ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inception

IH2 N S EH1 P SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inception-, *inception*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inception(n) การก่อตั้ง (คำทางการ), See also: การเริ่มต้น, Syn. beginning, initiation
inception(n) การลงทะเบียนเรียน (โดยเฉพาะระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inception(อินเซพ' เชิน) n. การเริ่ม, การเริ่มแรก, การได้รับปริญญา (โดยเฉพาะปริญญาโทหรือเอกที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์) , พิธีมอบปริญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
inception(n) การเริ่มต้น, พิธีมอบปริญญา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inceptionการเริ่มมีผลบังคับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inception dateวันเริ่มคุ้มครอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reason I knew inception was possible was because I did it to her first.เหตุผลที่ผมรู้ว่าจุดเริ่มต้นเป็นไปได้เป็นเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นครั้งแรกของเธอ Inception (2010)
I have no idea what's going on in this script, and it's not in a cool inception kind of way.ผมไม่รู้เรื่องอะไร เกี่ยวกับบทเลย ไม่เท่ห์เหมือนบทเรื่อง Inceptionเลย The Rocky Horror Glee Show (2010)
Inception on a battlefield isn't just an option.การล่อหลอกในสนามรบไม่ใช่แค่ทางเลือก Mirror Mirror (2012)
Do not throw our inception agreement in my face, Michael.อย่าโยนข้อตกลงก่อตั้งของเรา ในการเผชิญกับไมเคิลของฉัน เรามีพื้นฐาน The Big Short (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INCEPTION IH2 N S EH1 P SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inception (n) ˈɪnsˈɛpʃən (i1 n s e1 p sh @ n)
inceptions (n) ˈɪnsˈɛpʃənz (i1 n s e1 p sh @ n z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inception \In*cep"tion\, n. [L. inceptio, fr. incipere to begin;
   pref. in- in + capere to take. See {Capable}.]
   [1913 Webster]
   1. Beginning; commencement; initiation. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Marked with vivacity of inception, apathy of
       progress, and prematureness of decay. --Rawle.
    [1913 Webster]
 
   2. Reception; a taking in. [R.] --Poe.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inception
   n 1: an event that is a beginning; a first part or stage of
      subsequent events [syn: {origin}, {origination},
      {inception}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top