Search result for

fmo

   
68 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fmo-, *fmo*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fmo มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fmo*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Imadealot ofmoney...I made a lot of money... Everybody Wants to Rule the World (2012)
What are they doing in this area, obviously at full strength?Und noch dazu in voller Kampfmontur. Hogan's Hofbrau (1965)
That is Herman out in the garage with Eddie, hopping up our car for the drag strip.Das ist Herman draußen in der Garage, der mit Eddie das Auto fürs Rennen aufmotzt. Hot Rod Herman (1965)
No, it's just nitrous oxide.- Nein, es ist nur Distickstoffmonoxid. Operation Herman (1965)
Tux or no tux, I love you.Ich liebe dich. Auch wenn du dich nicht aufmotzt. Scenes from a Marriage (1973)
It is not a recorded galactic starship design.Es ist kein eingetragenes galaktisches Raumschiffmodell. Beyond the Farthest Star (1973)
When I think of all that malarc that you involved the birds that been picking about me, full of hearsay, innuendo and character assassination.Wenn ich an all den Ärger denke in den du mich mit deinem Geschreibe gebracht hast, voller Hörensagen, - Unterstellungen und Rufmord. - Was denn? The Front Page (1974)
General, what we want to do is to print, "I shall return"... on candy bars, matchbooks, chewing gum, sewing kits and pencils, and drop them on the Philippines to boost morale.General, wir haben vor, "Ich werde zurückkehren"... auf Schokoriegel, Streichholzschachteln, Kaugummi und Bleistifte zu drucken... und sie über den Philippinen abzuwerfen, um die Kampfmoral zu stärken. MacArthur (1977)
Why are you in combat dress?Warum sind Sie in Kampfmontur? Saga of a Star World (1978)
Going into sleep mode.Gehe in Schlafmodus. Greetings from Earth (1979)
Where are the nutrient monitors?Wo sind die Nährstoffmonitore? Space Croppers (1980)
Emphasise excellent morale in battle, and superior discipline.Die hohe Kampfmoral und eiserne Disziplin sind besonders hervorzuheben. The Medal (1980)
A couple of ex-service mechanics like us can fix that car up like nobody's ever seen.Als 2 ehemalige Militärmechaniker werden wir diesen Wagen super aufmotzen können. The Hot Rod (1981)
You repairing ships and me fixing airplanes souping up this car was a piece of cake.Durch deine Arbeit an Schiffen und meine Flugzeugreparaturen war das Aufmotzen dieses Wagens ein Kinderspiel. The Hot Rod (1981)
I'm not on the shelf yetIch bin noch kein Auslaufmodell. The Aviator's Wife (1981)
They say Lili Marleen is not in the spirit of the national socialist cause."Lili Marleen" transportiert kaum nationalsozialistische Kampfmoral. Lili Marleen (1981)
Combat model.Kampfmodell. Blade Runner (1982)
We manage the building.- Sind Sie der Chefmonteur von DETA? - Ja, Adelaar. The Lift (1983)
It's libellous.Das nennt man Rufmord. Rive droite, rive gauche (1984)
A new libel case.Ein neuer Rufmordprozess. Rive droite, rive gauche (1984)
I've won all my trials, for a year.Ich habe alle Rufmord-Prozesse gewonnen. Rive droite, rive gauche (1984)
Two hundred machine guns ought to do something for their morale.200 Maschinengewehre sollten ihrer Kampfmoral Auftrieb geben. The Champion (1985)
[blowing] [jumbled talking](Er atmet hastig) - Kannst du es nicht aufmotzen? - Das glaubt keiner... Morons from Outer Space (1985)
Unless that was another werewolf doing a handstand on Stiles' wolfmobile.Es sei denn, ein anderer Werwolf hat auf dem Wolfmobil den Affen gespielt. Teen Wolf (1985)
The Lion had other ideas, and instead of finding his cure for cancer, Dad ended up producing these attacking monsters, these ninjas.Der Löwe hatte andere Pläne, und statt seinem Krebsmittel stellt Dad jetzt diese Kampfmonster her, diese Ninjas. American Ninja 2: The Confrontation (1987)
And i think he stole some peat moss from our living room.Er widerspricht und gehorcht nicht. Und ich glaube, er hat eine Tüte Torfmoos aus unserem Wohnzimmer gestohlen. The Boy Next Door (1988)
Why put peat moss in your living room ?Was macht eine Tüte Torfmoos in Ihrem Wohnzimmer? The Boy Next Door (1988)
All i ever raised was tomatoes.Und ohne mein Torfmoos, kann ich noch nicht mal das. The Boy Next Door (1988)
Mr. Ochmonek found his peat moss.Mr. Ochmonek hat sein Torfmoos gefunden. The Boy Next Door (1988)
That hydrogen exhaust sure put on a nice light show.Das war ein hübscher Effekt, diese Wasserstoffmoleküle... Samaritan Snare (1989)
