ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obwohl

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obwohl-, *obwohl*
German-Thai: Longdo Dictionary
obwohlถึงแม้ว่า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
obwohl; obgleich; obschon; wenngleich {conj}though; even though [Add to Longdo]
obwohl; obgleich {conj}although [Add to Longdo]
obwohltho [Add to Longdo]
obwohl sie ...in spite of the fact that she [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  obwohl /ɔpvoːl/
   although; even though; tho; though

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top