ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

no

N OW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -no-, *no*
Possible hiragana form:
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
loggid[Nova] (name) พลาด

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
normalisation(phrase) ภาวะแห่งตัวตน

English-Thai: Longdo Dictionary
no man's land(n) เขตฉนวนระหว่างกองทัพสองฝ่าย เช่น No Man's Land on the western front in Europe, during the First World War.
no other than(phrase) ที่ไม่นอกเหนือไปจาก (เป็นสิ่งนี้แน่นอน ไม่ใช่สิ่งอื่น)
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
nominal diameter(n) เส้นผ่านศูนย์กลางปรากฏ
nominee(n) ตัวแทน เช่น ตัวแทนหุ้น เป็นผู้รับถือหุ้นให้บุคคลอื่นที่ไม่ต้องการจะเปิดเผยตัวตน
non-commissionable(adj) [ท่องเที่ยว, โรงแรม] เป็นราคาที่ไม่สามารถให้ค่าตอบแทน (commission) ได้แล้ว เช่น การจองโรงแรมปกติอาจจะมีค่าตอบแทนให้แก่บริษัทท่องเที่ยวที่จองให้ลูกค้า แต่ถ้าราคามีการระบุว่า non-commissionable หมายความว่า บริษัทท่องเที่ยวนั้นๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือส่วนลดใดๆ แล้วในกรณีนี้
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., Syn. NHL
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
nonfunctional(adj) เสีย, ไม่ทำงาน, ใช้การไม่ได้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
no(det) ไม่มี, Syn. not
no(adv) ไม่, See also: เปล่า, ไม่มี, ไม่ได้, Syn. absolutely not, Ant. yes
No.(n) หมายเลข (คำย่อของ number), Syn. no.
no.(abbr) หมายเลข (คำย่อของ number)
nob(n) หัว, See also: ศีรษะ, Syn. head
nod(vi) พยักหน้ารับ, See also: ผงกศรีษะรับ, แสดงอาการรับรู้, Syn. agree, greet, salaam, Ant. dissent, deny
nod(vt) พยักหน้ารับ, See also: ผงกศรีษะรับ, แสดงอาการรับรู้, Syn. agree, greet, salaam, Ant. dissent, deny
nod(n) การพยักหน้า, See also: การผงกศรีษะ, Syn. acceptance
nom(n) ชื่อ, Syn. pen name
non(prf) ไม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
no(โน) adv. adv. ไม่,ไม่มี -n. การปฏิเสธ,คำปฏิเสธ pl. noes,nos
no.abbr. north,northern,number
noah(โน'อะ) n. โนอาผู้สร้างเรือใหญ่บรรทุกครอบครัวของเขาและสัตว์ทุกชนิดเพื่อหนีน้ำท่วมโลก (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)
noas(เน'ออส) n. โบสถ์,วิหาร,วัดวาอาราม
nob(นอบ) n. ไพ่แจ๊ก,คนรวย,ผู้ดี
nobeln. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
nobel prizen. รางวัลโนเบลจากกองทุนของAlfred B. Nobel สำหรับผู้มีผลงานดีเยี่ยม
nobility(โนบิล'ลิที) n. พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความเป็นผู้ดีหรือขุนนาง,ศักดิ์ตำแหน่งชั้นสูง,ความสูงส่งของจิตใจ,ความมีคุณธรรมสูง,ความสง่างาม
noble(โน'เบิล) adj. ชั้นสูง,มีตระกูล,สูงศักดิ์,ชั้นขุนนาง,สง่า,ประเสริฐ, (เคมี) เฉื่อย n. คนชั้นสูง,ผู้มีตระกูลสูง,ขุนนาง, See also: nobleness n., Syn. high, grand
nobleman(โน'เบิลเมิน) n. คนชั้นสูง,คนสูงศักดิ์,ขุนนาง pl. noblemen

