Search result for

o

(239 entries)
(0.0858 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -o-, *o*. Possible hiragana form:
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
austerity[ôˈsteritē] (n ) จำกัดมัธยัสถ์

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ob-gynสูติ-นรี (มาจาก obstetrics and gynecology)
ocd (n ) โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive Compulsive Disorder)
Oil and gas (name ) น้ำมันและก๊าซ
OR (โออาร์) (n ) ห้องผ่าตัด มาจากคำว่า operating room เช่น คุณหมอไม่สะดวกรับสายตอนนี้ค่ะ อยู่ในโออาร์

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
of one's own free will (n vt phrase ) เดือด

Longdo Dictionary ภาษาสเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ojoตา,ดวงตา

Longdo Dictionary ภาษานอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
omvei[อม-ไว] (n ) ทางอ้อม (en)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
on pain of ( ) at risk of experiencing something bad

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
on par[ออน พาร์] At the same level as

English-Thai: Longdo Dictionary
o.r.v.(n) รถออฟโรด, S. off road vehicle,
of course(adv) อย่างแน่นอน
off the shelf(adj) มีจำหน่ายทั่วไป ไม่ต้องพัฒนาประดิษฐ์ใหม่ด้วยตนเอง
Office of the Council of State(n org) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สถาบันที่ปรึกษากฎหมายของรัฐ)ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.krisdika.go.th/
offshoring(n) การย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ, การตั้งศูนย์บริการในต่างประเทศ เช่น Semiconductor design is a frequently-cited example of the new wave of offshoring and foreign-outsourcing of service sector jobs.
oil cake(n jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
old(adj) เก่า
on a budget(phrase) ต้องประหยัด เช่น If you're on a budget, candles could be a good gift idea.
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้
on the breadlineในสถานการณ์ที่ยากจนมาก (สำนวนนี้มีที่มาจากการเข้าแถวรอรับขนมปังจากรัฐบาลในสมัยก่อน) เช่น She has been forced to live on the breadline for failing to sign Child Support Agency forms.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstruction of justice (n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม
Obviouslyจริงๆแล้ว
occupational centreศูนย์ฝึกอาชีพ
occurence (n ) สิ่งที่เกิดขึ้น หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นคำ Formal
See also: R. occur
Oceanographer[โอ๊เชียนโนกราฟเฟอ] (n ) นักประดาน้ำ, นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทะเล
Oceanographer[โอ๊เชี่ยนโนกราฟเฟอ] (n ) นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล, นักประดาน้ำ
See also: S. Frogman,
oceanography[โอ-เชีย-นอ-กราฟ-ฟี] (n ) “สมุทรศาสตร์” เป็นสาขาวิชาหนึ่งของวิทยาศาสตร์โลก (Earth science) ที่ศึกษาเกี่ยวกับมหาสมุทรในหัวข้อต่างๆ ที่รวมทั้งสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร, ระบบการหมุนเวียนของสิ่งแวดล้อม, กระแสคลื่นในมหาสมุทร, พฤติกรรมของคลื่น, แผ่นเปลือกโลกที่ก้นมหาสมุทร, ธรณีวิทยาของก้นมหาสมุทร, และความผันผวนของสารเคมีและลักษณะทางฟิสิคส์ของทั้งมหาสมุทรและบริเวณรอบข้าง (ข้อมูลจาก wikipedia.org)
octamericแปดโมเลกุล
octuplet (n uniq ) เด็กที่เกิดท้องเดียวกันพร้อมกันแปดคน(แฝด8)
odorization (n ) กระบวนการเติมกลิ่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
O    [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
o [N] พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15
ob    [PRF] ด้าน, See also: ก่อน, ในทาง
OD    [VI] ใช้เกินขนาด, Syn. overdose
OD    [SL] ตายเพราะได้รับยาเกินขนาด
of    [PREP] ของ, See also: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง
oh    [INT] คำอุทานแสดงความตกใจ
oi    [INT] คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
OJ    [SL] น้ำส้ม (มาจาก orange juice)
OK    [INT] เห็นด้วย, See also: ตกลง, Syn. yes, all right, okay, Ant. no

