ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oj

OW1 JH EY1   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oj-, *oj*
Longdo Dictionary ภาษา สเปน (ES) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ojoตา,ดวงตา

English-Thai: Longdo Dictionary
ProjectOne(n) เกมออนไลน์ ให้บริการโดยบริษัท ดี บัสซ์ จำกัด ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเกม “อสุรา ออนไลน์” รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.asura.in.th/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
OJ[SL] น้ำส้ม (มาจาก orange juice)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eoj(อีโอเจ) ย่อมาจาก end of job (แปลว่า สิ้นสุดงาน) หมายถึง จุดสิ้นสุดของแฟ้มหรือของข้อมูลชุดหนึ่ง ๆ เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ทำไว้ท้ายแฟ้มข้อมูลที่บันทึกลงในแถบบันทึกหรือเทป (tape) เพื่อบอกว่าสิ้นสุดแฟ้มข้อมูลหรือสิ้นสุดงานนั้น ๆ มีความหมายเหมือน end of file
project(พรอจ'เจคทฺ) n. โครงการ,แผนการ,โครงการวิจัย,โครงการค้นคว้า,โครงการเคหะ. vt. (โพรเจคทฺ') เสนอ,ออกแบบ,วางแผน,ยื่นออกมา,ต่อ,ส่อง,ฉาย,ฉายเป็นเงา,ถ่ายแผนที่,ถ่ายทอด. vi. ปรากฎตัว,แสดงออก,จินตนาการตัวเอง, Syn. plan,venture
projectile(พระเจค'ไทลฺ) n. ขีปนาวุธ,กระสุนยิง. adj. ขับเคลื่อน,ขับดัน,เกิดจากการผลักดัน,ยื่นออก
projection(พระเจค'เชิน) n. การวางโครงการ,การวางแผน,การออกแบบ,การยิง,การโผล่ออกมา,การนูนออกมา,การปล่อยออกมา,การส่อง,การฉาย,ภาพทอดเงา,ภาพฉาย,การคำนวณทุน,การคำนวณอัตราการก้าวหน้า,การคาดคะเน,การประเมิน,แผนการ,โครงการ., Syn. overhang,predicito
projectionist(พระเจค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ฉายภาพยนต์หรือภาพนิ่ง
projective(พระเจค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับหรือเกิดจาก projection (ดู) .
projector(พระเจค'เทอะ) n. เครื่องฉายภาพสไลด์,เครื่องฉายภาพนิ่ง,ผู้วางโครงการ,ผู้วางแผน,เครื่องยิง,เครื่องส่อง
sojourn(โซ'เจิร์น) n. การอยู่ชั่วคราว,การพักแรม,การค้างคืน. vi. อยู่ชั่วคราว,ค้างคืน
trojan(โทร'เจิน) adj.,n. (เกี่ยวกับ) กรุงTroy,คนที่ขยันขันแข็ง,เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว,คนที่สนุกสนาน
trojan horseม้าโทรจันเป็นชื่อโปรแกรมประเภทหนึ่งที่มีตัวทำลายแทรกอยู่ในโปรแกรมนั้นด้วย เป็นต้นว่า หากผู้ใดสั่งคัดลอกโปรแกรม ก็จะทำให้โปรแกรมถูกลบทิ้ง มีลักษณะคล้ายไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ติดต่อไปที่อื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
project(n) โครงการ,แผนงาน,แผนการ
project(vi) ยิงออกไป,ปล่อยออกมา,ฉายเป็นเงา,พุ่งออกไป,ถ่ายแผนที่
project(vt) กะโครงการ,วางแผน,ทดลอง,พุ่ง,ฉาย,เสนอ,ออกแบบ
projectile(adj) พุ่งออกไปได้,ที่ยิงออกไป,ซึ่งขับเคลื่อน
projectile(n) สิ่งที่พุ่งไป,สิ่งที่ยิงออกไป,สิ่งที่ขับเคลื่อน,ขีปนาวุธ,กระสุน
projection(n) การพุ่ง,การถ่ายภาพ,การวางแผน,การยิง,การฉาย
projector(n) เครื่องฉายภาพยนตร์,เครื่องฉายสไลด์,ผู้วางแผน
sojourn(n) การพักแรม,การค้างคืน
sojourn(vi) ค้างคืน,พักแรม
sojourner(n) ผู้พักค้างคืน,ผู้พักแรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm OJ I'm Simpsonฉัน โอเจ ฉัน ซิมป์สัน Popstar: Never Stop Never Stopping (2016)
After spending 30 hours in the box with us grilling him, he would have copped to the OJ murders.หลังจากโดนเราบีบครั้ง อยู่ในห้อง 30 ชั่วโมง เขาเลยยอมสารภาพ ในคดีฆาตกรรมของโอเจด้วย Ha'alele (2012)
And then OJ got off.พอโอเจจากไป Something to Watch Over Me (2011)
What, there's no OJ in the goddamned shit-shack?อะไรกัน ไม่มีน้ำส้มในตู้เย็นบ้านี่เลยเหรอ The Nanny Diaries (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารสงเคราะห์[n. exp.] (ākhān songkhrǿ) EN: housing ; housing project   
แฉก[n.] (chaēk) EN: prong ; notch ; v-shaped projection   
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ฉาย[v.] (chāi) EN: project ; show   FR: projeter
ฉายหนัง[v. exp.] (chāi nang) FR: projeter un film
ชะโงกผา[n.] (cha-ngōkphā) EN: overhanging rock/cliff ; projecting rock ; shelf   FR: rocher en surplomb [m]
ไฟฉาย[X] (faichāi) EN: torch ; searchlight ; flashlight ; searchlight ; electric torch   FR: lampe de poche [f] ; torche électrique [f] ; projecteur [m]
ห้องฉายหนัง[n. exp.] (hǿng chāi nang) EN: projection room   FR: salle de projection [f]
หัวงาน[n.] (hūa-ngān) EN: construction chief ; projector ; foreman ; forewoman   

