Search result for

เป็นน้ำ

(50 entries)
(0.0606 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นน้ำ-, *เป็นน้ำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นน้ำ[ADV] fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
เป็นน้ำเป็นนวล[V] look healthy, Syn. มีน้ำมีนวล, ผุดผ่อง, ผ่องใส, เปล่งปลั่ง, Example: ผิวพรรณของคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์จะเปล่งปลั่งเป็นน้ำเป็นนวลทีเดียว
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[V] be of one heart and one mind, See also: be dedicated heart and soul to the same cause, be in unity, cohere, Syn. ปรองดอง, สามัคคี, เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Ant. แตกแยก, Example: ถ้าบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะทำให้องค์กรเข้มแข็งสามารถฝ่าฟันอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน[ADV] as a team, See also: with one heart and one mind, with one idea and will, Syn. เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน, Example: พวกเขาทำงานเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน, Thai definition: สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เป็นน้ำว. คล่อง เช่น พูดเป็นนํ้า.
เป็นน้ำยาเย็นว. จืดชืด.
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันว. พร้อมเพรียงกัน, พร้อมใจกัน.
เป็นน้ำเป็นนวลว. มีผิวพรรณผุดผ่องสวยงาม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was hoping you may have been trying to turn it back into water.ข้าก็หวังว่าเจ้าจะสามารถ เปลี่ยนมันเป็นน้ำได้ The Labyrinth of Gedref (2008)
This moon freezes for over half the year.ดาวดวงนี้เป็นน้ำแข็งอยู่ครึ่งค่อนปี Rookies (2008)
It's a tincture, made from the lobelia plant.มันเป็นน้ำยาสมุนไพร ค้นจากต้นโลบิเลีย Le Morte d'Arthur (2008)
You're liquefying, whatever brains you have left.\สมองที่นายเหลือจะกลายเป็นน้ำเหลวๆแน่ ถ้านายขืนทำแบบนี้ต่อไป Bolt (2008)
So that people won't have to dig the frozen soil for me.เพื่อ, คนอื่นๆจะได้ ไม่ต้องขุดดิน ที่เป็นน้ำแข็งสำหรับฉัน Episode #1.7 (2008)
Greene is not after oil, but after the water.กรีนน์ไม่ได้เจอน้ำมัน แต่เป็นน้ำต่างหากล่ะ Quantum of Solace (2008)
Listen, I wouldn't sing with you if my hair was on fire and you were the last bucket of water on Earth.ฟังนะ ฉันไม่ร้องเพลงกับเธอหรอก ถึงผมฉันจะติดไฟ และเธอเป็นน้ำถังสุดท้ายบนโลก High School Musical 3: Senior Year (2008)
In Siberia, the frozen surfaces of the lakes in winter contain the traces of the forces that water deploys when it freezes.ในไซบีเรีย, พื้นผิวของทะเลสาบ เป็นน้ำแข็งในฤดูหนาว มีร่องรอยการบีบอัดขณะที่น้ำเป็นน้ำแข็ง Home (2009)
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ Home (2009)
Here in Siberia, and elsewhere across the globe, it is so cold that the ground is constantly frozen.ที่นี่ในไซบีเรีย และที่อื่นๆในอีกซีกโลก มันหนาวจัดจนพื้นเป็นน้ำแข็ง Home (2009)
I think I can pull this trigger faster than you can turn me to ice,ผมว่า ผมสามารถเหนี่ยวไกปืน ได้เร็วกว่าที่คุณจะทำให้ผมเป็นน้ำแข็ง Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
- Dude, it's all in here. - Oh, God. My hands are freezing.ทุกอย่างมันอยู่ในนี้ โอ พระเจ้า มือของฉันกำลังเป็นน้ำแข็ง Orphan (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เป็นน้ำ[adj.] (pennām) FR: liquide
เป็นน้ำ[adv.] (pennām) EN: fluently ; incessantly ; eloquently   FR: couramment
เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน[adv.] (pen nāmneung an dīokan) EN: as a team ; with one heart and one mind ; with one idea and will   
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pen nāmneung jaidīokan) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere   
เป็นน้ำเป็นนวล[v.] (pennāmpennūan) EN: look healthy   

