ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

饮食

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -饮食-, *饮食*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮食[yǐn shí, ˇ ㄕˊ, / ] food and drink, #4,014 [Add to Longdo]
饮食疗养[yǐn shí liáo yǎng, ˇ ㄕˊ ㄌㄧㄠˊ ㄧㄤˇ, / ] diet [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And yet, he doesn't always stick to his diet.[CN] 而且他并不总是在意他的饮食 To Be or Not to Be (1942)
Give us this day our daily bread... and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us.[CN] 我们日用的饮食 天天赐给我们 赦免我们的罪 因为我们也赦免凡亏欠我们的人 Shane (1953)
It's hissen. And we'll raise it without grudgement of milk or meal.[CN] 一切饮食照常 The Yearling (1946)
I'm going on a diet a week from Thursday.[CN] 我要去一个饮食 从本周日(星期四)。 The Swimmer (1968)
- Diet? - Yeah.[CN] - 饮食 Cat People (1982)
Was there any radical change in his diet? (LAUGHING) Hamburgers wrapped in plastic.[CN] 他饮食有没有大变化? 塑料包装的汉堡 Nomads (1986)
Gives us this day, our daily bread and forgive us our debts, as we forgive our debtors and lead us not into temptation, but deliver us from evil for thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.[CN] 我们日用的饮食 今日赐给我们 免我们的债 如同我们免了人的债 不叫我们遇见试探 救我们脱离凶恶 Peyton Place (1957)
My men shall be properly housed and fed. - May I speak?[CN] 请照顾我手下的起居饮食 Cleopatra (1963)
I taught him how to dress, how to eat, how to behave like a civilized man,[CN] 我教他怎么穿衣 怎么饮食 怎么举止像个文明人 La corrupción de Chris Miller (1973)
I am watching my diet.[CN] 还很注意饮食 哼! The Cassandra Crossing (1976)
It's where the Trench sisters conducted their dietary experiments and Keith Kennedy held his parties.[CN] 它是哪里渠姊妹 引导了他们的饮食实验, 而且基思肯尼迪举行了他的宴会。 Rosemary's Baby (1968)
- your usual diet...[CN] -你的饮食... Raging Bull (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top