CMU English Pronouncing Dictionary
OJ    OW1 JH EY1
OJA    OW1 Y AH0
OJI    OW1 JH IY0
OJALA    OW0 Y AA1 L AH0
OJEDA    OW0 Y EY1 D AH0
OJIBWA    OW0 JH IH1 B W AH0

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お嬢さん[おじょうさん, ojousan] (n) ลูกสาว (ของคนอื่น, ให้การยกย่อง)

German-Thai: Longdo Dictionary
Projekt(n) |das, pl. Projekte| โครงการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
24時間;二十四時間[にじゅうよじかん, nijuuyojikan] (n) 24 hours; twenty-four hours [Add to Longdo]
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight [Add to Longdo]
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber [Add to Longdo]
あいうえお順[あいうえおじゅん, aiueojun] (n) aiueo-order; (table) index based on the kana syllabary order [Add to Longdo]
いつの時代にも[いつのじだいにも, itsunojidainimo] (adv) (See いつの時代も) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever [Add to Longdo]
おじゃる[, ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
おじゃん[, ojan] (n) coming to nothing [Add to Longdo]
おじゃんになる[, ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセント付き文字[アクセントつきもじ, akusento tsukimoji] accented character [Add to Longdo]
インタフェースモジュール[いんたふぇーすもじゅーる, intafe-sumoju-ru] interface module [Add to Longdo]
エスケープ文字[エスケープもじ, esuke-pu moji] escape character (ESC) [Add to Longdo]
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector [Add to Longdo]
オブジェクトモジュール[おぶじえくともじゅーる, obujiekutomoju-ru] object module [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
ギリシア文字[ぎりしあもじ, girishiamoji] Greek character(s) [Add to Longdo]
コード化文字集合[コードかもじしゅうごう, ko-do kamojishuugou] coded character set [Add to Longdo]
コード拡張文字[コードかくちょうもじ, ko-do kakuchoumoji] code extension character [Add to Longdo]
コミット準備完了状態[こみっとじゅんびかんりょうじょうたい, komittojunbikanryoujoutai] ready-to-commit state [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
伯父[おじ, oji] Onkel (aelterer Bruder der Eltern) [Add to Longdo]
汚辱[おじょく, ojoku] Schande, Beleidigung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top