Search result for

repeatedly

(52 entries)
(0.0133 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repeatedly-, *repeatedly*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repeatedly    [ADV] อย่างซ้ำๆ, See also: อย่างซ้ำซาก, Syn. frequently, often

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
repeatedlyEmmet's theory appears repeatedly in these papers.
repeatedlyBrian repeatedly told Chris that he owed him a pretty large amount of money.
repeatedlyThough I refused repeatedly, he insisted that I should go there.
repeatedlyWe have asked you repeatedly to settle your outstanding account for the invoice No.1111.
repeatedlyIn his autobiography he repeatedly refers to his unhappy school days.
repeatedlyThe telephone rang repeatedly.
repeatedlyHe repeatedly checked the mountain of related documents.

English-Thai: Nontri Dictionary
repeatedly(adv) ซ้ำ,หลายครั้ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริบๆ    [ADV] frequently, See also: repeatedly, lightly, Example: เขาได้แต่ทำตาปริบๆ เมื่อเธอเดินจากไป, Thai definition: อาการกะพริบบ่อยๆ, อาการของหยาดน้ำฝนที่หยดลงน้อยๆ
ซ้ำไปซ้ำมา    [ADV] repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, again and again, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, ซ้ำๆ ซากๆ, Example: การส่งโปรแกรมผ่านโมเด็มจะต้องกระทำซ้ำไปซ้ำมาถึงสามหรือสี่ครั้งเป็นอย่างน้อย, Thai definition: ทำแล้วทำอีกอย่างเดียวกันร่ำไป
ซ้ำๆ ซากๆ    [ADV] repeatedly, See also: over and over, frequently, many times, often, Syn. จำเจ, พร่ำเพรื่อ, ซ้ำซาก, Example: งานประกอบรถยนต์เป็นงานที่ต้องทำซ้ำๆ ซากๆ และน่าเบื่อหน่าย, Thai definition: ซ้ำหลายครั้งเกินไป
ปาวๆ    [ADV] repeatedly, See also: boisterously, Example: เสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงดังปาวๆ บอกหมายกำหนดการวางศิลาฤกษ์โบสถ์หลังใหม่, Thai definition: เสียงร้องเอ็ดอึงและซ้ำซาก
เร่า [ADV] repeatedly, Thai definition: เรื่อยๆ ไม่หยุดเสียง
ฮัก    [ADV] repeatedly, Syn. ฮักๆ, Example: พอวิ่งแข่งขันเสร็จ เขาก็นั่งหอบฮักอยู่กลางสนาม, Thai definition: อาการที่หอบ หรือสะอื้นถี่ๆ
ตะบี้ตะบัน    [ADV] go on, See also: repeatedly, repetitiously, Example: พวกนี้รบรากันตะบี้ตะบันไม่ยอมเลิก, Thai definition: ไม่บันยะบันยัง
ซ้ำ    [ADV] repeatedly, Syn. ย้ำ, Example: เขาพูดซ้ำอีก เพราะหล่อนมัวแต่ตกตะลึง, Thai definition: มีหรือทำอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆ ครั้ง
ซ้ำชั้น    [ADV] repeatedly in class, See also: repeatedly (study), Example: หากย้ายโรงเรียนช่วงนี้ เด็กต้องไปเรียนซ้ำชั้นอีกปีหนึ่ง
ซ้ำแล้วซ้ำเล่า    [ADV] repeatedly, Syn. ครั้งแล้วครั้งเล่า, บ่อยๆ, ซ้ำไปซ้ำมา, เป็นประจำ, Example: เขาแวะเวียนไปบอกกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นทำนองว่าจะขอจัดอย่างพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีก[adv.] (īk) EN: again ; more ; repeatedly ; once more   FR: encore ; plus ; davantage
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
โขมง[adv.] (khamōng) EN: loudly and repeatedly ; loudly ; noisily ; vociferously   FR: bruyamment
หลายครั้งหลายหน[adv.] (lāi khrang lāi hon) EN: repeatedly   
ใหม่[adv.] (mai) EN: again ; afresh ; once more ; repeatedly   FR: à nouveau
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawat) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again   
ผลุดลุกผลุดนั่ง[v. exp.] (phlut luk phlut nang) EN: get up and sit down repeatedly   
พร่ำ[adv.] (phram) EN: ad nauseam ; indiscriminately ; promiscuously ; repeatedly   FR: continuellement
เปาะ[adv.] (pǿ) EN: endlessly ; repeatedly ; without reserve   FR: continuellement
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly   FR: ressasser ; rabâcher

CMU English Pronouncing Dictionary
REPEATEDLY    R AH0 P IY1 T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repeatedly    (a) (r i1 p ii1 t i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request) [Add to Longdo]
しばしば[, shibashiba] (vs,adv) (on-mim) blinking repeatedly [Add to Longdo]
ぱちつかせる[, pachitsukaseru] (v1) to blink repeatedly; to wave repeatedly (e.g. a paper fan) [Add to Longdo]
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing [Add to Longdo]
めった刺し;滅多刺し[めったざし, mettazashi] (n) stabbing repeatedly [Add to Longdo]
ゆらりゆらり[, yurariyurari] (adv,adv-to) swaying (repeatedly, in a large, slow motion) [Add to Longdo]
スコスコ[, sukosuko] (adv) (1) (on-mim) repeatedly; leaving no stone unturned; walking rapidly; (n,vs) (2) (col) (on-mim) masturbation [Add to Longdo]
一気[いっき, ikki] (n) (abbr) (See 一気に飲む) chug!; drink! (said repeatedly as a party cheer); (P) [Add to Longdo]
一再[いっさい, issai] (n-adv,n-t) once or twice; repeatedly [Add to Longdo]
延び延び[のびのび, nobinobi] (adj-na,adv,n) stretching; repeatedly put off; procrastinate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一再[yī zài, ㄧ ㄗㄞˋ, ] repeatedly [Add to Longdo]
不住[bù zhù, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ, ] repeatedly; continuously; constantly [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, ] repeatedly; frequently [Add to Longdo]
来回来去[lái huí lái qù, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ, / ] repeatedly; back and forth again and again [Add to Longdo]
反复[fǎn fù, ㄈㄢˇ ㄈㄨˋ, / ] repeatedly; over and over [Add to Longdo]
屡次[lǚ cì, ㄌㄩˇ ㄘˋ, / ] repeatedly; time and again [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, / ] repeatedly (in giving advice) [Add to Longdo]
连连[lián lián, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄧㄢˊ, / ] repeatedly; again and again [Add to Longdo]
频频[pín pín, ㄆㄧㄣˊ ㄆㄧㄣˊ, / ] repeatedly; again and again [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Repeatedly \Re*peat"ed*ly\, adv.
     More than once; again and again; indefinitely.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  repeatedly
      adv 1: several time; "it must be washed repeatedly"

Are you satisfied with the result?

Go to Top