หรือคุณหมายถึง savageneß?
Search result for

savageness

(6 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -savageness-, *savageness*, savagenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savageness[N] ความป่าเถื่อน, See also: ความโหดร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
savageness(n) ความป่าเถื่อน,ความอำมหิต,ความดุร้าย,ความโหดเหี้ยม,ความทารุณ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"To tame the savageness of man"เพื่อกล่อมเกลาความโหดเหี้ยมของมนุษย์... Kong: Skull Island (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savageness    (n) (s a1 v i jh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savageness \Sav"age*ness\, n.
   The state or quality of being savage.
   [1913 Webster]
 
      Wolves and bears, they say,
      Casting their savageness aside have done
      Like offices of pity.          --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savageness
   n 1: the property of being untamed and ferocious; "the coastline
      is littered with testaments to the savageness of the
      waters"; "a craving for barbaric splendor, for savagery and
      color and the throb of drums" [syn: {savageness},
      {savagery}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top