English-Thai: Nontri Dictionary
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
nobility(n) ความสง่างาม,พวกผู้ดี,พวกขุนนาง,ความมีคุณธรรมสูง
noble(adj) สง่างาม,มีชื่อเสียง,มีตระกูล,ชั้นสูง,มีคุณธรรมสูง
noble(n) พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
nobleman(n) ขุนนาง,พวกผู้ดี,คนสูงศักดิ์,คนชั้นสูง
nobleness(n) ความสง่างาม,ความเป็นผู้ดี,ความสูงศักดิ์
nobly(adv) อย่างสง่างาม,อย่างสูงศักดิ์,ดีเลิศ,มีคุณธรรมสูง
nobody(n) ไม่มีใคร
nocturnal(adj) ออกหากินเวลากลางคืน
nod(n) การผงกศีรษะ,การสัปหงก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
no case to answerไม่มีประเด็นที่จะต้องให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no claim for accident reportedการไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งแล้ว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
no contactติดต่อไม่ได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
no contest clauseข้อกำหนดว่าต้องไม่มีการโต้แย้ง (ในพินัยกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
NO control systemระบบควบคุมไนโตรเจนออกไซด์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
no cure no payไม่สำเร็จไม่จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
no evidenceไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no fault insuranceการประกันภัยที่ไม่ต้องพิสูจน์ความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no fundsไม่มีเงินในบัญชีผู้สั่งจ่าย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no goodsไม่มีทรัพย์ของลูกหนี้ให้บังคับตามหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
No confidence motionsอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล [TU Subject Heading]
No dateไม่ปรากฏปีที่พิมพ์ (มปป.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
No Objection Certificateเป็นเอกสารรับรองว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย กระทรวงการต่างประเทศไทยไม่มีข้อขัดข้องสำหรับบุคคลที่จะนำเอกสารนี้ไปใช้ เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของต่างประเทศตามคำร้องขอของรัฐบาล ปากีสถาน หรือใช้ในการขอเปลี่ยนแปลงสถานะวีซ่าจากประเภทหนึ่งไปยังอีกประเภทหนึ่งตาม ที่ต่างประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด กรณีนักศึกษาไทยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาโดยวีซ่านักเรียน แต่ภายหลังประสงค์จะขอเปลี่ยนวีซ่าเป็นวีซ่าทำงานตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง ของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
No Observed-Effect Level, NOELโนเอล, Example: ความเข้มข้นของาสารเคมีสูงสุดจากการศึกษา โยไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ต่อโครงสร้าง (morphology) ความสามารถในการทำงาน การเจริญเติบโต การพัฒนา หรือช่วงอายุขัยของสิ่งมีชีวิตที่ใช้ศึกษา [สิ่งแวดล้อม]
No place of publicationไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์ (มปท.) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
no regret optionทางเลือกในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ, Example: เป็นการกำหนดทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม [เศรษฐศาสตร์]
No-tillageการเตรียมดินเพาะปลูกโดยไม่ไถพรวน [TU Subject Heading]
Nobel Prize winnersผู้ชนะรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Nobel prizesรางวัลโนเบล [TU Subject Heading]
Nobilityขุนนาง [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
no man's land(n) เขตพื้นที่ทับซ้อน
noctambulism(n) การเดินขณะหลับ, การเดินละเมอ
nolo contendereแก้ฟ้องในความผิดที่ไม่ได้กระทำแต่ต้องโทษ
non-cooperation[นอน คอปอเรชั่น] (n) ตายด้าน
non-environmentไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม
non-exclusive(adj) โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว
non-exclusive jurisdiction of court(n) ศาลที่่มีขอบเขตในการตัดสินคดีทั่่วไป
non-refoulement(n) หลักการไม่ส่งผู้ลี้ภัยกลับไปยังดินแดนหรือถิ่นที่ชีวิตและเสรีภาพของพวกเขาจะถูกคุกคาม Non-refoulement is a principle in international law, specifically, refugee law,which protects refugees from being returned to places where their lives and freedoms would be threatened.[Google] Art.33(1) of the 1951 UN Convention on the Status of Refugees, and its 1967 protocol.
non-resident(n) ผู้ซึ่งมิได้มีถิ่นพำนักประจำในประเทศ
non-state actorผู้กระทำที่ไม่ใช่รัฐ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No way!ไม่มีทาง! Hocus Pocus (1993)
No no.ไม่ ไม่ Om Shanti Om (2007)
no it's not.ไม่ใช่ The Instincts (2008)
No one.ไม่มี Memoriam (2008)
- No way.- ไม่มีทาง Fun Town (2008)
No fair.ไม่แฟร์เลย Here Comes the Flood (2008)
No kiddin'.อย่าล้อเล่นนะ Careful the Things You Say (2009)
No one.ไม่มี Burlesque (2010)
No no no no.ไม่นะ.. Melbourne (2010)
No way.ไม่มีทาง Eight Hours (2011)
No guards.ไม่มีคนเฝ้า Priest (2011)
No way.ไม่มีทาง If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noA 19-year-old Canadian broke the world record last month for a nonstop, round-trip swim across the English Channel.
noA baby does not know good or evil.
noA baby has no knowledge of good and evil.
noA baby has no moral compass.
noA bad cold is going about now.
noA bat is no more a bird than a rat.
noA bat is no more a bird than a rat is.
noA bat is not a bird any more than a fish is.
noA bat is not a bird, but a mammal.
noA bear will not touch a dead body.
noA big man is not always robust.
noA big title does not necessarily mean a high position.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหลื่อมล้ำ(n) difference, See also: not equality, Syn. ความแตกต่าง, Ant. ความเท่าเทียม, ความเสมอภาค, Example: ในปัจจุบันประเทศไทยยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้อยู่มาก, Thai Definition: ความไม่เท่าเทียมกัน
