Search result for

oa

(154 entries)
(0.17 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oa-, *oa*
Possible hiragana form: おあ
English-Thai: Longdo Dictionary
road-rage(n) ความเดือดดาลบนถนน(ของผู้คนใช้ถนน) เช่น The attempt to control traffic and cool tempers has been unsuccessful, judging by the number of recent road-rage attacks.
student loan(n) เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา(โดยทั่วไป ในระดับอุดมศึกษา) เช่น Did you apply for a student loan?
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
Image:
coagulant(n) ตัวหรือสารที่ทำให้เกิดการเกาะเป็นก้อน
a load of(phrase) มาก, มากมาย เช่น a load of rubbish, What a load of muggles.
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.
laundry soap(n phrase) ผงซักฟอก เช่น I live in Canada and would like to import the white bar laundry soap from Peru here. I have used it and it is very good., S. detergent, laundry detergent
ferry boat(n) เรือข้ามฟาก
MOA(abb) หนังสือบริคณห์สนธิ ย่อมาจาก Memorandum of Association
sports coat(n) สูทลำลอง เช่น Most sport coats are run-of-the-mill with strips or no pattern at all. I'm looking for something a bit more interesting but stylish., S. sportcoat, sport coat

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oaf[N] คนโง่, See also: คนทึ่ม, คนซุ่มซ่าม, คนเซ่อ, Syn. idiot, fool, clod, Ant. brains
oak[N] ต้นโอ๊ก
oak[N] ไม้โอ๊ก
oar[N] ไม้พาย, Syn. paddle
oar[N] คนพายเรือ, Syn. oarsman, rower
oar[VT] พายเรือ, See also: พาย, แจว, Syn. row, paddle
oar[VI] พายเรือ, See also: พาย, แจว, Syn. row, paddle
oat[N] ข้าวโอ๊ต
oast[N] เตาเผาไม้ฮ็อพที่ใช้ในการทำเบียร์
oath[N] คำสาบาน, See also: คำสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. pledge, vow, promise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oa(โอเอ) ย่อมาจาก office automation แปลว่า การอัตโนมัติสำนักงาน, สำนักงานอัตโนมัติ หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงาน เพื่อให้ดำเนินการไปโดยอัตโนมัติ หลีกเลี่ยงการปฏิบัติด้วยมือให้มากที่สุด เป็นต้นว่า การทำจดหมายเวียน (ข้อความในจดหมายเหมือน ๆ กัน แต่ส่งถึงชื่อคนหลายคน) ในกรณีนี้ หากใช้คอมพิวเตอร์ทำ ก็จะประหยัดเวลาได้มาก เพราะสามารถสั่งทีเดียวได้เลย ส่วนในความหมายของคำแปลที่ว่า "สำนักงานอัตโนมัติ" นั้น อธิบายง่าย ๆ ได้ว่า หมายถึง สำนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง (ในภาษาอังกฤษ บางทีใช้ automated office)
oach(โคช) n. รถโดยสาร,ครูพิเศษ,ครูส่วนตัว
oaf(โอฟ) คนโง่,คนทึ่ม,คนซุ่มซาม,คนบ้า ๆ บอ ๆ ,คนไม่เต็ม., See also: oafish adj.
oak(โอค) n. ต้นโอ๊ก (genus ouercus) ,ไม้โอ๊ก
oak appleปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oak gallปุ่มกลมบนต้นโอ๊ก
oar(ออร์) n. ไม้พาย,ไม้กรรเชียง,คนกรรเชียง,คนเลว vt.,vi. พายุ,กรรเชียง,แจว
oarlock(ออร์'ลอค) n. ที่พาดไม้กรรเชียงเรือ
oarsman(ออร์ซ'เมิน) n. คนพายเรือ, See also: oarsmanship n. pl. oarsmen
oasis(โอเอ'ซิส) n. บริเวณที่อุดมด้วยน้ำและต้นไม้ในทะเลทราย,สิ่งเกื้อกูลในยามยาก pl. oases, Syn. retreat

