Search result for

incendiary

(33 entries)
(0.0569 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incendiary-, *incendiary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incendiary[ADJ] เกี่ยวกับการวางเพลิง, See also: ซึ่งลอบวางเพลิง, ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary[N] ผู้วางเพลิง (คำทางการ), See also: คนลอบวางเพลิง, Syn. arsonist
incendiary bomb[N] ระเบิดเพลิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incendiary(อินเซน' เดียรี) adj. เกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ลุกไหม้เมื่อระเบิด, เกี่ยวกับการลอบวางเพลิง, เกี่ยวกับการวางเพลิง, ซึ่งเป็นการก่อความไม่สงบ, เป็นการก่อกวนความสงบ. -n. ผู้ลอบวางเพลิง, วัตถุระเบิด,ผู้ก่อกวนความไม่สงบ, Syn. inflammatory

English-Thai: Nontri Dictionary
incendiary(adj) ก่อให้เกิดเพลิง,ซึ่งก่อความไม่สงบ
incendiary(n) วัตถุระเบิด,ผู้ลอบวางเพลิง,ผู้ก่อความไม่สงบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
incendiaryผู้วางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incendiary weaponsอาวุธเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'd wager the contents are rather more incendiary.ของที่อยู่ข้างในเกรงว่าจะไม่ชอบมาพากล Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
Many vampires feel alone and confused, programmed to despise themselves by all the hateful and incendiary anti-vampire rhetoric in the media.แวมไพร์จำนวนมาก รู้สึกโดดเดี่ยวและสับสน เหมือนถูกโปรแกรมมา ให้เหยียดแคลนตัวเอง โดยความเกลียดชัง, การชักจูงโน้มน้าว และการเติมเชื้อไฟ เรื่องต่อต้านแวมไพร์ ที่มีในสื่อต่างๆ Spellbound (2011)
The components of the incendiary device that you defused are an exact replica of one detailed in the militia's underground manual.ส่วนประกอบของวัตถุระเบิด ที่คุณเก็บกู้มา มีส่วนจำลองมาจาก รูปแบบของกองกำลังติดอาวุธใต้ดิน Til Death (2012)
And how do you suppose a girl like that came to possess such incendiary material?และ คุณคาดคิดได้อย่างไร เด็กผู้หญิงอย่างนั้น จะมาเป็นเจ้าของ วัตถุไวไฟ (หลักฐานสำคัญ) ขนาดนี้ Sacrifice (2013)
Regular. Incendiary. Explosive arrows.แบบธรรมดา แบบธนูเพลิง แบบยิงระเบิด The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
I found explosive and incendiary rounds scattered around.ฉันพบว่ารอบระเบิดและก่อความไม่สงบกระจายอยู่ทั่ว Showtime (2002)
Mother, at the bombing was burned by an incendiary bombแม่ ตอนทิ้งระเบิด ถูกไหม้โดยระเบิด Grave of the Fireflys (2005)
Done. I've added more cotton so it should protect against incendiary bombsเสร็จแล้ว เพิ่มนุ่นเข้าไป จะได้ป้องกันสเก็ดระเบิด Grave of the Fireflys (2005)
Remember to load incendiary bullets.อย่าลืมใส่กระสุนเพลิง Flyboys (2006)
The authorities have decided an exemplary punishment for the incendiary.เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้มาตรการลงโทษเป็นตัวอย่าง สำหรับการวางเพลิง Frontier(s) (2007)
They have incendiary bombs and flame throwers.พวกเขามีระเบิดเพลิงกับคบไฟ . 100 Million BC (2008)
High explosive incendiary.หัวระเบิดแรงสูง Goodbye to All That (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิดเพลิง[N] incendiary bomb, See also: fire bomb, Example: ระเบิดเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทั่วบริเวณ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ติดไฟทันทีเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนวางเพลิง[n. exp.] (khon wāng phloēng) EN: incendiary ; arsonist ; firebug   FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)

CMU English Pronouncing Dictionary
INCENDIARY    IH2 N S EH1 N D IY0 EH0 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incendiary    (n) (i1 n s e1 n d i@ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brandanschlag {m}incendiary attack [Add to Longdo]
Brandbombe {f} [mil.]incendiary bomb [Add to Longdo]
Brandsatz {m}incendiary device [Add to Longdo]
Brandstifter {m}; Brandstifterin {f}; Aufrührer {m} | Brandstifter {pl}incendiary | incendiaries [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
焼夷弾[しょういだん, shouidan] (n) fire bomb; incendiary bomb [Add to Longdo]
発火装置[はっかそうち, hakkasouchi] (n) incendiary device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incendiary \In*cen"di*a*ry\, a. [L. incendiarius, fr. incendium
   a fire, conflagration: cf. F. incendiaire. See {Incense} to
   inflame.]
   [1913 Webster]
   1. Of or pertaining to incendiarism, or the malicious burning
    of valuable property; as, incendiary material; as
    incendiary crime.
    [1913 Webster]
 
   2. Tending to excite or inflame factions, sedition, or
    quarrel; inflammatory; seditious. --Paley.
    [1913 Webster]
 
   {Incendiary device}, a device designed to set a structure on
    fire; a firebomb.
 
   {Incendiary shell}, a bombshell. See {Carcass}, 4.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incendiary \In*cen"di*a*ry\ (?; 277), n.; pl. {Incendiaries}.
   [L. incendiarius: cf. F. incendiaire. See {Incense} to
   inflame.]
   [1913 Webster]
   1. Any person who maliciously sets fire to a building or
    other valuable or other valuable property.
    [1913 Webster]
 
   2. A person who excites or inflames factions, and promotes
    quarrels or sedition; an agitator; an exciter.
    [1913 Webster]
 
       Several cities . . . drove them out as incendiaries.
                          --Bentley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incendiary
   adj 1: involving deliberate burning of property; "an incendiary
       fire"
   2: arousing to action or rebellion [syn: {incendiary},
     {incitive}, {inflammatory}, {instigative}, {rabble-rousing},
     {seditious}]
   3: capable of catching fire spontaneously or causing fires or
     burning readily; "an incendiary agent"; "incendiary bombs"
   n 1: a criminal who illegally sets fire to property [syn:
      {arsonist}, {incendiary}, {firebug}]
   2: a bomb that is designed to start fires; is most effective
     against flammable targets (such as fuel) [syn: {incendiary
     bomb}, {incendiary}, {firebomb}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top