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
O and o notationสัญกรณ์โอใหญ่และโอเล็ก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
O and o notationสัญกรณ์โอใหญ่และโอเล็ก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
O horizonชั้นโอ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
O&M (operation and maintenance)โอแอนด์เอ็ม (การปฏิบัติการและบำรุงรักษา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oögamy; heterogamyการผสมพันธุ์ต่างแบบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oögoniumโอเออโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oösphereโอเออสเฟียร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oösporeโอเออสปอร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
O-Horizon ชั้นโอ
เป็นช่วงชั้นดินอินทรีย์ (organic soil horizon) ปกติแล้วจะมีปริมาณอินทรีย์วัตถุมากกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไป แบ่งย่อยออกเป็น O1 ชั้นโอหนึ่ง อินทรียวัตถุส่วนใหญ่ยังมิได้มีการสลายตัว O2 ชั้นโอสอง อินทรียวัตถุส่วนใหญ่มีการสลายตัวแล้ว [สิ่งแวดล้อม]
Oakโอ๊ก [TU Subject Heading]
Obesityโรคอ้วน [TU Subject Heading]
Obique visibility - Slant visibilityทัศนวิสัยในแนวเฉียง [อุตุนิยมวิทยา]
Object-oriented databaseฐานข้อมูลเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented methods (Computer science)วิธีการเชิงวัตถุ (คอมพิวเตอร์ศาสตร์) [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science)อ็อบเจ็คท์-โอเรียนเท็ด โปรแกรมมิ่ง [TU Subject Heading]
Object-oriented programming (Computer science))การโปรแกรมเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
Object-oriented technologies เทคโนโลยีเชิงวัตถุ [คอมพิวเตอร์]
objected oriented languageภาษาเชิงวัตถุ, ภาษาโปรแกรมใช้ในการพัฒนาโปรแกรมที่ใหญ่และซับซ้อนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้เขียนโปรแกรมในลักษณะเดียวกับภาษาเชิงกระบวนความได้เช่นกัน ภาษาในกลุ่มนี้เช่น ภาษาจาวา ภาษาซีชาร์ป และภาษาซีพลัสพลัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oThere is a certain amount of truth in ~.
o"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.
o"Where is your house?" "It is over there."
o"Where are your books?" "They are on the desk."
o"Do you want a shirt?" "Yes, I want a red one."
o"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."
o"Thank you, I'd love to have another piece of cake," said the shy young man.
o"Is there a book on the chair?" "Yes, there is."
o"When will you be back?" "It all depends on the weather."
o"How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
o(โอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่15
o'clock(อะคลอค') adv. โดยนาฬิกา,ตามนาฬิกา,..โมง...,.นาฬิกา. one o'clock อย่างรวดเร็ว,ฉับพลัน,ยินดียิ่ง
o.k.(โอ'เค) adj.,adv.,vt.,n. ถูกต้อง,ถูก,ใช้ได้,ดีแล้ว,เรียบร้อย,อนุมัติ,รับรองว่าถูก,ตกลง,ครับ n. การตกลง, Syn. OK,okay
oa(โอเอ) ย่อมาจาก office automation แปลว่า การอัตโนมัติสำนักงาน, สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
oach(โคช) n. รถโดยสาร,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว
oaf(โอฟ) คนโง่,คนทึ่ม,คนซุ่มซาม,คนบ้า ๆ บอ ๆ ,คนไม่เต็ม., See also: oafish adj.
oak(โอค) n. ต้นโอ๊ก (genus ouercus) ,ไม้โอ๊ก
oak appleปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oak gallปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oar(ออร์) n. ไม้พาย,ไม้กรรเชียง,คนกรรเชียง,คนเลว vt.,vi. พายุ,กรรเชียง,แจว