I put the roots in peat moss, but they got salt water on them and I washed it.Ich habe die Wurzeln in Torfmoos gepackt, als sie Salzwasser abbekamen, aber... ich habe es abgewaschen. The Karate Kid Part III (1989)
- Peat moss.-Torfmoos. The Karate Kid Part III (1989)
Since we've been cruising together, he let me fix it up a little.Nachdem wir herumgefahren sind, durfte ich das Auto aufmotzen. Sue Casa, His Casa (1990)
OVER PRICELESS MINING PLANETS IN OUTER SPACE.EIN KRIEG UM WERTVOLLE ROHSTOFFMONDE IN DEN WEITEN DES ALLS. Moon 44 (1990)
So what's been done about it ? Pirites captures all our moons after anotherPirite übernimmt einen Rohstoffmond nach dem anderen. Moon 44 (1990)
The only one left up there is Moon 44.Bleibt Mond 44. Der einzige der Rohstoffmonde, der uns noch bleibt. Moon 44 (1990)
Moon 44. The most important mining operation in the galaxy.Mond 44. Zurzeit unser wichtigster Rohstoffmond. Moon 44 (1990)
One of Galactic Mining valuable resources, for solid fuel. The output for a year amount is 1.7 million ...Einer von Galactic Minings wertvollsten Rohstoffmonde, mit 1,7 Millionen... Moon 44 (1990)
- Galactic Mining ... a commodity moon after the other lost.- Galactic Mining hat... einen Rohstoffmond nach dem anderen verloren. Moon 44 (1990)
I was like an old shoe. The kind we manufacture and get excited about and then, after a few years, discontinue.Wie der neue Schuh, den man aufregend fand, und dann zum Auslaufmodell wird. Father of the Bride (1991)
That was me now, Mr. Discontinued.Das war ich. Das Auslaufmodell. Father of the Bride (1991)
The more one looks at Jim Garrison, the more one finds he has destroyed reputations, spread fear and suspicion, and worst of all exploited this nation's sorrow and doubt.Wer genau hinschaut, bemerkt, dass er Rufmord begeht, Angst und Verdacht sät, und, schlimmer noch, Trauer und Zweifel der Nation für seine Zwecke benutzt hat. JFK (1991)
Better known to his friends as the death's-head moth.Bei seinen Freunden als Totenkopfmotte bekannt. The Silence of the Lambs (1991)
Gοοd fοr my mοrale.Gut für meine Kampfmoral. Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
Dο gοddesses require mοrale bοοsters?Ich wusste nicht, dass Göttinnen eine Stärkung ihrer Kampfmoral brauchen. Miss Marple: The Mirror Crack'd from Side to Side (1992)
Now, if you'll permit me, I'll continue my character assassination unimpeded.Lassen Sie mich mit meinem Rufmord fortfahren. Time's Arrow (1992)
After lingering in a coma for almost five months the president succumbed Thursday, at 4:20 p.m.Nach fast fünfmonatigem Koma... starb der Präsident am Donnerstag um 16.20 Uhr. Dave (1993)
Get under the skin of your character. Have the role of......Reifmonat In die Figur reinkommen. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
a triumph, or, on the contrary, a failureReifmonat/Nebelmonat Beenden je nach Erfolg, nach Triumph, oder im Gegenteil: JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Not poppy, nor mandragora nor all the drowsy syrups of the world shall ever medicine thee to that sweet sleep which thou owedst yesterday.Weder Schlafmohn noch Alraune noch alle Schlummertränke der Natur werden dir je zum süßen Schlaf verhelfen, den du gestern noch hattest. Othello (1995)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสป.[N] Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. องค์การสะพานปลา
องค์การสะพานปลา[N] Fish Marketing Organization, See also: FMO, Syn. อสป.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslaufmodell {n}discontinued model; obsolescent model [Add to Longdo]
Bilddurchlaufmodus {m}scroll mode [Add to Longdo]
Kaufmotiv {n}buying motive [Add to Longdo]
Rufmord {m}character assassination [Add to Longdo]
Rufmordkampagne {f}smear campaign [Add to Longdo]
Torfmoor {n}peat bog [Add to Longdo]
Torfmoor {n} | Torfmoore {pl}peatbog | peatbogs [Add to Longdo]
Torfmoos {n}peat-bog [Add to Longdo]
Wellenablaufmodell {n}flood-routing model [Add to Longdo]
etw. aufpolieren; etw. aufmotzento vamp up [Add to Longdo]
Rotkopfmotmot [ornith.]Rufous-capped Motmot [Add to Longdo]
Graukopfmonarch {m} [ornith.]Island Grey-headed Monarch [Add to Longdo]
Stirnschopfmonarch {m} [ornith.]Bismarck Monarch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  FMO
         Flexible Macroblock Ordering (AVC, video)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top