ดุ๊กดิ๊ก(adv) ceaselessly, See also: non-stop, continuously, without cease, Example: สุนัขแกว่งหางดุ๊กดิ๊กเมื่อเห็นเจ้าของของมัน, Thai Definition: ลักษณะอาการไม่อยู่นิ่ง
ผู้สูงศักดิ์(n) nobleman, See also: one of high birth, Ant. ผู้ต่ำต้อย, Example: พระเจ้าหลุยส์ที่ 13 ทรงให้สมญาริเชอลิเยอว่าผู้สูงศักดิ์, Thai Definition: ผู้มียศศักดิ์สูง
มือสมัครเล่น(adj) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: คุณประพันธ์ได้เอื้อเฟื้ออาสาเป็นมัคคุเทศก์มือสมัครเล่นให้กับพวกเรา, Count Unit: คน
มือสมัครเล่น(n) amateur, See also: nonprofessional, Ant. มืออาชีพ, Example: เรื่องถ่ายภาพนั้น ผมคิดเสมอว่าผมเป็นแค่มือสมัครเล่น, Count Unit: คน
ระยะนี้(n) at the moment, See also: now, Syn. ช่วงนี้, ตอนนี้, เวลานี้, Example: ระยะนี้ผมไม่ว่างเลย คุณคงต้องรออีกประมาณ 2 เดือน ผมจึงจะทำงานให้คุณได้, Thai Definition: เวลาขณะที่กำลังพูดและเวลาใกล้เคียง
หล่อเลี้ยง(v) moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
หล่อเลี้ยง(v) provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai Definition: ยังชีพไว้
อดหลับอดนอน(v) not sleep at all, See also: not have a wink of sleep, not sleep a wink, Example: ทีมตำรวจอดหลับอดนอนหลายคืนติดต่อกันเพื่อวางแผนจับกุมคนร้ายให้ได้, Thai Definition: ไม่ได้นอน
ครบสามสิบสอง(adj) full (organs), See also: normal, Ant. พิการ, Example: พวกเราที่มีอวัยวะครบสามสิบสองคงไม่ค่อยรู้ถึงความสำคัญของอวัยวะรับสัมผัสเหล่านี้, Thai Definition: มีอวัยวะครบทุกส่วน, ไม่พิการ, ปกติสมบูรณ์ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชาไนย[āchānai] (adj) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอฟริกาเหนือ[Aepfarikā Neūa] (n, prop) EN: North Africa ; Northern Africa  FR: Afrique du Nord [f]
แอฟริกาตอนเหนือ[Aepfarikā Tøn Neūa] (n, prop) EN: North Africa ; Northern Africa  FR: Afrique du Nord [f]
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [f] ; alimentation [f] ; aliment [m] ; repas [m] ; plat [m] ; cuisine [f]
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [m]
อาหารแช่แข็ง[āhān chāe khaeng] (x) EN: frozen food  FR: nourriture surgelée [f] ; repas surgelé [m]
อาหารฝรั่ง[āhān Farang] (n, exp) EN: western food ; European food  FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NO N OW1
NOR N AO1 R
NOA N OW1 AH0
NON N AA1 N
NOM N AA1 M
NOH N OW1
NOD N AA1 D
NOE N OW1
NOV N OW1 V
NOT N AA1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
no (n) nˈʌmbər (n uh1 m b @ r)
no (n) nˈou (n ou1)
Nov (n) nˈɒv (n o1 v)
nob (n) nˈɒb (n o1 b)
nod (v) nˈɒd (n o1 d)
nor (cc) nɔːr (n oo r)
nos (n) nˈʌmbəz (n uh1 m b @ z)
nos (n) nˈouz (n ou1 z)
not (a) nˈɒt (n o1 t)
now (a) nau (n au)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
现在[xiàn zài, ㄒㄧㄢˋ ㄗㄞˋ, / ] now; at present; modern; current; nowadays, #99 [Add to Longdo]
不是[bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ, ] no; is not; not, #114 [Add to Longdo]
而且[ér qiě, ㄦˊ ㄑㄧㄝˇ, ] not only ... but also; as well as; moreover; in addition; furthermore, #267 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] not yet; did not; have not; not; 8th earthly branch: 1-3 p.m., 6th solar month (7th July-6th August), year of the Sheep, #346 [Add to Longdo]
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
[r, ㄦ˙, / ] non-syllabic diminutive suffix; retroflex final, #514 [Add to Longdo]
不仅[bù jǐn, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] not only (this one); not just (...) but also, #640 [Add to Longdo]
不少[bù shǎo, ㄅㄨˋ ㄕㄠˇ, ] not (just) a few, #665 [Add to Longdo]
农村[nóng cūn, ㄋㄨㄥˊ ㄘㄨㄣ, / ] rural area; village, #671 [Add to Longdo]
不到[bù dào, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ, ] not to arrive; not reaching; insufficient; less than, #706 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
述べる[のべる, noberu] (vt) บอกเล่า, อธิบาย
登る[のぼる, noboru] (vt) ปีน
[のど, nodo] (n) คอ
[のこぎり, nokogiri] (n) เลื่อย
農業[のうぎょう, nougyou] (n) เกษครกรรม
能力[のうりょく, nouryoku] (n) ความสามารถ
農産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร
除く[のぞく, nozoku] (vt) ยกเว้น
望み[のぞみ, nozomi] (n) ความหวัง
のぞみ[のぞみ, nozomi] (name) ชื่อประเภทของรถชินคันเซ็นสายโตไกโดและซันโย (วิ่งระหว่างโตเกียว-โอซะกะ-ฟุคุโอกะ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[の, no] (n) ทุ่ง
ノイローゼ[のいろーぜ, noiroze] (n) โรคประสาท (Eng. Neurosis)
農機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม
脳髄膜[のうずいまく, nouzuimaku] (n) เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง, See also: R. meninges
納税[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี
納税申告[のうぜいしんこく, nouzeishinkoku] เงินคืนภาษี
生態学的な農業[のうたいがくてきなのうぎょう, noutaigakutekinanougyou] (n, phrase) เกษตรเชิงนิเวศน์
濃淡[のうたん, noutan] (n) แสงเงา เชด (ศัพท์ที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องภาพ)
農地[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
農地[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
残る[のこる, nokoru] TH: ยังเหลือ
残る[のこる, nokoru] TH: ค้างอยู่  EN: to be left
登る[のぼる, noboru] TH: ปีน
乗せる[のせる, noseru] TH: วางลงบน  EN: to place on (something)
乗せる[のせる, noseru] TH: ให้ติดรถไปด้วย  EN: to take on board
乗せる[のせる, noseru] TH: ให้ร่วมวงด้วย
述べる[のべる, noberu] TH: กล่าว  EN: to state
述べる[のべる, noberu] TH: แสดงความเห็น  EN: to express
述べる[のべる, noberu] TH: พูดถึง  EN: to mention
乗り出す[のりだす, noridasu] TH: ออกเรือ  EN: embark on