English-Thai: Nontri Dictionary
O'o'clock(n) นาฬิกา
oaf(n) เด็กโง่,คนไม่เต็มเต็ง,คนบ้า,คนทึ่ม
oak(n) ต้นโอ๊ก,ไม้โอ๊ก
oaken(adj) ทำด้วยไม้โอ๊ก
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ
oar(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง
oar(n) ไม้พาย,ใบแจว,ไม้กรรเชียง
oar(vt) พายเรือ,กรรเชียงเรือ
oarlock(n) หูพาย
oarsman(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในนามของ [ADV] on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)
ในอีกกรณีหนึ่ง [DET] on the other hand, Syn. อีกกรณีหนึ่ง
ยากิน    [N] oral drug, See also: oral medicine, Syn. ยาใช้ภายใน, ยารับประทาน, Ant. ยาทา, Example: ในย่านวัดโพธิ์-ท่าเตียนถือเป็นแหล่งรวมยาแผนโบราณจำพวกสมุนไพรไทย ทั้งยาน้ำ ยาเม็ด ยากินและยาทา, Thai definition: ยาที่เข้าสู่ร่างกายโดยการรับประทาน
นอกราชอาณาจักร    [N] outside the Kingdom, Ant. ในราชอาณาจักร, Example: การนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร จะต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อน, Thai definition: ภายนอกรัฐที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกขอบเขต    [N] outside the scope of, Ant. ในขอบเขต, ภายในขอบเขต, Example: การกระทำของคุณตอนนี้อยู่นอกขอบเขตแล้วนะ, Thai definition: ออกนอกบริเวณที่กำหนดไว้
คำต้องห้าม    [N] taboo, See also: offensive word, prohibited word, lewd word, profanity, obscenity, obscene word, Thai definition: คำที่ห้ามพูดเพราะมีความหมายส่อไปทางลบเช่น ทางเพศ ความชั่วร้าย
คำลามก    [N] obscene word, See also: lewd word, Example: หนังสือการ์ตูนในปัจจุบันมีจำนวนไม่น้อยที่มีทั้งภาพและคำลามกเต็มไปหมด, Thai definition: คำที่ความหมายหยาบช้า สกปรก
จัดระเบียบ    [V] organize, See also: arrange, systematize, Example: ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปจัดระเบียบดูแลแรงงานอพยพทำให้มีปัญหาการทะเลาะวิวาทและการลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง, Thai definition: จัดการให้เป็นระเบียบ
ตัวจริง    [N] on ground player, Ant. ตัวสำรอง, Example: นักฟุตบอลที่เป็นตัวจริงกำลังฝึกซ้อมอยู่ในสนาม, Thai definition: นักกีฬาตัวจริงที่ทำการแข่งขัน
ผู้สูงศักดิ์    [N] nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai definition: ผู้มียศศักดิ์สูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[n.] (ā) EN: uncle ; aunt   FR: oncle [m] ; tante [f]
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อับราฮัม ลินคอล์น = อับราฮัม ลินคอร์น[n. prop.] (Abraham Linkhøn) EN: Abraham Lincoln   FR: Abraham Lincoln
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel

CMU English Pronouncing Dictionary
O    OW1
O'    OW1
O.    OW1
OH    OW1
OG    AA1 G
OF    AH1 V
OF    AH0 V
OI    OY1
AU    OW1
OJ    OW1 JH EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
O    (n) (ou1)
o    (n) (ou1)
en    (in) (o ng)
Oy    (n) (o1 i1)
au    (n) (ou1)
OK    (uh) (ou2 k ei1)
OT    (n) (ou2 t ii1)
ob    (n) (o1 b)
of    (in) (o v)
oh    (uh) (ou1)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お化け屋敷[おばけやしき, obakeyashiki] (n) บ้านผีสิง
踊り[おどり, odori] (n) การเต้นรำ (เต้นตามแบบตามวัฒนธรรมเก่าแก่ ถ้าเป็นเต้นในดิสโก้มักใช้ว่า ダンス), See also: Related: ダンス
お早う[おはよう, ohayou] (phrase) สวัสดีตอนเช้า
牡羊座[おひつじざ, ohitsujiza] (n) ราศีเมษ
美味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
お祝い[おいわい, oiwai] (n) การแสดงความยินดี
お嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) ลูกสาว (ของคนอื่น, ให้การยกย่อง)
おかげ[おかげ, okage] (n) ความช่วยเหลือ-, ความสนับสนุน- (ของท่าน)
可笑しい[おかしい, okashii] (adj) แปลกๆ, พิลึก
起こる[おこる, okoru] (vt) เกิดขึ้น

