ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foolhardiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foolhardiness-, *foolhardiness*, foolhardines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
foolhardiness(n) ความกล้าหาญ, ความบ้าบิ่น, ความมุทะลุ, ความไม่เกรงกลัว, ความบ้าระห่ำ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolhardiness

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう見ず;向う見ず;向こうみず[むこうみず, mukoumizu] (adj-na, n) recklessness; rashness; foolhardiness; temerity; (lit [Add to Longdo]
猪突[ちょとつ, chototsu] (n, vs) recklessness; foolhardiness [Add to Longdo]
蛮勇[ばんゆう, banyuu] (n) foolhardiness; recklessness; savage valour; savage valor; brute courage; (P) [Add to Longdo]
糞度胸;くそ度胸[くそどきょう, kusodokyou] (n) foolhardiness; daredevil courage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foolhardiness \Fool"har`di*ness\, n.
   Courage without sense or judgment; foolish rashness;
   recklessness. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolhardiness
   n 1: the trait of giving little thought to danger [syn:
      {recklessness}, {foolhardiness}, {rashness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top