ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jester

JH EH1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jester-, *jester*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jester(n) ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, จำอวด, Syn. clown, fool, buffon

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jester(เจส'เทอะ) n. ตัวตลก, จำอวด, ผู้ที่พูดล้อเล่น, ผู้ที่พูดตลก -S.joker

English-Thai: Nontri Dictionary
jester(n ) จำอวด, ตัวตลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Surely that is not us that those jesters mock?แน่นอน ไม่ใช่พวกข้า นั่นมันเสียงหัวเราะเยาะของพวกตัวตลก The King and the Clown (2005)
Jester is telling the truth. He cleans his weapon after every mission.เจสเตอร์พูดความจริง เขาทำความสะอาดอาวุธของเขา หลังจากเสร็จสิ้นแต่ละภารกิจ The Hidden Enemy (2009)
You know another meaning of jester is "keeper of secrets".ท่านรู้มั้ย อีกความหมายของตัวตัวตลก คือ "การรักษาความลับ" Sweet Dreams (2009)
An army of jesters in black?กองทัพตัวตลกในชุดสีดำ Lord Snow (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อลายตลกขีดยุ่ง[phīseūa lāi talok khīt yung] (n, exp) EN: Intricate Jester
ผีเสื้อลายตลกลายจุด[phīseūa lāi talok lāi jut] (n, exp) EN: Spotted Jester
ผีเสื้อลายตลกธรรมดา[phīseūa lāi talok thammadā] (n, exp) EN: Common Jester
ตลก[talok] (n) EN: funnyman ; joker ; jester ; comedian ; clown ; buffoon ; fool  FR: comique [ m ] ; plaisantin [ m ] ; amuseur [ m ] ; farceur [ m ] ; bouffon [ m ] (litt.)
ตลกหลวง[talok lūang] (n, exp) EN: royal jester  FR: bouffon du roi [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
JESTER JH EH1 S T ER0
JESTERS JH EH1 S T ER0 Z
JESTER'S JH EH1 S T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jester (n) ʤˈɛstər (jh e1 s t @ r)
jesters (n) ʤˈɛstəz (jh e1 s t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Spaßmacher { m }; Spaßvogel { m }; Hofnarr { m } | Spaßmacher { pl }; Spaßvögel { pl }; Hofnarren { pl }jester | jesters [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
道化者[どうけもの, doukemono] (n) buffoon; jester [Add to Longdo]
道化方[どうけがた, doukegata] (n) jester; comic in a play [Add to Longdo]
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Jester \Jest"er\, n. [Cf. {Gestour}.]
   1. A buffoon; a merry-andrew; a court fool.
    [1913 Webster]
 
       This . . . was Yorick's skull, the king's jester.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Dressed in the motley garb that jesters wear.
                          --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. A person addicted to jesting, or to indulgence in light
    and amusing talk.
    [1913 Webster]
 
       He ambled up and down
       With shallow jesters.         --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jester
   n 1: a professional clown employed to entertain a king or
      nobleman in the Middle Ages [syn: {jester}, {fool}, {motley
      fool}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top