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
美味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
追番[おいばん, oiban] (n) เลขเรียงลำดับ
負う[おう, ou] (adv) แบก(ภาระ เด็ก),รับ(หน้าที่),ได้รับ(บาดเจ็บ),เป็นหนี้
欧州共同体[おうしゅうきょうどうたい, oushuukyoudoutai] (org) คณะกรรมมาธิการยุโรป (EC)
横断歩道[おうだんほどう, oudanhodou] (n) ทางม้าลาย,ทางคนข้าม
応用[おうよう, ouyou] (n) การประยุกต์ใช้
大括り[おおぐくり, oogukuri] (adj ) โดยรวม สรุปรวม , See also: S. 総括,
大勢[おおぜい, oozei] many
大まか[おおまか, oomaka] (adj adv) โดยประมาณ
お菓子[おかし, okashi] ขนม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
犯す[おかす, okasu] Thai: ก่อ(อาชญากรรม) English: to commit
犯す[おかす, okasu] Thai: ฝ่าฝืน English: to violate
犯す[おかす, okasu] Thai: ข่มขืน English: to rape
覆う[おうう, ouu] Thai: ปกคลุม English: to cover
覆う[おうう, ouu] Thai: ปิดซ่อน English: to hide
覆う[おうう, ouu] Thai: ซ่อน English: to conceal
及ぼす[およぼす, oyobosu] Thai: มีผลกระทบถึง
織る[おる, oru] Thai: ทอผ้า
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับใจความ
押さえる[おさえる, osaeru] Thai: จับจองไว้

