ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

offrir

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offrir-, *offrir*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริจาค[v.] (børijāk) EN: donate ; contribute ; give to charity ; make a charitable gift   FR: faire don ; offrir par charité ; contribuer
บริการ[v.] (børikān) EN: serve ; give service ; service   FR: servir ; offrir un service
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about)   FR: offrir ; proposer ; favoriser
ให้พร[v. exp.] (hai phøn) EN: bless   FR: bénir ; offrir ses voeux
ให้เปล่า[v. exp.] (hai plāo) EN: be free-of-charge ; be free ; give free ; give free of charge   FR: être gratuit ; offrir gratuitement
กำนัล[v.] (kamnan) EN: present ; give   FR: offrir
เปิดโอกาส[v. exp.] (poēt ōkāt) EN: give an opportunity ; offer an opportunity ; give a chance ; open the way   FR: donner sa chance ; offrir une opportunité
ประเคน[v. exp.] (prakhēn) EN: proffer an offering to a buddhist monk   FR: offrir à un bonze
ประเคนอาหาร[v. exp.] (prakhēn āhān) EN: giving a food offering to a monk   FR: offrir de la nourriture à un bonze
ประสาท[v.] (prasāt) EN: give ; bestow ; confer   FR: offrir ; conférer ; décerner ; octroyer

French-Thai: Longdo Dictionary
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  offrir /ɔfʀiʀ/ 
   donate; give; bid; offer; make an offer of; present with; tender

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top