German-Thai: Longdo Dictionary
nochอีก
Nordpol(n) |der, nur Sg.| ขั้วโลกเหนือ, See also: A. der Südpol
Notausgang(n) |der, pl. Notausgänge| ทางออกฉุกเฉิน เช่น Notausgänge müssen den Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Sie stellen sicher, dass im Gefahrenfall das Gebäude sicher verlassen werden kann.
Notfall(n) |der, pl. Notfälle| เหตุฉุกเฉิน, กรณีฉุกเฉิน
Notlandung(n) |die, pl. Notlandungen| การลงจอดฉุกเฉินของเครื่องบิน เช่น Nach dem Start war die Maschine beim Versuch einer Notlandung in ein Hochhaus gestürzt.
Notwendigkeit(n) |die, pl. Notwendigkeiten| ความจำเป็น เช่น Es ist keine Notwendigkeit die Waffe bei sich zu führen.
November(n) |der| เดือนพฤศจิกายน
dennoch(konj) อย่างไรก็ตาม, ทว่า เช่น Er ist schon über 70, dennoch kann er immer noch skifahren. เขาอายุมากกว่าเจ็ดสิบปี อย่างไรก็ตามเขายังสามารถเล่นสกีได้อีก, See also: S.trotzdem
Kino(n) |das, pl. Kinos| โรงหนัง
Knopf(n) |der, pl. Knöpfe| ปุ่มกด ปุ่มหมุน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Notausgang {m}(n) ทางออกฉุกเฉิน
notwendig(adv) จำเป็น มีความจำเป็น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
notiertnoted [Add to Longdo]
keine Ahnung von ...no concept of ... [Add to Longdo]
keine Ahnungno savvy [Add to Longdo]
noch andere Eisen im Feuer haben [übtr.]to have other irons in the fire [Add to Longdo]
noch in frischer Erinnerungfresh in my mind [Add to Longdo]
nochmal brennento refire [Add to Longdo]
Nein {n} | mit Ja oder Nein stimmenno | to vote yes or no; to vote aye or nay [Am.] [Add to Longdo]
Nobelpreis {m}Nobel Prize [Add to Longdo]
Nobelpreisträger {m}; Nobelpreisträgerin {f}Nobel Prize winner; Nobel laureate [Add to Longdo]
Nocke {f} | Nocken {pl}cam | cams [Add to Longdo]
Nockengetriebe {n}cam gear [Add to Longdo]
Nockenscheibe {f}cam disc [Add to Longdo]
Nockensteuerung {f}cam control [Add to Longdo]
Nockenstößel {m}cam follower; tappet [Add to Longdo]
Nockenwelle {f}camshaft [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
noir(adj) |f. -e| ที่มีสีดำ
nom(n) |m| ชื่อ
nord(n) |m| ทิศเหนือ เช่น Venez découvrir les richesses du nord., "El quelite" est un petit village, situé à 35 kms au nord de Mazatlan.
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
nousสรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมรอง เช่น Tu nous offres l'entrée? เธออนุญาตให้พวกเราเข้าไปไหม
nous(n) ประธาน และ กรรม บุรุษที่ 1 พหูพจน์, พวกเรา
nouveau(adj) |f. nouvelle| ใหม่ เช่น Ce livre est nouveau. -หากใช้ติดกับคำนามให้วางไว้หน้าคำนามเพศชายเอกพจน์ที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ เช่น C'est un nouveau livre. -หากคำนามเป็นเพศชายเอกพจน์ขึ้นต้นด้วยสระใช้ nouvel เช่น C'est mon nouvel ami. -หากเป็นคำนามเพศชายพหูพจน์ ให้ใช้ nouveaux เช่น Ce sont les nouveaux livres.
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
espagnol(adj) |-e| ที่เกี่ยวกับประเทศสเปน