German-Thai: Longdo Dictionary
obว่าจะ-หรือไม่ คล้าย if หรือ whether ในภาษาอังกฤษ
Obdachlose(n) |der/die, pl. Obdachlosen| คนพเนจรร่อนเร่, คนที่ไม่มีบ้านอยู่ เช่น Im August 2005 wird in Dahlewitz (Brandenburg) der Obdachlose Dieter Meier von fünf jungen Männern in einem leer stehenden Gartenbungalow erschlagen.; Der Berliner Asylverein für Obdachlose wurde 1868 von Berliner Würdeträgern gegründet und organisierte Unterkünfte für Obdachlose., See also: R. ein Obdachloser, eine Obdachlose
Obduktion(n) |die, pl. Obduktionen| การชันสูตรศพ
obenข้างบน
Obergeschoß(n) |das, pl. Obergeschosse| ชั้นบนของตึกหรือบ้าน เช่น das erste Obergeschoß, das zweite Obergeschoß , See also: A. Untergeschoß, Related: Geschoß
Oberlippe(n) |die| ริมฝีปากบน, See also: A. Unterlippe,
Oberschenkel(n) |der, pl. Oberschenkel| ต้นขา, ขาท่อนบน, ขาอ่อน, See also: A. Unterschenkel,
Obst(n) |das| ผลไม้ , See also: die Frucht
obwohlถึงแม้ว่า
oderหรือ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Obst (n ) ผลไม้
Öffnungszeit {f} | Öffnungszeiten {pl} | außerhalb der Öffnungszeit (n ) เวลาทำการ เวลาเปิดให้บริการ
Ohropax (n name uniq ) ชื่อยี่ห้อที่อุดหู
oneหนึ่ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
O : Ost(en)E : east [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
öเป็นสระในภาษาเยอรมัน เรียกว่า o tréma ในภาษาฝรั่งเศส
oeil ( pl. yeux)(n) n.m. ดวงตา
oeuf(n) n.m. ไข่ เช่นไข่ของสัตว์ชนิดต่างๆ, ไข่มนุษย์
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า
oie(n) |m| ห่าน
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)
onze(numéro) สิบเอ็ด, 11
orange(n) |f, pl. -s| ส้ม
orange(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีส้ม
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ostentatious (adj) เด่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yī, , ] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout [Add to Longdo]
一一[yī yī, ㄧ ㄧ, ] one by one; one after another [Add to Longdo]
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, / ] one-to-one correspondence [Add to Longdo]
一中原则[yī zhōng yuán zé, ㄧ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ ㄗㄜˊ, / ] One-China principle, the official doctrine that Taiwan is a province of China [Add to Longdo]
一来[yī lái, ㄧ ㄌㄞˊ, / ] on one hand,... [Add to Longdo]
一个中国政策[yī gè Zhōng guó zhèng cè, ㄧ ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄥˋ ㄘㄜˋ, / ] one China policy [Add to Longdo]
一千[yī qiān, ㄧ ㄑㄧㄢ, ] one thousand [Add to Longdo]
一口气[yī kǒu qì, ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, / ] one breath; in one breath [Add to Longdo]
一周[yī zhōu, ㄧ ㄓㄡ, ] one week [Add to Longdo]
一国两制[yī guó liǎng zhì, ㄧ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧㄤˇ ㄓˋ, / ] one country, two systems (China-Hong Kong) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10個1組[10こ1くみ, 10 ko 1 kumi] decade [Add to Longdo]
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
10進小数[10しんしょうすう, 10 shinshousuu] decimal fraction [Add to Longdo]
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2次局[にじきょく, nijikyoku] secondary station [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お供[おとも, otomo] jemanden_begleiten [Add to Longdo]
お八つ[おやつ, oyatsu] Zwischenmahlzeit_am_Nachmittag [Add to Longdo]
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
お母さん[おかあさん, okaasan] Mutter [Add to Longdo]
お父さん[おとうさん, otousan] Vater [Add to Longdo]
お疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] vielen_Dank [Add to Longdo]
お盆[おぼん, obon] Bon-Fest, -Tablett [Add to Longdo]
お絞り[おしぼり, oshibori] feuchtes_Erfrischungstuch [Add to Longdo]
お菓子[おかし, okashi] Konditorwaren, -Konfekt [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]), a. [See {One}.]
   One. [Obs.] --Chaucer. "Alle thre but o God." --Piers
   Plowman.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]), interj.
   An exclamation used in calling or directly addressing a
   person or personified object; also, as an emotional or
   impassioned exclamation expressing pain, grief, surprise,
   desire, fear, etc.
   [1913 Webster]
 
      For ever, O Lord, thy word is settled in heaven. --Ps.
                          cxix. 89.
   [1913 Webster]
 
      O how love I thy law ! it is my meditation all the day.
                          --Ps. cxix.
                          97.
   [1913 Webster]
 
   Note: O is frequently followed by an ellipsis and that, an in
      expressing a wish: "O [I wish] that Ishmael might live
      before thee!" --Gen. xvii. 18; or in expressions of
      surprise, indignation, or regret: "O [it is sad] that
      such eyes should e'er meet other object!" --Sheridan
      Knowles.
      [1913 Webster]
 
   Note: A distinction between the use of O and oh is insisted
      upon by some, namely, that O should be used only in
      direct address to a person or personified object, and
      should never be followed by the exclamation point,
      while Oh (or oh) should be used in exclamations where
      no direct appeal or address to an object is made, and
      may be followed by the exclamation point or not,
      according to the nature or construction of the
      sentence. Some insist that oh should be used only as an
      interjection expressing strong feeling. The form O,
      however, is, it seems, the one most commonly employed
      for both uses by modern writers and correctors for the
      press. "O, I am slain!" --Shak. "O what a fair and
      ministering angel!" "O sweet angel !" --Longfellow.
      [1913 Webster]
 
