ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fast food

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fast food-, *fast food*, fast foo
English-Thai: Longdo Dictionary
fast food(n slang) อาหารจานด่วน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fast food[N] อาหารที่เตรียมสะดวกรวดเร็ว, See also: อาหารฟาสต์ฟู้ด, Syn. food, junk food

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fast food restaurantsร้านอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have fast food experience.ผมมีประสบการณ์ขายฟาสต์ฟู้ดนะ American Beauty (1999)
But I only remember her as a high school girl who likes fast food.แต่ฉันจำเธอได้แค่เด็กสาวมัธยมปลาย คนหนึ่งที่ชอบกินฟาสต์ฟู๊ดเท่านั้น Crazy First Love (2003)
We saw the same thing with movies with home video with fast food...เช่นเดียวกับการไปดูหนัง การซื้อโฮมวิดีโอ การไปร้านฟาสต์ฟู้ด... . The Corporation (2003)
It's a fast food restaurant.White Castle? Pilot (2005)
He's already hit three other fast food joints in the area this month.เดือนนี้ปล้นไปแล้วสามร้าน Chapter Five 'Fight or Flight' (2007)
I think you are going to that City Shopping Mall and eating that fast food.ฉันคิดว่าคุณควร ไปเดินห้าง และกินอาหารฟาสต์ฟู๊ดนั่นซะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I mean, I've been stuffing myself with fast food lately.พวกเขาเคยมาหาฉัน ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้า Fallen Idols (2009)
And prepare her for a future in the fast food industry.เพื่อเตรียมเธอให้พร้อมกับอนาคตในธุรกิจอาหารแดกด่วน The Coffee Cup (2009)
No fast food tonight!คืนนี้ไม่มีอาหารขยะ แล้วก็โยนทิ้งไปได้เลย... Lovely (2010)
I used an old fast food bag that was in my van.ผมใช้ถุงอาหารเก่าๆ ที่อยู่ในรถตู้ผมทำ Dream Hoarders (2010)
- He's operating on pure conjecture, and no one-- not one person that he works with-- thinks that you are anyone other than an owner of a fast food chain.เขา... Hermanos (2011)
Lots of drugstore purchases, fast food places.ซื้อยาจากร้านยาจำนวนมาก ร้านฟาสต์ฟูด Today I Do (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fast foodThis may be because of a change in people's attitude toward marriage and the sharp increase of fast food restaurants and convenience stores which are open 24 hours a day and enable young people to live more easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารจานด่วน[N] fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Count unit: จาน, Thai definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ
อาหารจานด่วน[N] fast food, Example: ชีวิตประจำวันของคนในเมืองจำเป็นต้องพึ่งอาหารจานด่วนมากขึ้น, Thai definition: อาหารที่ใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟ, ร้านอาหารที่ขายอาหารจำพวกนี้
ฟาสต์ฟู้ด[N] fast food, Syn. อาหารจานด่วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฟาสท์ฟูด[n.] (āhān fāstfūt) EN: fast food   FR: fast-food [m]
อาหารจานด่วน[n. exp.] (āhān jān duan) EN: fast food   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
快餐[kuài cān, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ, ] fast food; snack; quick meal, #12,839 [Add to Longdo]
快餐店[kuài cān diàn, ㄎㄨㄞˋ ㄘㄢ ㄉㄧㄢˋ, ] fast food shop, #28,040 [Add to Longdo]
速食店[sù shí diàn, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄉㄧㄢˋ, ] fast food shop, #187,931 [Add to Longdo]
速食餐厅[sù shí cān tīng, ㄙㄨˋ ㄕˊ ㄘㄢ ㄊㄧㄥ, / ] fast food shop [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イートイン[, i-toin] (n) eat in (as in at a fast food restaurant) [Add to Longdo]
スローフード[, suro-fu-do] (n) slow food (as opposed to fast food) [Add to Longdo]
ファーストキッチン[, fa-sutokicchin] (n) First Kitchen (fast food restaurant chain) [Add to Longdo]
ファッキン[, fakkin] (n) (1) (abbr) (sl) (See ファーストキッチン) First Kitchen (fast food restaurant chain); (2) fucking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  fast food
      n 1: inexpensive food (hamburgers or chicken or milkshakes)
           prepared and served quickly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top