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nokia[โนเกียร์] (n) โทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังแถบยุโรป ในเมืองไทยแพงมาก
not hold mater(vt) ไม่สมเหตุสมผล, See also: hold water-ถูกต้อง
nourriture(n) อาหาร, See also: manger, Syn. alimentation
nouvell(n, name, uniq) ใหม่
nouvell(n, adj, slang, name) ใหม่
nouvelle(n) ใหม่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
枘(oK)[ほぞ, hozo] (n) (uk) (See ほぞ穴) tenon; cog; dovetail; pivot [Add to Longdo]
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
[ふき, fuki] (n) (obsc) turned-back hem of a kimono [Add to Longdo]
[のぎ, nogi] (n) (arch) small fish bone stuck in one's throat [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進法[10しんほう, 10 shinhou] decimal, decimal notation [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
2進化10進法[2しんか10しんほう, 2 shinka 10 shinhou] binary-coded decimal notation [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
Iノード[I のーど, I no-do] i-node (Unix) [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ノーベル賞[ノーベルしょう, no-beru shou] Nobelpreis [Add to Longdo]
一倍[いちばい, ichibai] noch_einmal_so_viel [Add to Longdo]
上す[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
上り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
上り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
上る[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
乗せる[のせる, noseru] fahren_lassen, aufnehmen, tragen, jemanden_taeuschen [Add to Longdo]
乗っ取る[のっとる, nottoru] einnehmen, besetzen, entfuehren [Add to Longdo]
乗り換える[のりかえる, norikaeru] umsteigen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nitric \Ni"tric\, a. [Cf. F. nitrique. See {Niter}.] (Chem.)
   Of, pertaining to, or containing, nitrogen; specifically,
   designating any one of those compounds in which, as
   contrasted with {nitrous} compounds, the element has a higher
   valence; as, nitric oxide; nitric acid.
   [1913 Webster]
 
