Search result for

ince

(154 entries)
(0.1082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ince-, *ince*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incept    [VI] ลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
incest    [N] การร่วมประเวณีระหว่างผู้ใกล้ชิดทางพันธุกรรมอย่างมาก
incense    [N] กำยาน, See also: เครื่องหอม, ธูป, Syn. scent, fuel, joss stick
incense    [VI] จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense    [VT] จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense    [VT] ทำให้โกรธจัด, See also: ทำให้โมโหมาก, Syn. anger, enrage, infuriate, Ant. mollify, pacify
incentive    [ADJ] ที่เป็นสิ่งกระตุ้น, See also: ที่ปลุกเร้า, Syn. encouraging, motivating
incentive    [N] สิ่งกระตุ้น, See also: สิ่งเร้า, Syn. encouragement, inducement
inception    [N] การก่อตั้ง (คำทางการ), See also: การเริ่มต้น, Syn. beginning, initiation
inception    [N] การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incendiarismการวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incendiaryผู้วางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incentiveสิ่งจูงใจ, เหตุกระตุ้นใจ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incentive systemระบบแรงจูงใจ, ระบบให้กำลังใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
incentive, financialสิ่งจูงใจทางการเงิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
inceptionการเริ่มมีผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inception dateวันเริ่มคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Inceptisolsอินเซปทิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
incestการร่วมประเวณีกับญาติสนิท, การร่วมเพศกับญาติสนิท (ที่กฎหมายห้ามมิให้สมรสกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incestการสมสู่ร่วมสายโลหิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incendiary weaponsอาวุธเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]
Incentive สิ่งจูงใจ
สิ่งจูงใจเพื่อช่วยสนับสนุนการนำวัสดุกลับมา ใช้อีก [สิ่งแวดล้อม]
Incentive awardsรางวัลจูงใจ [TU Subject Heading]
Incentivesสิ่งชวนใจ, เครื่องล่อใจ [การแพทย์]
Incentives in industryสิ่งจูงใจในอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Incentives, Economicสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ [การแพทย์]
Incestการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]
Incestการร่วมเพศในระหว่างญาติ, ความสัมพันธ์ทางเพศกับพี่น้องเดียวกัน, เพศสัมพันธ์ระหว่างบุคคลร่วมสายโลหิต [การแพทย์]
Incest victimsผู้ถูกข่มขืนจากบุคคลในครอบครัว [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inceThree babies crying incessantly gave me a headache.
inceThis incessant noise drives me mad.
inceShe was somehow incensed against me.
inceWe lack an incentive for pursuing the eastern market.
inceImagine, for the sake of argument, a tribal group in which mother-son incest was countenanced.
incePromotion was an incentive to harder work.
inceShe had no incentive to work after she was refused a promotion.
inceHe was incensed by their lack of incentives.
inceThe workers have no incentive to work harder.
inceIn America 'rebate' is widely recognized, generally as an incentive where makers give back directly to consumers.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.
incentive(อินเซน' ทิฟช) n. สิ่งกระตุ้น, เครื่องกระตุ้น, สิ่งดลใจ, เครื่องส่งเสริม., See also: incentively adv., Syn. stimulating, provocative)
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา
inceptive(อิมเซพ' ทิฟว) adj. เริ่มต้น, เริ่มแรกเกี่ยวกับกริยา (ไวยากรณ์) ที่เริ่มต้น. -n. คำกริยาที่แสดงการเริ่มต้น, Syn. inchoative)
incessant(อินเซส' เซินทฺ) adj. ต่อเนื่อง, ไม่หยุดยั้ง, ติดต่อกัน., See also: incessantly adv.
incest(อิน' เซสทฺ) n. การร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน
incestuous(อินเซส' ชุเอิส) adj. เกี่ยวกับการร่วมประเวณีระหว่างหญิงชายที่มีบิดามารดาเดียวกัน, ซึ่งมีความผิดจากการร่วมประเวณีดังกล่าว., See also: incestuously adv. incestuousness n.
convince(คันวินซฺ') {convinced,convincing,convinces} vt. ทำให้เชื่อมั่น,ทำให้มั่นใจ,ทำให้รู้ว่ากระทำผิด, See also: convincedly adv. ดูconvince convincingly adv. ดูconvince convincibility n. ดูconvince convincedness n. ดูconvince convincingness
crown princen. มงกุฎราชกุมาร

