Search result for

nutrient

(49 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nutrient-, *nutrient*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nutrient[N] ธาตุอาหาร, See also: สารอาหาร, อาหาร, Syn. allimentary
nutrient[ADJ] ที่บำรุงกำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nutrient(นู'เทรียนทฺ) adj. บำรุงเลี้ยง,เป็นอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
nutrient(adj) ซึ่งบำรุงร่างกาย,เป็นอาหาร,เกี่ยวกับโภชนาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nutrientสารอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrientสารอาหาร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nutrient ธาตุอาหาร
ธาตุที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ต่างๆ โดยใช้ในปริมาณมากน้อย อาจเรียกอีกอย่างว่า Biostimulant [สิ่งแวดล้อม]
nutrientสารอาหาร, สารที่สิ่งมีชีวิตนำเอาไปใช้ในกระบวนการดำรงชีวิต สารอาหารมี 6 ชนิด คือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน เกลือแร่ น้ำ และ วิตามิน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nutrient pollution of waterมลพิษของสารอาหารในน้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nutrient intake [bhhhh] (n vi adj ) Nutrient intake

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wheat allergy means he's not absorbing nutrients.อาการแพ้ข้าวสาลีหมายถึง เขาดูดซึมสารอาหารไม่ได้ The Itch (2008)
But still dolphin meat contains some valuable nutrients.เราไม่นับพวกโลมาเป็นอาหารหรอก The Cove (2009)
The nutrient bath won't keep it alive for more than another five hours.สารอาหารที่ให้ ไม่อาจทำให้มันมีชีวิตรอด ได้มากกว่า 5 ชั่วโมง Grey Matters (2009)
But it's useless dead, because when you remove brain tissue from a living body, you can keep it alive for a short time in a nutrient suspension.แต่มันจะไร้ประโยชน์ ถ้าตายไป เพราะว่าตอนที่คุณผ่าย้าย เนื้อเยื่อสมองออกไป จากร่างที่ยังมีีชีวิตอยู่ คุณเก็บรักษามันไว้ให้มีชีวิตอยู่ได้ แค่เพียงระยะเวลาสั้นๆ Grey Matters (2009)
I get all the nutrients I need with salt water and honey.ฉันเลยจำเป็นต้องดื่มน้ำเกลือผสมน้ำผึ้ง The Science of Illusion (2010)
Well, the pods provide basic nutrients to their occupants.ก็ รังไหมนั้นมีธาตุอาหารต่อผู้ที่ใช้งาน Resurgence (2010)
We gestate fast because we're better at obtaining nutrients.เด็กเราโตเร็วเพราะรับสารอาหารได้ดีกว่า Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
So, I developed a potato that has extra nutrients inside.ฉันก็เลยพัฒนามันฝรั่งสายพันธุ์ที่มีสารอาหารเสริมพิเศษขึ้นมา The Hot Potato Job (2011)
All the necessary nutrients are being devoured by the larger fetus.สารอาหารที่จำเป็น จะถูกแย่งโดย ทารกที่ตัวใหญ่กว่า Birth (2011)
They advocate mono cropping, which strips the land of its nutrients.พวกเขาสนับสนุนการปลูกพืชไม่กี่ชนิด ที่อาศัยเป็นอาหารของพวกมัน Family Time (2012)
It's super rich in nutrients.มันมีสารอาหารมากมาย The Good Earth (2012)
Yeah. Gypsum's rich in sulphur, a vital plant nutrient.ใช่ ยิปซั่มพบได้มากในกำมะถัน และปุ๋ยอินทรีย์ The Good Earth (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nutrientGreen peas are high in iron and contain nutrients that improve the colour of fingernails.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารอาหาร[N] nutrient, Example: ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่มีสารอาหารที่ครบถ้วนเหมือนอาหารจากธรรมชาติ, Count unit: ชนิด, Thai definition: สารที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในอาหาร
สารอาหาร[N] nutrient, See also: nutrient ingredient
โภชนาหาร[N] nutrient, Example: คนเราควรจะได้รับธาตุเหล็กและโภชนาหาร หรือธาตุอาหารสำคัญๆ ตั้งแต่เด็กๆ, Thai definition: สารองค์ประกอบสำคัญของอาหารที่ทำให้อาหารมีคุณค่าในการบำรุงเลี้ยงร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน แร่ธาตุ วิตามิน และน้ำ
น้ำเลี้ยง[N] nutrient, See also: nutriment, nourishing food, food, Syn. น้ำหล่อเลี้ยง, Example: แมลงครั่งอาศัยดูดน้ำเลี้ยงจากกิ่งไม้เป็นอาหาร, Thai definition: ของเหลวที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ธาตุอาหาร[N] nutrient, Example: พืชโดยทั่วไปต้องการธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโต, Count unit: อย่าง, ชนิด, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเลี้ยง[n.] (nām līeng) EN: nutrient   FR: nutriment [m]
สารอาหาร[n. exp.] (sān āhān) EN: nutrient ; food   FR: élément nutritif [m] ; nourriture [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NUTRIENT    N UW1 T R IY0 AH0 N T
NUTRIENTS    N UW1 T R IY0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nutrient    (n) (n y uu1 t r i@ n t)
nutrients    (n) (n y uu1 t r i@ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nährstoff {m} | Nährstoffe {pl}nutrient | nutrients [Add to Longdo]
Nährstoffentzug {m}nutrient removal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養源[えいようげん, eiyougen] (n) source of nutrients [Add to Longdo]
栄養剤[えいようざい, eiyouzai] (n) nutrient [Add to Longdo]
栄養素[えいようそ, eiyouso] (n) nutrient; (P) [Add to Longdo]
寒天培地[かんてんばいち, kantenbaichi] (n) nutrient agar [Add to Longdo]
滋養分[じようぶん, jiyoubun] (n) nutrient [Add to Longdo]
鉄分[てつぶん, tetsubun] (n) (as a nutrient or in water) iron (content) [Add to Longdo]
貧栄養湖[ひんえいようこ, hin'eiyouko] (n) lake with low nutrient level; oligotrophic lake; unproductive lake [Add to Longdo]
富栄養湖[ふえいようこ, fueiyouko] (n) nutrient-rich (or eutrophic) lake [Add to Longdo]
養分[ようぶん, youbun] (n) nourishment; nutrient [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
养分[yǎng fèn, ㄧㄤˇ ㄈㄣˋ, / ] nutrient [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nutrient \Nu"tri*ent\, a. [L. nutriens, p. pr. of nutrire. See
   {Nourish}.]
   Nutritious; nourishing; promoting growth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nutrient \Nu"tri*ent\, n. n.
   1. Any substance which has nutritious qualities, i. e., which
    nourishes or promotes growth; a nutriment.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: (Microbiology) A substance added to the
    growth medium of a microorganism to promote growth.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nutrient
   adj 1: of or providing nourishment; "good nourishing stew" [syn:
       {alimentary}, {alimental}, {nourishing}, {nutrient},
       {nutritious}, {nutritive}]
   n 1: any substance that can be metabolized by an animal to give
      energy and build tissue [syn: {food}, {nutrient}]
   2: any substance (such as a chemical element or inorganic
     compound) that can be taken in by a green plant and used in
     organic synthesis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top