   {Nitric acid}, a colorless or yellowish liquid obtained by
    distilling a nitrate with sulphuric acid. It is powerfully
    corrosive, being a strong acid, and in decomposition a
    strong oxidizer.
 
   {Nitric anhydride}, a white crystalline oxide of nitrogen
    ({N2O5}), called {nitric pentoxide}, and regarded as the
    anhydride of nitric acid.
 
   {Nitric oxide}, a colorless poisous gas ({NO}) obtained by
    treating nitric acid with copper. On contact with the air
    or with oxygen, it becomes reddish brown from the
    formation of nitrogen dioxide ({NO2}, also called nitric
    dioxide or nitric peroxide).
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nitroso- \Ni*tro"so-\
   (? or ?). (Chem.) A prefix (also used adjectively)
   designating the group or radical {-NO}, called the nitroso
   group, or its compounds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nitrosyl \Ni*tro"syl\, n. [Nitroso- + -yl.] (Chem.)
   The radical {-NO}, called also the {nitroso group}. The term
   is sometimes loosely used to designate certain nitro
   compounds; as, nitrosyl sulphuric acid. Used also
   adjectively.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 No \No\ (n[=o]), a. [OE. no, non, the same word as E. none; cf.
   E. a, an. See {None}.]
   Not any; not one; none; as, yes, we have no bananas; -- often
   used as a quantifier.
   [1913 Webster]
 
