Search result for

incense

(57 entries)
(0.0309 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incense-, *incense*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incense[N] กำยาน, See also: เครื่องหอม, ธูป, Syn. scent, fuel, joss stick
incense[VI] จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense[VT] จุดธูปบูชา, See also: เผาเครื่องหอมเพื่อบูชา
incense[VT] ทำให้โกรธจัด, See also: ทำให้โมโหมาก, Syn. anger, enrage, infuriate, Ant. mollify, pacify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incense(อิน' เซนซฺ) n. เครื่องหอม, ธูป, กำยาน, กลิ่นหอม. -vt. เผาเครื่องหอม, ใช้เครื่องหอมรม, จุดธูปบูชา. -vi. จุดธูปบูชา, จุดเครื่องหอม, See also: incensement n.
frankincense(แฟรง'คินเซินซฺ) n. ยางไม้หอม (gum-resin) จากต้นไม้จำพวก Boswellia

English-Thai: Nontri Dictionary
incense(n) ธูป,กำยาน,เครื่องหอม
incense(vi) จุดธูป,กระตุ้น,เร้า,ทำให้เดือดดาล,ทำให้โกรธเคือง,ดลใจ
frankincense(n) กำยาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Incenseเครื่องหอมที่ใช้เผา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you mind my asking if you've been burning incense?รังเกียจมั้ย หากจะขอถามว่าคุณจุดกำยานหรือเปล่า Demonology (2009)
I'm lucky they didn't March into the e.R. Swinging incense,แต่ชั้นยังโชคดีที่พวกเค้าไม่ได้เดินสวนสนาม แกว่งกำยานเข้ามาใน ER Invasion (2009)
- Where should I put my buddha incense holder?ฉันจะเอาพระพุทธรูปนี้วางไว้ที่ไหนดี? Comparative Religion (2009)
Got me sinking deep into your intense eyes Let the incense rising cause an effect blood rushing[การแสดงเพลง Gee สำหรับ Family] Our Family Wedding (2010)
A stove burn incense, if you stand on the table, thenก่อนที่ธุปจะหมดดอกล่ะก็... แต่ถ้าไม่ Ip Man 2 (2010)
Burn incense at this before with theก่อนที่ธูปดอกนี้จะไหม้หมดลง Ip Man 2 (2010)
Chinese incense, not only to count the timeธุปจีนดอกนี้, ไม่ได้เพียงจับเวลา Ip Man 2 (2010)
Chinese custom of burning incenseเมื่อมันไหม้จนหมด Ip Man 2 (2010)
Incensed. Disillusioned by a government you blame for the death of your wife.เคืองมัย ที่รัฐบาลทำให้ผิดหวัง แกเป็นคนฆ่าเธอ MacGruber (2010)
Glee clubbers are so incensed with betrayal,ในชมรมของเธอกำลังโกรธ กับการถูกหักหลัง Hell-O (2010)
I don't swing incense at St. Matt's anymore.ลูกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ โบสถ์เซนต์แมส์ตทิวอีกต่อไป Oiled (2010)
Lady Bird Johnson's tramp stamp and tattoos above her ovaries, Mayor Richard J. Daley became so incensed with sexual rage that he punched his own wife in the face and spent the next hour screamingคนที่สักรอยเหนือจิมิ๊ ขึ้นเวที ผู้ว่าริชาร์ด เจ.เดลี่ย์ มีอารมณ์ทางเพศทันที จนถึงขั้นต่อยหน้าเมียตัวเอง Britney/Brittany (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incenseHe was incensed by their lack of incentives.
incenseShe was somehow incensed against me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระถางธูป[N] joss stick pot, See also: incense burner, Example: ช่วยขยับกระถางธูปให้พ้นมือเด็กหน่อยค่ะ
ก้านธูป[N] incense stick, Example: ยายเหลาไม้ก้านธูป, Count unit: ก้าน
ธูป[N] joss stick, See also: incense, Example: ที่ศาลมีธูปเตรียมไว้ให้ผู้คนไปกราบไว้บูชา, Count unit: ดอก
ธูปบาตร[N] incense burner, See also: perfume box, vessel for incense, censer, Count unit: ใบ, Thai definition: ภาชนะสำหรับเผาเครื่องหอมบูชา, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธูป[n. exp.] (thūp) EN: incense stick ; joss stick   FR: bâton d'encens [m]
โต๊ะบูชา[n.] (tobūchā) EN: altar ; altar table ; incense burner table   FR: autel [m]
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
INCENSE    IH2 N S EH1 N S
INCENSE    IH1 N S EH2 N S
INCENSED    IH1 N S EH2 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incense    (n) (i1 n s e n s)
incense    (v) (i1 n s e1 n s)
incensed    (v) (i1 n s e1 n s t)
incenses    (v) (i1 n s e1 n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weihrauchgefäß {m}incense holders [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お香;御香[おこう, okou] (n) (pol) (See 香・こう) incense [Add to Longdo]
インセンス[, insensu] (n) incense [Add to Longdo]
火取[ひとり, hitori] (n) (1) incense burner; (2) utensil for carrying live charcoal [Add to Longdo]
蚊取り線香;蚊取線香[かとりせんこう, katorisenkou] (n) mosquito coil; anti-mosquito incense [Add to Longdo]
薫き物;薫物[たきもの, takimono] (n) mixture of frangrant woods, etc. used for making incense [Add to Longdo]
薫く;炷く[たく, taku] (v5k,vt) (See 焚く・たく・1) to burn (usu. incense) [Add to Longdo]
薫香[くんこう, kunkou] (n) incense; fragrance [Add to Longdo]
[こう;こり(ok), kou ; kori (ok)] (n) (See 御香) incense [Add to Longdo]
香を焚く[こうをたく, kouwotaku] (exp,v5k) to cense; to burn incense [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香木[xiāng mù, ㄒㄧㄤ ㄇㄨˋ, ] incense wood [Add to Longdo]
香案[xiāng àn, ㄒㄧㄤ ㄢˋ, ] incense burner table [Add to Longdo]
香火[xiāng huǒ, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ, ] incense burning in front of a temple; burning joss sticks [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] incense tripod [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incense \In"cense\, v. t. [imp. & p. p. {Incensed}; p. pr. & vb.
   n. {Incensing}.] [LL. incensare: cf. F. encenser. See
   {Incense}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To offer incense to. See {Incense}. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To perfume with, or as with, incense. "Incensed with
    wanton sweets." --Marston.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incense \In"cense\, n. [OE. encens, F. encens, L. incensum, fr.
   incensus, p. p. of incendere to burn. See {Incense} to
   inflame.]
   [1913 Webster]
   1. The perfume or odors exhaled from spices and gums when
    burned in celebrating religious rites or as an offering to
    some deity.
    [1913 Webster]
 