English-Thai: Nontri Dictionary
incendiary(adj) ก่อให้เกิดเพลิง,ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary(n) วัตถุระเบิด,ผู้ลอบวางเพลิง,ผู้ก่อความไม่สงบ
incense(n) ธูป,กำยาน,เครื่องหอม
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ
incentive(adj) ชวนใจ,ยั่วยวน,ปลุกเร้า,กระตุ้น
incentive(n) สิ่งชวนใจ,สิ่งกระตุ้น,สินน้ำใจ,สิ่งดลใจ
inception(n) การเริ่มต้น,พิธีมอบปริญญา
incessant(adj) ไม่หยุดหย่อน,ต่อเนื่อง
incest(n) การร่วมประเวณีโดยผิดประเพณี
incestuous(adj) เป็นการร่วมประเวณีที่ผิดประเพณี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงจูงใจ [N] incentive, See also: stimulus, encouragement, Syn. แรงบันดาลใจ, แรงดลใจ
ไม่หยุดหย่อน [ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
สิ่งจูงใจ    [N] incentive, See also: encouragement, enticement, lure, stimulus, inducement, motivation, Syn. สิ่งดึงดูด, Example: รัฐควรหาสิ่งจูงใจให้คนมาทำงานด้านจิตเวชมากขึ้น, Count unit: แบบ, ชนิด, Thai definition: สิ่งดึงดูดให้ผู้อื่นสนใจ
น้ำไหลไฟดับ    [ADV] fluently, See also: incessantly, eloquently, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน, Thai definition: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
เป็นน้ำ [ADV] fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
อะเอื้อย    [ADV] continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ระเบิดเพลิง    [N] incendiary bomb, See also: fire bomb, Example: ระเบิดเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทั่วบริเวณ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ติดไฟทันทีเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว
ไม่ว่างเว้น [ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, perpetually, continually, continuously, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, Example: ช่วงนี้โรงแรมดังต่างๆ มีงานแต่งงานแทบทุกวันไม่ว่างเว้น
กระถางธูป    [N] joss stick pot, See also: incense burner, Example: ช่วยขยับกระถางธูปให้พ้นมือเด็กหน่อยค่ะ
กระปอดกระแปด    [ADV] grumblingly, See also: incessantly, murmurously, Syn. ร่ำไร, Example: ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้, Thai definition: อาการที่บ่นปอดๆ แปดๆ, อาการที่บ่นร่ำไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อนุชา[n.] (anuchā) EN: younger brother of a prince ; younger brother   
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบรายงาน[n. exp.] (bai rāi-ngān) EN: official report from the province   
บาง [adj.] (bāng) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight   FR: mince ; fin
บริสุทธิ์[adj.] (børisut) EN: innocent ; unblemished ; clean ; sincere   FR: innocent ; non coupable
บริสุทธิ์ใจ[v.] (børisutjai) EN: be sincere   
บ้วนปาก[v. exp.] (būanpāk) EN: rinse one's mouth ; gargle   FR: se rincer la bouche ; se gargariser ; se rincer la gorge
ชะแลง[n.] (chalaēng) EN: crowbar ; lever   FR: levier [m] ; pince-monseigneur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INCE    IH1 N S
INCEST    IH1 N S EH2 S T
INCENSE    IH2 N S EH1 N S
INCENSE    IH1 N S EH2 N S
INCENSED    IH1 N S EH2 N S T
INCENTIVE    IH2 N S EH1 N T IH0 V
INCENTIVE    IH2 N S EH1 N IH0 V
INCESSANT    IH2 N S EH1 S AH0 N T
INCEPTION    IH2 N S EH1 P SH AH0 N
INCENTIVES    IH2 N S IH1 N IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incest    (n) (i1 n s e s t)
incense    (n) (i1 n s e n s)
incense    (v) (i1 n s e1 n s)
incensed    (v) (i1 n s e1 n s t)
incenses    (v) (i1 n s e1 n s i z)
incensing    (v) (i1 n s e1 n s i ng)
incentive    (n) (i1 n s e1 n t i v)
inception    (n) (i1 n s e1 p sh @ n)
incessant    (j) (i1 n s e1 s n t)
incendiary    (n) (i1 n s e1 n d i@ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
あれっきり[, arekkiri] (exp) since then [Add to Longdo]
あれ以来[あれいらい, areirai] (exp) since then [Add to Longdo]
いばら姫;茨姫[いばらひめ, ibarahime] (n) Sleeping Beauty; Thorn Princess; Briar Rose [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お香;御香[おこう, okou] (n) (pol) (See 香・こう) incense [Add to Longdo]
から[, kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
からには[, karaniha] (exp) now that; since; so long as; because [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不停[bù tíng, ㄅㄨˋ ㄊㄧㄥˊ, ] incessant [Add to Longdo]
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to [Add to Longdo]
不辍[bù chuò, ㄅㄨˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] incessant; relentless [Add to Longdo]
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]
奖酬[jiǎng chóu, ㄐㄧㄤˇ ㄔㄡˊ, / ] incentive; reward [Add to Longdo]
磨破口舌[mó pò kǒu shé, ㄇㄛˊ ㄆㄛˋ ㄎㄡˇ ㄕㄜˊ, ] incessant complaining [Add to Longdo]
诛求无厌[zhū qiú wú yàn, ㄓㄨ ㄑㄧㄡˊ ˊ ㄧㄢˋ, / ] incessant exorbitant demands [Add to Longdo]
香木[xiāng mù, ㄒㄧㄤ ㄇㄨˋ, ] incense wood [Add to Longdo]
香案[xiāng àn, ㄒㄧㄤ ㄢˋ, ] incense burner table [Add to Longdo]
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, ] incense burning in front of a temple; burning joss sticks [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
基準時点からの通算秒[きじゅんじてんからのつうさんびょう, kijunjitenkaranotsuusanbyou] seconds since the Epoch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (33 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 civilized
 