English-Thai: Longdo Dictionary
sorbet(n) ของหวานที่ทำจากน้ำผลไม้ปั่นที่แช่จนเป็นน้ำแข็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brothy[ADJ] เป็นน้ำซุป
unctuous[ADJ] เป็นน้ำมัน, See also: เป็นมัน, ลื่น, หล่อลื่น, ลื่นเกินไป, Syn. oily, creamy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetify(อะเซท' ทิไฟ) vt., vi. เปลี่ยนเป็นน้ำส้มสายชู, ทำให้เปรี้ยว (turn into vinegar)
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
amylolysis(แอมมิลอล' ลิซิส) n. การเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล. -amylolytic adj.
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
elixir(อีลิค'เซอะ) n. สารละลายแอลกอฮอล์ที่มีกลิ่นหอมและรสหวานใช้ทำเป็นน้ำยา,ยาแก้สารพัดโรค (panacea)
frappe(ฟระเพ') n. น้ำผลไม้แช่เย็นจนขึ้นเกล็ดน้ำแข็ง,เหล้าที่เทลงบนก้อนน้ำแข็ง. adj. เยือกเย็น,เย็นเป็นน้ำแข็ง
freeze(ฟรีซ) {froze,frozen,freezing,freezes} vi.,vt. (ทำให้) แข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง,เย็นจนแข็ง,ยึดมั่นกับบางสิ่งบางอย่าง,ตกตะลึง,สะดุ้ง,หยุดอย่างกะทันหันเคลื่อนไม่ได้เนื่องจากความกลัว ช็อคหรืออื่น -Ph. (freeze on (onto) ยึดติด,ยึดมั่น) . -n. การทำให้เย็นจนแข็ง,ภา
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
frosting(ฟรอส'ทิง) n. การจับตัวเป็นน้ำแข็ง,เปลือกน้ำตาลสีขาวที่ใช้โรยหน้าขนม, Syn. icing
frosty(ฟรอส'ที) n. หนาวจัด,ซึ่งจับตัวเป็นน้ำแข็ง,ขาดความรู้สึกที่อบอุ่น,ผมหงอก,แก่เฒ่า., See also: frostily adv. frostiness n., Syn. icy,hoary

English-Thai: Nontri Dictionary
copious(adj) อุดมสมบูรณ์,มากมาย,ไหลหลั่ง,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
diffuse(adj) ฟุ่มเฟือย,มากเกินไป,เป็นน้ำท่วมทุ่ง
freeze(vi) กลายเป็นน้ำแข็ง,แข็งตัว,ติดแน่น,แช่เย็น
greasy(adj) เป็นน้ำมัน,มีมัน,ลื่นเหมือนน้ำมัน
homogeneous(adj) เหมือนกัน,เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
liquefaction(n) การทำให้เหลว,การทำให้เป็นน้ำ
liquefy(vt) ทำให้เหลว,ทำให้เป็นน้ำ
oil(vi) ละลายเป็นน้ำมัน,กลายเป็นน้ำมัน
oily(adj) ลื่น,เป็นน้ำมัน,เหมือนน้ำมัน,ช่างประจบ,เอาอกเอาใจ
sodality(n) ความเป็นเพื่อนกัน,ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,มิตรไมตรีจิต

German-Thai: Longdo Dictionary
Ich habe den Sprung ins kalte Wasser gewagt.กล้าเสี่ยงที่จะทำอะไรบางอย่าง (แปลตามตรง ฉันกล้าที่จะกระโดดลงไปในน้ำเย็น ในที่นี้ไม่ใช้น้ำร้อนเพราะว่าถ้าโดดลงไปในน้ำร้อน เราก็จะพอเดาผลได้ คือตัวเราเองจะโดนต้มสุก แต่การกระโดดลงไปในน้ำเย็นนั้น เราไม่รู้ว่าเราจะหนาวจนตาย แข็งจนตาย หรือรอดชีวิตได้ เพราะในน้ำเย็นอาจจะต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะแข็งเป็นน้ำแข็ง ดังนั้นในที่นี้จึงหมายความว่าเป็นการเสี่ยงในการทำอะไรบางอย่าง โดยที่ไม่รู้ผลลัพธ์ที่ตามมา)
Tauwetter(n) |das, nur Sg.| สภาวะที่น้ำแข็งหรือหิมะละลายเป็นน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top