ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foolhardiness

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foolhardiness-, *foolhardiness*, foolhardines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา foolhardiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *foolhardiness*)
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tollkühnheit {f}foolhardiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foolhardiness \Fool"har`di*ness\, n.
   Courage without sense or judgment; foolish rashness;
   recklessness. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolhardiness
   n 1: the trait of giving little thought to danger [syn:
      {recklessness}, {foolhardiness}, {rashness}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

foolhardiness

 


  

 
foolhardiness
 • (n) ความกล้าหาญ,ความบ้าบิ่น,ความมุทะลุ,ความไม่เกรงกลัว,ความบ้าระห่ำ [Nontri]
 • (n) /f'uːlhaːdɪnəs/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top