 1. medeni, uygar
 2. kibar, nazik, ince.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 courteous
 
 1. nazik, kibar, ince, hürmetkâr, saygılı. courteously nazikâne.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cultivate
 
 1. tarlayı sürüp ekmek, yetiştirmek
 2. terbiye etmek
 3. beslemek
 4. (başka bir kimseyi) kendine bağlamaya çalışmak. cultivate a friendship dostluk kazanmaya çalışmak. cultivable, cultivatable ekilebilir, yetiştirilebilir. cultivated ekili
 5. zarif, ince, münevver. cultiva, tion tarım
 6. yetiştirme
 7. kibarlık, incelik, münevverlik, irfan. cultivator (bahç) ekinler arasındaki toprağı tırmıklamaya mahsus çiftçi aleti veya makinası
 8. küçük saban
 9. ekici, yetiştirici.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 delicate
 
 1. nazik, narin, ince, zayıf, kolay kırılır
 2. hassas, (aletler) dakik, titiz
 3. en ufak değişiklikleri kaydeden, hassas
 4. nefis, leziz
 5. güzel, zarif, kibar
 6. açık (renk) delicately nazikane, zarif bir şekilde, incelikle delicateness incelik, zarafet, nezaket.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 exquisite
 
 1. ince, zarif, nefis, enfes, çok güzel
 2. mükemmel
 3. keskin
 4. şiddetli
 5. züppe adam. exquisitepain şiddetli ağrı. exquisite taste ince zevk. exquisitely zarif bir şekilde
 6. şiddetle.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eggshell
 
 1. yumurta kabuğu
 2. kolay kırılır, nazik, ince
 3. uçuk sarı veya fildişi.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 elegant
 
 1. zarif, şık
 2. nazik, ince, kibar
 3. mükemmel, üstün. elegantly zarafetle, nezaketle.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fey
 
 1. kaçık, çatlak
 2. ince, narin, sevimli
 3. peri hissini veren.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 fine
 
 1. güzel, ince, zarif
 2. (saf, katkısız, katışıksız, halis
 3. hassas, ince ruhlu, duygulu
 4. ala, mükemmel, üstün: berrak, açık
 5. (k.dili.) güzel, hoş, iyi
 6. toz haline getirmek
 7. güzelleşmek. fine arts güzel sanatlar. finedraw (terz.) kumaşın iki kenarını görünmez surette birbirine dikmek
 8. inceltmek (tel) finedrawn inceltilmiş (tel), bütün ayrıntılarıyla düşünülmüş. in fine feather (k.dili.) havasında. finegrained (bot.) ince damarlı (ağaç)
 9. (foto.) ince tanecikli. fine-spoken kibar bir şekilde konuşan. finespun ince eğrilmis
 10. aşırı derecede ince. fine-toothed comb ince dişli tarak. go over the matter with a fine-toothed comb meseleyi inceden inceye gözden geçirmek, ince eleyip sık dokumak. a fine distinction ince fark. afine lady hanımefendi. fine gold saf altın. My fine fellow ! Oğlum ! Yahu ! some fine day günün birinde. finely inceden inceye, güzel bir şekilde. fineness incelik, zarafet, güzellik
 11. karışımdaki saf altın oranı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flimsy
 