English-Thai: Nontri Dictionary
oaf(n) เด็กโง่,คนไม่เต็มเต็ง,คนบ้า,คนทึ่ม
oak(n) ต้นโอ๊ก,ไม้โอ๊ก
oaken(adj) ทำด้วยไม้โอ๊ก
oakum(n) เส้นเชือก,ด้ายดิบ,ชันยาเรือ
oar(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง
oar(n) ไม้พาย,ใบแจว,ไม้กรรเชียง
oar(vt) พายเรือ,กรรเชียงเรือ
oarlock(n) หูพาย
oarsman(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง
oasis(n) โอเอซิส,แหล่งน้ำกลางทะเลทราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
OA (office automation)โอเอ (การอัตโนมัติสำนักงาน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oasisโอเอซิส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oathคำสาบาน, คำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oathคำสาบาน, คำสัตย์สาบาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath in litemคำสาบานเพื่อพิสูจน์พยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of allegianceคำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
oath of allegianceคำสัตย์ปฏิญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of calumnyคำสาบานแสดงความสุจริตใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
oath of office; office, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณเข้ารับตำแหน่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oakโอ๊ก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What am I supposed to tell our boys up in Oaktown?แล้วฉันจะบอก ทีมงานของเราในโอ๊คทาวน์ยังไง Pilot (2008)
# You wanna do ## Long ride from Charming to Oakland.# You wanna do ## ขับมาไกลจากชาร์มมิ่งถึงโอ๊คแลนด์ Pilot (2008)
Twenty minutes outside of Oakland, here.ขับไปยี่สิบนาที นอกโอคแลนด์ ตรงนี้ Pilot (2008)
Marcus Alvarez, president of the Oakland charter.มาคัส อัลวาเรซ ประธานของโอคแลนด์ผู้เป็นเจ้าของ Pilot (2008)
I took an oath.- และฉันรักษาสัญญา And How Does That Make You Kill? (2008)
You made an oath.เจ้าให้สาบานไว้แล้ว Excalibur (2008)
I want you to swear to me that you will keep your oath.ข้าของให้เจ้าสัญญากับข้า ว่าเจ้าจะรักษาสัญญานี้ไว้ Excalibur (2008)
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
Sir, please keep our oath which we made that year.นายท่าน โปรดเก็บคำสาบานของเราที่ได้กวล่าวไว้ในปีนั้นด้วย Iljimae (2008)
- You swore an oath.- คุณปฏิญานตนกับ... Babylon A.D. (2008)
Oatmealข้าวโอ๊ท Death Race (2008)
How do you fuck up oatmeal?แล้วแม่งทำข้าวโอ๊ทเป็นงี้ได้ไงวะ Death Race (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oaHe cut some branches off the oak tree.
oaAre there oak tree on the hill?
oaGreat oaks from little acorns grow.
oaAn old oak is groaning in the storm.
oaWe saw what looked like an oasis in the desert.
oaWhat kind of tree is an oak?
oaThe boat pulls six oars.
oaThis table is made of good oak.
oaThe oak tree remained standing after the storm.
oaI visited American friends in Oakland.
oaThe big oak tree breaks the force of the wind.
oaI like eggs for breakfast, but my sister prefers oatmeal.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พป.[N] Office of Atomic Energy for Peace, See also: OAEP, Syn. สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ
สตง.[N] Office of the Auditor General of Thailand, See also: OAG, Syn. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ฝีพาย[N] oarsman, See also: crew, paddler, rower, Example: การแข่งเรือพายโดยใช้ฝีพายจำนวนมากในลำน้ำต่างๆ ทุกวันนี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
พลพาย[N] rower, See also: oarsman, Syn. ฝีพาย, Example: คืนนั้น เรือของสุนทรภู่ถูกปล้นเพราะพลพายขึ่นฝั่งไปเที่ยวกันหมด, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
พาย[N] paddle, See also: oar, Syn. ไม้พาย, Example: คนพายเรือใช้พายยันเรือออกจากบันไดท่าน้ำ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
โอเอซิส[N] oasis, Example: เมืองทูรฟานเป็นโอเอซิสกลางทะเลทราย ที่มีดินคงเหมาะแก่การปลูกองุ่น, Count unit: แห่ง, Thai definition: บริเวณที่ชุ่มชื้นในทะเลทราย ซึ่งมีน้ำพอที่สิ่งมีชีวิตจะอาศัยอยู่ได้, Notes: (อังกฤษ)
โอ้ก[INT] oak!, Syn. เสียงโอ้ก, Example: เขาเดินเข้ามาในบ้านได้ไม่ช้านาน ก็ได้ยินเสียงโอ้กดังลั่นจากในห้องน้ำ, Thai definition: เสียงอย่างเสียงอาเจียน
โอ๊ต[N] oat, See also: Avena sativa Linn., Syn. ข้าวโอ๊ต, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Avena sativa Linn. ในวงศ์ Gramineae เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ เมล็ดใช้เป็นอาหาร, Notes: (อังกฤษ)
โอ๊ก[N] oak, Syn. ต้นโอ๊ก, Example: ต้นไม้ตระกูลไม้โอ๊กเป็นพันธุ์ไม้สกุลเขตอบอุ่นของจีน และยุโรป, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Quercus วงศ์ Fagaceae เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน, Notes: (อังกฤษ)
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ[N] Office of Atomic Energy for Peace, See also: OAEP, Syn. พป., Example: สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติมีโครงการจะปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาด้านรังสี กองการวัดกัมมันตรังสี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้งโล่[n.] (anglō) EN: Chinese brazier ; Chinese earthen stove ; earthen stove ; burning charcoal   
อ้าว[X] (āo) EN: whoa ! ; oh !   FR: oh !
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkplīen løitūa) EN: floating exchange rate   
อาวรณ์[v.] (āwøn) EN: miss ; bemoan the loss of   
แบกะดิน[n.] (baēkadin) EN: roadside stand   
แบ่งเบาภาระ[v. exp.] (baengbao phāra) EN: lighten the load ; share the work   
ใบเรือ[n. exp.] (bai reūa) EN: sail (of a sailboat)   FR: voile (de bateau) [f]
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain   FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุกระสุน[v. exp.] (banju krasun) EN: load a gun ; charge a gun   FR: charger une arme

