ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

indecently

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -indecently-, *indecently*, indecent
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบโลน[ADV] obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวอ[adj.] (wø) EN: open ; gaping ; hollow ; opened ; exposed ; indecently revealing   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indecently    (a) ˈɪndˈiːsntliː (i1 n d ii1 s n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
戯ける;戲ける(oK)[おどける;たわける, odokeru ; tawakeru] (v1,vi) to jest; to joke; to play the fool; to act indecently; to be silly over; to talk foolishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indecently \In*de"cent*ly\, adv.
   In an indecent manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indecently
   adv 1: in an indecent manner; "she was rather indecently
       dressed" [ant: {decently}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top