 1. seyrek dokunmuş ve kolayca yırtılabilen (kumaş), hafif, ince, dayanıksız
 2. inanılması güç: müsvedde kâğıdı. flimsily hafifçe, dayanıksız bir şekilde. flimsiness hafif ve ince oluş, dayanıksızlık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gaunt
 
 1. zayıf, ince, kuru, gıdasızlıktan kurumuş
 2. kasvetli, sıkıcı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 gossamer
 
 1. havada uçan ince örümcek ağı
 2. örümcek ağı gibi ince kumaş
 3. ince, hafif .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 acute
 
 1. sivri, keskin, ince
 2. zeki, zeyrek, açıkgöz
 3. aşırı hassas
 4. tiz, keskin (ses)
 5. (Tıb) akut
 6. hâd, vahim, ağır, şiddetli. acute angle dar açı.acutely zekâ ile
 7. şiddetle. acuteness zekâ keskinlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 lank
 
 1. uzun ve zayıf, boylu, ince
 2. düz (saç)
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 light
 
 1. hafif
 2. eksik
 3. ehemmiyetsiz, önemsiz
 4. ince
 5. yüksüz, yükü hafif
 6. az, ufak
 7. hazmı kolay, hafif
 8. iyi mayalanmış
 9. gailesiz, endişesiz
 10. çevik, ayağına tez
 11. hafifmeşrep
 12. kararsız
 13. başı dönmüş, sersemlemiş
 14. hafifçe, kolayca. light coin ayarı eksik sikke. light comedian hafif komedi oynayan artist. light horseman (ask.) hafif süvari. light infantry hafif piyade. light in the head başı dönmüş, sersemlemiş
 15. budala, ahmak
 16. deli. light literature eğlendirici, kolay okunur hafif kitaplar. light meal hafif yemek, kolay hazmedilir yemek. light opera opera komik, operet. light sleeper uykusu hafif kimse. make light of önem vermemek. lightness hafiflik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 nice
 
 1. hoş, cazip
 2. iyi, mükemmel
 3. nazik
 4. latif, tatlı
 5. ince
 6. dakik. nice and iyice, sevindirici bir derecede. nice and brown iyice pişirilmiş
 7. iyice yanmış. nicely iyi bir tarzda, latifçe, güzel bir şekilde. niceness incelik, dakik olma.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 paper
 
 1. kâğıt
 2. kâğıt tabakası
 3. senet, hüccet, bono
 4. kâğıt para, bankınot
 5. gazete
 6. herhangi bir yazı, tez, tebliğ
 7. deste (iğne)
 8. duvar kâğıdı
 9. (argo) paso
 10. (çoğ.) hüviyet kartı
 11. (çoğ.) bir kimsenin toplu mektupyazı ve hatıraları
 12. geminin sefer kağıtları
 13. kağıttan yapılmış
 14. kağıt üzerinde kalan, hükmü olmayan
 15. kağıda benzer, ince, da yanıksız. paper clip raptiye, tel raptiye. paper credit vadeli senet ile kredi. paper mill kağıt fabrikası. paper money kağıt para, bankınot. paper profits kağıt üzerindeki tahmini kazanç. blotting paper kurutma kağıdı, papye buvar filter paper süzgeç kâğıdı. linen paper ketenden yapılmış dayanıklı kâğıt. litmus paper turnusol kâğıdı. on paper kâğıt üzerinde kalan, hükmü olmayan, icra olunmayan.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 papery
 
 1. kağıt gibi, ince.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 petite
 
 1. ufak, ince, narin .
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 refined
 
 1. ince, kibar, zarif
 2. safi, has
 3. dakik, tam.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slender
 
 1. ince, ince uzun
 2. zayıf, kuvvetsiz, narin
 3. az, yetersiz, ancak yetişecek kadar. slenderly ince uzun olarak
 4. kuvvetsizce. slenderness kuvvetsizlik, incelik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 slight
 