       A thick cloud of incense went up.   --Ezek. viii.
                          11.
    [1913 Webster]
 
   2. The materials used for the purpose of producing a perfume
    when burned, as fragrant gums, spices, frankincense, etc.
    [1913 Webster]
 
       Nadab and Abihu, the sons of Aaron, took either of
       them his censer, and put fire therein, and put
       incense thereon.           --Lev. x. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. Also used figuratively.
    [1913 Webster]
 
       Or heap the shrine of luxury and pride,
       With incense kindled at the Muse's flame. --Gray.
    [1913 Webster]
 
   {Incense tree}, the name of several balsamic trees of the
    genus {Bursera} (or {Icica}) mostly tropical American. The
    gum resin is used for incense. In Jamaica the
    {Chrysobalanus Icaco}, a tree related to the plums, is
    called incense tree.
 
   {Incense wood}, the fragrant wood of the tropical American
    tree {Bursera heptaphylla}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incense \In*cense"\, v. t. [imp. & p. p. {Incensed}; p. pr. &
   vb. n. {Incensing}.] [L. incensus, p. p. of incendere; pref.
   in- in + root of candere to glow. See {Candle}.]
   [1913 Webster]
   1. To set on fire; to inflame; to kindle; to burn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Twelve Trojan princes wait on thee, and labor to
       incense
       Thy glorious heap of funeral.     --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. To inflame with anger; to enrage; to endkindle; to fire;
    to incite; to provoke; to heat; to madden.
    [1913 Webster]
 
       The people are incensed him.     --Shak.
 
   Syn: To enrage; exasperate; provoke; anger; irritate; heat;
     fire; instigate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incense
   n 1: a substance that produces a fragrant odor when burned
   2: the pleasing scent produced when incense is burned; "incense
     filled the room"
   v 1: perfume especially with a censer [syn: {cense}, {incense},
      {thurify}]
   2: make furious [syn: {infuriate}, {exasperate}, {incense}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top