CMU English Pronouncing Dictionary
OAD    OW1 EY1 D IY1
OAS    OW1 EY1 EH1 S
OAK    OW1 K
OAT    OW1 T
OAR    AO1 R
OARS    AO1 R Z
OAKS    OW1 K S
OANA    OW1 N AH0
OAHU    OW2 AA1 HH UW0
OANH    OW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
OAP    (n) (ou2 ei2 p ii1)
OAU    (n) (ou2 ei2 y uu1)
oaf    (n) (ou1 f)
oak    (n) (ou1 k)
oar    (n) (oo1 r)
oat    (n) (ou1 t)
oafs    (n) (ou1 f s)
oaks    (n) (ou1 k s)
oars    (n) (oo1 z)
oast    (n) (ou1 s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Koalitionen(n) |pl.|, See also: die Koalitionen
Koalition(n) |die, pl. Koalitionen| พรรคร่วมรัฐบาล

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oase {f} | Oasen {pl}oasis | oases [Add to Longdo]
Oaxacaammer {f} [ornith.]Oaxaca Sparrow [Add to Longdo]
Oahuastläufer {m} [ornith.]Oahu Creeper [Add to Longdo]
OAS : Organisation amerikanischer StaatenOAS : Organization of American States [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
1個当り;一個当り;1個あたり;一個あたり[いっこあたり, ikkoatari] (n,ctr) each; per piece [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
BBC[ビービーシー, bi-bi-shi-] (n) British Broadcasting Corporation; BBC [Add to Longdo]
BBS[ビービーエス, bi-bi-esu] (n) bulletin board system; BBS [Add to Longdo]
DL[ディーエル, dei-eru] (n) {comp} (See ダウンロード) download [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] oar; stand for correcting a bow [Add to Longdo]
[zuò, ㄗㄨㄛˋ, ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] oar; to row [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, ] oak; Quercus dentata [Add to Longdo]
[jiǎng, ㄐㄧㄤˇ, / ] oar; paddle [Add to Longdo]
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]
橡木[xiàng mù, ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ, ] oaken [Add to Longdo]
橡树[xiàng shù, ㄒㄧㄤˋ ㄕㄨˋ, / ] oak [Add to Longdo]
[zhào, ㄓㄠˋ, ] oar, scull, paddle; row [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] oak; Quercus serrata [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
イニシャルプログラムロード[いにしゃるぷろぐらむろーど, inisharupuroguramuro-do] initial program load (IPL) [Add to Longdo]
インターネットアクセス[いんたーねっとあくせす, inta-nettoakusesu] Internet access [Add to Longdo]
カーブフォロア[かーぶふぉろあ, ka-buforoa] curve follower [Add to Longdo]
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OA
     Object Adapter (ORB, IDL)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OA
     Office Automation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OA
     Open Access (SPI, DB)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top