ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乱伦

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乱伦-, *乱伦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Incestuous...[CN] 乱伦... The Ages of Lulu (1990)
What's incestuous?[CN] 什么乱伦 Lover Boy (1975)
Father of Incest, may we be damned[CN] 乱伦之父 愿我们下地狱 Satan's Blood (1978)
But, Pino, what you want is forbidden. It's incestuous.[CN] 但是 皮诺 你的想法是禁忌的 是乱伦 Lover Boy (1975)
Our forensic psychologists have projected that he may have had sexual relations with his mother.[CN] 法医心理学家有他们的看法, 可我觉得... 不能下定论说他曾与母亲乱伦 Manhunter (1986)
"Eliminate any prohibition and your will nearly have the flavor of incest."[CN] "突破一切禁区 你将享受乱伦的滋味" Till Marriage Do Us Part (1974)
The word is "incest".[CN] 那个词是"乱伦" Lolita (1997)
I think it was the one about the teenage, incest triangle.[CN] 我想是讲少年乱伦三角恋的那部 Beyond the Valley of the Dolls (1970)
- The incestuous embrace.[CN] - 乱伦的结合 Till Marriage Do Us Part (1974)
'Murder, incest, rape will only be punished among slaves.'[CN] "谋杀、乱伦、强奸仅仅在奴隶中被惩罚" They Have Changed Their Face (1971)
But that's a far cry from committing incest with your mother in an outhouse.[CN] 但这跟你和你母亲在厕所乱伦相去甚远 The People vs. Larry Flynt (1996)
I had never planned on committing incest.[CN] 我没有想过承认乱伦 The Ages of Lulu (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top