ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atrociously

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atrociously-, *atrociously*, atrocious
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
atrociously(adv) อย่างโหดร้าย, อย่างชั่วร้าย, อย่างทารุณ, อย่างเลวร้าย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมโหด[hīemhōt] (adv) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly  FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atrociously (a) ˈətrˈouʃəsliː (@1 t r ou1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n, adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Atrocious \A*tro"cious\, a. [L. atrox, atrocis, cruel, fierce:
   cf. F. atroce.]
   1. Extremely heinous; full of enormous wickedness; as,
    atrocious guilt or deeds.
    [1913 Webster]
 
   2. Characterized by, or expressing, great atrocity.
    [1913 Webster]
 
       Revelations . . . so atrocious that nothing in
       history approaches them.       --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   3. Very grievous or violent; terrible; as, atrocious
    distempers. [Obs.] --Cheyne.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Atrocious}, {Flagitious}, {Flagrant}.
 
   Usage: Flagitious points to an act as grossly wicked and
      vile; as, a flagitious proposal. Flagrant marks the
      vivid impression made upon the mind by something
      strikingly wrong or erroneous; as, a flagrant
      misrepresentation; a flagrant violation of duty.
      Atrocious represents the act as springing from a
      violent and savage spirit. If Lord Chatham, instead of
      saying "the atrocious crime of being a young man," had
      used either of the other two words, his irony would
      have lost all its point, in his celebrated reply to
      Sir Robert Walpole, as reported by Dr. Johnson.
      [1913 Webster] -- {A*tro"cious*ly}, adv. --
      {A*tro"cious*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 atrociously
   adv 1: in a terrible manner; "she sings terribly" [syn:
       {terribly}, {atrociously}, {awfully}, {abominably},
       {abysmally}, {rottenly}]
   2: to an extravagant or immoderate degree; "atrociously
     expensive" [syn: {outrageously}, {atrociously}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top