ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foolishness

F UW1 L IH0 SH N AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foolishness-, *foolishness*, foolishnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foolishness(n) ความเขลา, See also: ความโง่, ความเซ่อ, ความทึ่ม, Syn. stupidty, folly, Ant. cleverness

English-Thai: Nontri Dictionary
foolishness(n) ความโง่, ความเขลา, ความเบาปัญญา, คนโง่, คนเซ่อ, ความไร้สาระ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't have your foolishness spread in this place.ฉันไม่ยอมให้อะไรงี่เง่า เกิดขึ้นในนี้แน่ Vamonos (2007)
This is not kindness, not even foolishness but inferiority.นี่ไม่ใช่การเสียสละ ไม่แม้แต่ความโง่ แต่มันเป็นปมด้อยต่างหาก Beethoven Virus (2008)
Now can you stop this foolishness and make me something to eat that isn't leftovers?คุณจะได้เลิกคิดเรื่องไร้สาระพวกนี้ แล้วทำอาหารสดใหม่มากินแทนพวกอาหารค้างมื้อ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
Sometimes wine and foolishness are needed.ไวน์บางครั้ง และความโง่เขลาที่มีความจำเป็น Sacramentum (2012)
Stop this foolishness and go back to her.หยุดการกระทำที่โง่เง่า แล้วกลับไปหาหล่อนซะ Ariel (2013)
What kind of foolishness is that to let somebody take away your job?นั่นมันเรื่องบ้าอะไรกัน ให้คนอี่นแย่งงานของตัวเองไป Fences (2016)
I first met her, she ask me if I had gotten all that foolishness out of my system.พ่อเจอเธอครั้งแรก เธอถามว่าพ่อได้ เอาความบ้าไปทิ้งคลองรึยัง Fences (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foolishnessHe was amazed at his foolishness.
foolishnessIf it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเขลา(n) stupidity, See also: foolishness, silliness, Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา, Ant. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: ความเขลานั้นเกิดขึ้นเพราะปราศจากการคิดพิจารณา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FOOLISHNESS F UW1 L IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foolishness (n) fˈuːlɪʃnəs (f uu1 l i sh n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傻气[shǎ qì, ㄕㄚˇ ㄑㄧˋ, / ] foolishness; nonsense; foolish #48,735 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐ, gu] (n, adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) #17,420 [Add to Longdo]
ぱあ[paa] (n, adj-na) (1) (See じゃん拳) paper (in rock, paper, scissors); (2) disappearing completely; (3) foolishness; stupidity [Add to Longdo]
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na, n) foolishness; stupidity; silliness [Add to Longdo]
大バカ;大馬鹿[おおバカ(大バカ);おおばか(大馬鹿), oo baka ( dai baka ); oobaka ( oobaka )] (n, adj-na, adj-no) extreme foolishness; utter fool [Add to Longdo]
痴;癡(oK)[ち, chi] (n) (1) foolishness; fool; (2) { Buddh } moha (ignorance, folly) [Add to Longdo]
痴態[ちたい, chitai] (n) foolishness; silliness [Add to Longdo]
不肖[ふしょう, fushou] (n, adj-no, adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me [Add to Longdo]
不知;不智[ふち, fuchi] (n) (1) (不知 only) something unknown; (2) ignorance; foolishness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foolishness \Fool"ish*ness\, n.
   1. The quality of being foolish.
    [1913 Webster]
 
   2. A foolish practice; an absurdity.
    [1913 Webster]
 
       The preaching of the cross is to them that perish
       foolishness.             --1 Cor. i.
                          18.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foolishness
   n 1: the trait of acting stupidly or rashly [syn: {folly},
      {foolishness}, {unwiseness}] [ant: {wisdom}, {wiseness}]
   2: the quality of being rash and foolish; "trying to drive
     through a blizzard is the height of folly"; "adjusting to an
     insane society is total foolishness" [syn: {folly},
     {foolishness}, {craziness}, {madness}]
   3: a stupid mistake [syn: {stupidity}, {betise}, {folly},
     {foolishness}, {imbecility}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top