Search result for

-equip-

(31 entries)
(0.0136 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: equip, *equip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
equip[VT] จัดหามาให้, See also: จัดหาสิ่งจำเป็นไว้ให้, Syn. provide, supply

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
equip(อีควิพ') {equipped,equipping,equips} vt. จัดให้มี,ติดตั้ง,ให้มีเครื่องมือ., See also: equipper n. ดูequip

English-Thai: Nontri Dictionary
equip(vt) จัดเตรียม,หามาให้,จัดหาให้,ติดตั้ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you're not equipped to handle a real kid, never mind a factory second.ไม่เป็นไร เป็นโรงงานที่ 2 Joy (2008)
Portable equipment can't distinguish a bleed or a tumor.แค่เครื่องมือการแพทย์แบบพกพา มันแยกไม่ได้หรอว่าเลือดออกในสมอง หรือ เนื้องอก The Itch (2008)
The only equipment we have is a sonogram and a portable x-ray.เครื่องมือชนิดเดียวที่เรามี คือโซโนแกรม และเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ไ้ด้ The Itch (2008)
You do know they page me when that much surgical equipment is signed out.คุณก็รู้ พวกเขาเพจเรียกฉันเมื่อ มีอะไรมากกว่าอุปกรณ์ผ่าตัด ถูกเบิกไป The Itch (2008)
I hope to make a good sale on this trip so I can buy you new equipmentsออกเดินทางเที่ยวนี้ หากข้าค้าขายได้กำไรดี ข้าอาจมีเงินซื้อเครื่องเขียนดีๆให้เจ้า Portrait of a Beauty (2008)
Right after inadequate safety equipment.รองลงไปจากอุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
If you got problems with malfunctioning equipment I suggest you take them up with Maintenance, counselor.ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ชำรุด... ...ผมแนะนำนให้ติดต่อแผนกช่างนะคุณอัยการ The Dark Knight (2008)
- You equip yourself.- เตรียมอุปกรณ์ให้ตัวเอง Pineapple Express (2008)
- I'm equipping.- เตรียมอุปกรณ์ Pineapple Express (2008)
- Equip me, sir.- เตรียมอุปกรณ์ให้ที Pineapple Express (2008)
Well, our brains come equipped with a self-preservation mechanism to stop us from harmful actions.สมองของคนเรามาพร้อมกับ กลไกที่ปกป้องตัวเอง เพื่อหยุดเราจากการกระทำที่เป็นอันตราย The Happening (2008)
I want the equipment there when I arrive.ประเด็นทั้งหมด.. Nights in Rodanthe (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equipAfter business came to a halt, many bathhouses added new facilities, such as saunas and exercise equipment, in an effort to attract customers.
equipBy then Tony was in his middle sixties and still able to work hard, but he had a brand-new truck now, a new mower, a lot of other equipment and three people helping him.
equipEach robot is equipped with a talking machine.
equipEach room is equipped with large desks.
equipEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
equipGuest rooms equipped with soundproofing with an emphasis on privacy.
equipHe equipped himself with a rifle.
equipHe equipped himself with everything needed to climb the mountain.
equipHe equipped his son with the will to persevere.
equipHer kitchen is equipped with labor-saving devices.
equipHe wants to equip his son with a good education.
equipHe was equipped for a trip.

CMU English Pronouncing Dictionary
EQUIP    IH0 K W IH1 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
equip    (v) (i1 k w i1 p)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Equip \E*quip"\, v. t. [imp. & p. p. {Equipped}; p. pr. & vb. n.
   {Equipping}.] [F. ['e]quiper to supply, fit out, orig. said
   of a ship, OF. esquiper to embark; of German origin; cf. OHG.
   scif, G. schiff, Icel. skip, AS. scip. See {Ship}.]
   1. To furnish for service, or against a need or exigency; to
    fit out; to supply with whatever is necessary to efficient
    action in any way; to provide with arms or an armament,
    stores, munitions, rigging, etc.; -- said esp. of ships
    and of troops. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Gave orders for equipping a considerable fleet.
                          --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   2. To dress up; to array; accouter.
    [1913 Webster]
 
       The country are led astray in following the town,
       and equipped in a ridiculous habit, when they fancy
       themselves in the height of the mode. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 equip
   v 1: provide with (something) usually for a specific purpose;
      "The expedition was equipped with proper clothing, food,
      and other necessities" [syn: {equip}, {fit}, {fit out},
      {outfit}]
   2: provide with abilities or understanding; "She was never
     equipped to be a dancer"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top