Search result for

-savage-

(39 entries)
(0.0418 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: savage, *savage*
Possible hiragana form: -さう゛ぁげ-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savage[ADJ] โหดร้าย, See also: ดุร้าย, รุนแรง, โกรธจัด, Syn. uncivilized, barbaric, crude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savage(แซฟ'วิจฺ) adj. ดุร้าย,ป่าเถื่อน,โหดร้าย,โหดเหี้ยม,ทารุณ,เหมือนคนบ้า,โกรธจัด,หยาบคาย,รุนแรง, See also: savagely adv. savageness n., Syn. barbarous,wild,inhuman

English-Thai: Nontri Dictionary
savage(adj) ป่าเถื่อน,ดุร้าย,โหดร้าย,ทารุณ,หยาบคาย
savage(n) คนป่าเถื่อน,คนเถื่อน,คนโหดเหี้ยม,คนอำมหิต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Savages!-นายพราน! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We forget, my lords, Narnia was once a savage land.เราลืมไป สุภาพบุรุษของข้า นาร์เนียเคยไปโลกที่กว้างมากมาก่อน The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
You may find Narnia a more savage place than you remember.ที่นาเนีย ดุกว่า ที่พวกท่านจำได้มาก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Caspian is not a victim of this savage uprising.แคสเปียน, ไม่ได้เป็นเหยื่อของสัตว์ป่า The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Def Leopard. Oh, my God, Rick Savage.เดฟ เลปพาร์ท โอ พรเจ้า ริ้ค ซาเวจ Chapter Five 'Exposed' (2009)
No, they are diamond, filled with a throbbing, savage and hemped-up energy.ไม่เลย มันคือขุมพลังที่สั่นสะท้าน เปี่ยมไปด้วยพลังที่ปลุกเร้าสรรพสิ่ง Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
And as savage as human beings are,และทำให้ฉันสามารถอยู่ได้เฉกเช่นมนุษย์ทั่วไป Legion (2009)
They are savages. Trespassers!พวกมันป่าเถื่อน ผู้บุกรุก! Defenders of Peace (2009)
They are savages.พวกมันป่าเถื่อน Trespass (2009)
We will attack as soon as the savages arrive.เราจะโจมตีทันทีที่พวกป่าเถื่อนมาถึง Trespass (2009)
These savages have no rights here.พวกป่าเถื่อนไม่มีสิทธิ์อยู่ที่นี่ Trespass (2009)
Listen here, you savage, this world belongs to the moon of Pantora.ฟังนะ เจ้าพวกป่าเถื่อน ดินแดนนี่ เป็นของดวงจันทร์แห่งแพนทอร่า Trespass (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
savageA savage tribe lived there in those days.
savageHe demanded that the savage dog be kept tied up.
savageHe is quite a savage.
savageHis head had been shattered by a savage blow from some heavy weapon.
savageIn culture, they are on the same plane as savages.
savageMusic has charms to soothe a savage breast.
savageThe primitive man was frightened at the sight of a savage beast.
savageThere are still some savage tribes on that island.
savageThe savage in man is never quite eradicated.
savageThe savage robbed me of my precious jewels and ran away.
savageThe young man who has not wept is a savage, and the old man who will not laugh is a fool.
savageYears of resistance to misfortune ended when the settlers' village was overcome by the savages and their hopes and lives came to the bitter end.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนป่า, คนดง, คนดอย, Example: ความกลัวของคนเถื่อนที่ถึงกับนั่งไหว้รูปปั้นนั้น ไม่ใช่ความโง่เขลาแต่อย่างใด, Thai definition: คนที่อยู่ในป่าในดงซึ่งห่างไกลความเจริญ
คนป่าเถื่อน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, Example: จิตใจของเขายังเป็นพวกคนป่าเถื่อนอยู่จึงโหดเหี้ยมขนาดนี้, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ, คนไร้อารยธรรม
อนารยชน[N] barbarian, See also: savage, Syn. คนเถื่อน, คนดิบ, คนป่าเถื่อน, Example: คนกลุ่มนี้ชอบทำตัวเป็นอนารยชนที่ไม่มีการพัฒนาเลย, Thai definition: คนที่ยังไม่เจริญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนป่าเถื่อน[n.] (khon pā theūoen) EN: savage   FR: sauvage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SAVAGE    S AE1 V IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savage    (v) (s a1 v i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, / ] savage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savage \Sav"age\, n.
   1. A human being in his native state of rudeness; one who is
    untaught, uncivilized, or without cultivation of mind or
    manners.
    [1913 Webster]
 
   2. A man of extreme, unfeeling, brutal cruelty; a barbarian.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savage \Sav"age\ (?; 48), v. t.
   To make savage. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Its bloodhounds, savaged by a cross of wolf. --Southey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savage \Sav"age\ (?; 48), a. [F. sauvage, OF. salvage, fr. L.
   silvaticus belonging to a wood, wild, fr. silva a wood. See
   {Silvan}, and cf. {Sylvatic}.]
   1. Of or pertaining to the forest; remote from human abodes
    and cultivation; in a state of nature; wild; as, a savage
    wilderness.
    [1913 Webster]
 
   2. Wild; untamed; uncultivated; as, savage beasts.
    [1913 Webster]
 
       Cornels, and savage berries of the wood. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Uncivilized; untaught; unpolished; rude; as, savage life;
    savage manners.
    [1913 Webster]
 
       What nation, since the commencement of the Christian
       era, ever rose from savage to civilized without
       Christianity?             --E. D.
                          Griffin.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by cruelty; barbarous; fierce; ferocious;
    inhuman; brutal; as, a savage spirit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Ferocious; wild; uncultivated; untamed; untaught;
     uncivilized; unpolished; rude; brutish; brutal;
     heathenish; barbarous; cruel; inhuman; fierce; pitiless;
     merciless; unmerciful; atrocious. See {Ferocious}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savage
   adj 1: (of persons or their actions) able or disposed to inflict
       pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal
       beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod
       treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious
       kicks" [syn: {barbarous}, {brutal}, {cruel}, {fell},
       {roughshod}, {savage}, {vicious}]
   2: wild and menacing; "a pack of feral dogs" [syn: {feral},
     {ferine}, {savage}]
   3: without civilizing influences; "barbarian invaders";
     "barbaric practices"; "a savage people"; "fighting is crude
     and uncivilized especially if the weapons are
     efficient"-Margaret Meade; "wild tribes" [syn: {barbarian},
     {barbaric}, {savage}, {uncivilized}, {uncivilised}, {wild}]
   4: marked by extreme and violent energy; "a ferocious beating";
     "fierce fighting"; "a furious battle" [syn: {ferocious},
     {fierce}, {furious}, {savage}]
   n 1: a member of an uncivilized people [syn: {savage},
      {barbarian}]
   2: a cruelly rapacious person [syn: {beast}, {wolf}, {savage},
     {brute}, {wildcat}]
   v 1: attack brutally and fiercely
   2: criticize harshly or violently; "The press savaged the new
     President"; "The critics crucified the author for
     plagiarizing a famous passage" [syn: {savage}, {blast},
     {pillory}, {crucify}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top