 1. önemsiz
 2. cüzi
 3. ince, zayıf
 4. aklı veya ahlâkı zayıf olan. slight'ly az slight'ness önemsizlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 small
 
 1. ufak, ufacık, küçük, mini mini
 2. önemsiz
 3. ahlakça zayıf olan, alçak, soysuz
 4. ince, hafif
 5. kuvvetsiz
 6. adi
 7. az, cuzi
 8. ufak şey
 9. az miktar
 10. bir şeyin ince yeri
 11. hafif hafif, yavaşça
 12. önemsizce. small arms tabanca gibi ufak silahlar, el silahları. small beer hafif bira
 13. (İng.) ehemmiyetsiz iş veya kimse. small change bozuk para. small craft küçük gemiler. small fry ufak balıklar
 14. önemsiz kimse veya şeyler
 15. küçük çocuklar. small hours gece yarısından sonraki saatler. small letter küçük harf. small of the back sırtın en dar (kıs.)mı. small potatoes (A.B.D.), (argo) önemsiz kimse veya şey. small talk önemsiz sohbet. small time (A.B.D.), (argo) önemsiz, ikinci derecede. feel small mahcup olmak. in a small way gösterişsiz şekilde
 16. azıcık. in small numbers azar azar. smallish ufakça. smallness ufaklık.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 soft
 
 1. yumuşak
 2. mülâyim, tatlı, nazik, uysal, latif
 3. sakin, asude
 4. yufka yürekli
 5. zayıf, ince, narin, dayanıksız
 6. hafif
 7. (ask.) korumasız
 8. (kim.) bakterilerle ayrışabilen
 9. (İng.), (leh.) nemli, ılık (hava)
 10. yumuşak şey
 11. yumuşaklık
 12. (k. dili) ahmak kimse
 13. yavaşça. soft art süreksiz sanat. soft coal adi madenkömürü. soft drink alkolsüz içki, içecek. soft drug alışkanlık kazandırmayan ilâç. soft goods dokuma, mensucat. soft landing yumuşak iniş. soft palate (anat.) yumuşak damak. soft pedal piyanonun sesini yumuşatmak için kullanılan pedal. soft sell (A.B.D.), (k. dili) baskı yapmadan ikna etme. soft soap arapsabunu, yumuşak sabun
 14. (k. dili) yağcılık, dalkavukluk. soft water tatlı su, içinde maden tuzu bulunmayan su. softish yumuşakça. softly yavaş yavaş
 15. tatlılıkla. softness yumuşaklık. softy aşırı duygusal kimse
 16. hanım evlâdı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subtile
 
 1. ince, narin
 2. keskin
 3. yaygın
 4. kurnaz
 5. ince.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 subtle
 
 1. kurnaz, hilekâr
 2. ince
 3. mahir, usta
 4. gizli. subtly incelikle
 5. mahirâne, ustaca
 6. kurnazca.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sylph
 
 1. havada yaşadığı farz olunan peri: ince ve zarif kadın. sylphid küçük hava perisi. sylphlike hava perisine benzer
 2. zarif, ince.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tactful
 
 1. incelikli, anlayışlı, ince, nazik, zarif. tactfully zarifçe. tactfulness incelik, zarafet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tender
 
 1. nazik, kolay üzülür, kolay incinir
 2. ufak şeyden etkilenir
 3. zayıf, olgunlaşmamış
 4. müşfik, merhametli, şefkatli
 5. dokunaklı, hassas
 6. ince, narin, cılız
 7. sevgi dolu, seven
 8. dikkatli, incitmekten çekinir
 9. körpe, gevrek, yumuşak. tenderly şefkatle . tenderness şefkat, yumuşak yüreklilik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tenuous
 
 1. ince, narin
 2. ince uzun
 3. seyrek, hafif
 4. yerleşmemiş, yüzeyde kalan. tenu'ity incelik
 5. seyreklik. tenuously seyrek seyrek, hafifçe. tenuousness seyreklik, hafiflik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 attentive
 
 1. dikkatli, hizmete hazır
 2. kibar, ince, nazik attentively dikkatle, hizmete hazır olarak
 3. nezaketle attentiveness  dikkat
 4. nezaket, incelik
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 attenuate
 
 1. ince, zayıf, azalmış, dar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 attic
 
 1. )Atinalı
 2. ince, doğru
 3. sade
 4. )Atina lehçesi.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top