.
    [1913 Webster]
 
       Torture, which had always been deciared illegal, and
       which had recently been declared illegal even by the
       servile judges of that age, was inflicted for the
       last time in England in the month of May, 1640.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 torture
   n 1: extreme mental distress [syn: {anguish}, {torment},
      {torture}]
   2: unbearable physical pain [syn: {torture}, {torment}]
   3: intense feelings of suffering; acute mental or physical pain;
     "an agony of doubt"; "the torments of the damned" [syn:
     {agony}, {torment}, {torture}]
   4: the act of distorting something so it seems to mean something
     it was not intended to mean [syn: {distortion},
     {overrefinement}, {straining}, {torture}, {twisting}]
   5: the deliberate, systematic, or wanton infliction of physical
     or mental suffering by one or more persons in an attempt to
     force another person to yield information or to make a
     confession or for any other reason; "it required unnatural
     torturing to extract a confession" [syn: {torture},
     {torturing}]
   v 1: torment emotionally or mentally [syn: {torment}, {torture},
      {excruciate}, {rack}]
   2: subject to torture; "The sinners will be tormented in Hell,
     according to the Bible" [syn: {torture}, {excruciate},
     {torment}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 torture /toʀtyʀ/ 
  torture; torment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top