         O for a kindling touch from that pure flame!
                          --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
         But she is in her grave, -- and oh
         The difference to me!       --Wordsworth.
      [1913 Webster]
 
         Oh for a lodge in some vast wilderness! --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         We should distinguish between the sign of the
         vocative and the emotional interjection, writing
         O for the former, and oh for the latter. --Earle.
      [1913 Webster]
 
   {O dear}, & {O dear me!} [corrupted fr. F. O Dieu! or It. O
    Dio! O God! O Dio mio! O my God! --Wyman.], exclamations
    expressive of various emotions, but usually promoted by
    surprise, consternation, grief, pain, etc.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]), n.; pl. {O's} or {Oes} ([=o]z).
   1. The letter O, or its sound. "Mouthing out his hollow oes
    and aes." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. Something shaped like the letter O; a circle or oval.
    "This wooden O [Globe Theater]". --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A cipher; zero. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thou art an O without a figure.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O \O\ ([=o]).
   1. O, the fifteenth letter of the English alphabet, derives
    its form, value, and name from the Greek O, through the
    Latin. The letter came into the Greek from the
    Ph[oe]nician, which possibly derived it ultimately from
    the Egyptian. Etymologically, the letter o is most closely
    related to a, e, and u; as in E. bone, AS. b[=a]n; E.
    stone, AS. st[=a]n; E. broke, AS. brecan to break; E.
    bore, AS. beran to bear; E. dove, AS. d[=u]fe; E. toft,
    tuft; tone, tune; number, F. nombre.
    [1913 Webster] The letter o has several vowel sounds, the
    principal of which are its long sound, as in bone, its
    short sound, as in nod, and the sounds heard in the words
    orb, son, do (feod), and wolf (book). In connection with
    the other vowels it forms several digraphs and diphthongs.
    See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 107-129.
    [1913 Webster]
 
   2. Among the ancients, O was a mark of triple time, from the
    notion that the ternary, or number 3, is the most perfect
    of numbers, and properly expressed by a circle, the most
    perfect figure.
    [1913 Webster] O was also anciently used to represent 11:
    with a dash over it ([=O]), 11,000.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O' \O'\ [Ir. o a descendant.]
   A prefix to Irish family names, which signifies grandson or
   descendant of, and is a character of dignity; as, O'Neil,
   O'Carrol.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 O' \O'\ ([=o]; unaccented [-o]), prep.
   A shortened form of of or on. "At the turning o' the tide."
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 O
   n 1: a nonmetallic bivalent element that is normally a colorless
      odorless tasteless nonflammable diatomic gas; constitutes
      21 percent of the atmosphere by volume; the most abundant
      element in the earth's crust [syn: {oxygen}, {O}, {atomic
      number 8}]
   2: the 15th letter of the Roman alphabet [syn: {O}, {o}]
   3: the blood group whose red cells carry neither the A nor B
     antigens; "people with type O blood are universal donors"
     [syn: {O}, {type O}, {group O}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 o‐
   dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 o
   the
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 o [o]
   oh
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 it
 
 1. (zam.), o, onu, ona, (cinsiyet belirtmeyen zamirin 3. tekil şahsı)
 2. ebe (oyunlarda)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 that
 
 1. (zam.), (çoğ.) those) o, şu
 2. o, adı geçen, mezkür
 3. öyle, o kadar that is, that is to say yani. That' that. İşte o kadar. Başka söz istemez. that way ondan dolayı
 4. o durum: Mary and John are that way about each other. Mary ile John birbirlerine abayı yakmışlar. all that o kadar. at that artık, bu durumda. for all that buna rağmen. so that ki, diye.
 
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 o
   or
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top