      Let there be no strife . . . between me and thee.
                          --Gen. xiii.
                          8.
   [1913 Webster]
 
      That goodness is no name, and happiness no dream.
                          --Byron.
   [1913 Webster]
 
   Note: In Old England before a vowel the form non or noon was
      used. "No man." "Noon apothercary." --Chaucer.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 No \No\, adv. [OE. no, na, AS. n[=a]; ne not + [=a] ever. AS. ne
   is akin to OHG. ni, Goth. ni, Russ. ne, Ir., Gael. & W. ni,
   L. ne, Gr. nh (in comp.), Skr. na, and also to E. prefix un-.
   [root] 193. See {Aye}, and cf. {Nay}, {Not}, {Nice},
   {Nefarious}.]
   Nay; not; not at all; not in any respect or degree; -- a word
   expressing negation, denial, or refusal. Before or after
   another negative, no is emphatic.
   [1913 Webster]
 
      We do no otherwise than we are willed.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      I am perplx'd and doubtful whether or no
      I dare accept this your congratulation. --Coleridge.
   [1913 Webster]
 
      There is none righteous, no, not one.  --Rom. iii.
                          10.
   [1913 Webster]
 
      No! Nay, Heaven forbid.         --Coleridge.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 No \No\ (n[=o]), n.; pl. {Noes} (n[=o]z).
   1. A refusal by use of the word no; a denial.
    [1913 Webster]
 
   2. A negative vote; one who votes in the negative; as, to
    call for the ayes and noes; the noes have it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 no \no.\ n.
   Number; -- the number designating place in an ordered
   sequence; as, no. 2. [abbrev.]
   [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 nay \nay\ (n[=a]), adv. [Icel. nei; akin to E. no. See {No},
   adv.]
   1. No; -- a negative answer to a question asked, or a request
    made, now superseded by {no}. Opposed to {aye} or {yea}.
    See also {Yes}.
    [1913 Webster +PJC]
 
       And eke when I say "ye," ne say not "nay."
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I tell you nay; but except ye repent, ye shall all
       likewise perish.           --Luke xiii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
       And now do they thrust us out privily? nay, verily;
       but let them come themselves and fetch us out.
                          --Acts xvi.
                          37.
    [1913 Webster]
 
       He that will not when he may,
       When he would he shall have nay.   --Old Prov.
    [1913 Webster]
 
   Note: Before the time of Henry VIII. nay was used to answer
      simple questions, and no was used when the form of the
      question involved a negative expression; nay was the
      simple form, no the emphatic. --Skeat.
      [1913 Webster]
 
   2. Not this merely, but also; not only so, but; -- used to
    mark the addition or substitution of a more explicit or
    more emphatic phrase.
    [1913 Webster]
 
   Note: Nay in this sense may be interchanged with yea. "Were
      he my brother, nay, my kingdom's heir." --Shak.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 no
   adv 1: referring to the degree to which a certain quality is
       present; "he was no heavier than a child" [syn: {no}, {no
       more}]
   2: not in any degree or manner; not at all; "he is no better
     today"
   3: used to express refusal or denial or disagreement etc or
     especially to emphasize a negative statement; "no, you are
     wrong"
   adj 1: quantifier; used with either mass nouns or plural count
       nouns for indicating a complete or almost complete lack
       or zero quantity of; "we have no bananas"; "no eggs left
       and no money to buy any"; "have you no decency?"; "did it
       with no help"; "I'll get you there in no time" [ant:
       {all(a)}, {some(a)}]
   n 1: a negative; "his no was loud and clear" [ant: {yes}]
   2: a radioactive transuranic element synthesized by bombarding
     curium with carbon ions; 7 isotopes are known [syn:
     {nobelium}, {No}, {atomic number 102}]

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 no
  not

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 no
  1. no(ne¹)
  2. not(ne²)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top