Search result for

คบหา

(36 entries)
(0.0698 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คบหา-, *คบหา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คบหา[V] associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ความรักในในการวาดภาพเหมือนกัน ทำให้ทั้งสองคนคบหากันอย่างถูกชะตา, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน
คบหาสมาคม[V] associate with, See also: make friends with, contact with, Syn. คบ, คบหา, คบค้าสมาคม, คบค้า, Example: ไม่น่าเชื่อว่าผู้น้อยอย่างเขาจะคบหาสมาคมอยู่กับคนใหญ่คนโตหลายคน, Thai definition: ติดต่อพบปะกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คบหาก. ไปมาหาสู่เข้าเป็นพวกเดียวกัน, คบค้า หรือ คบค้าสมาคม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are things you should be doing, working out, improving balance and coordination...มีหลายอย่างที่คุณทำได้ ออกกำลังกายใช้ชีวิตสมดุลย์ คบหาสมาคมกับคนอื่นๆ Lucky Thirteen (2008)
Please go out with me.กรุณา... .. ลองคบหากับผมนะ Akai ito (2008)
Well, even if the man is who you say he is, you can't sentence Tom to death for just being seen with him!ถึงเขาจะเป็นคนที่พระองค์ว่า แต่พระองค์ก็ประหารทอมเพียงเพราะ คบหากับเขาไม่ได้นะเพคะ To Kill the King (2008)
His parents didn't like us hanging out.พ่อแม่ของเขาไม่อยากให้เราคบหากัน Demonology (2009)
- Is there anyone he associated with out of the usual?- มีใครที่เขาคบหาด้วย แต่ไม่ได้เจอกันตามปกติหรือเปล่า Demonology (2009)
But the ladies in this neighborhood are actually pretty nice.แต่คุณผู้หญิงหลายคนในหมู่บ้าน - จริงๆ แล้วนิสัยดีน่าคบหา The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
On who dad might have been seeing.เกี่ยวกับคนที่พ่อคบหา Slack Tide (2009)
Are in some kind of relationship?กำลังคบหากันอยู่ Slack Tide (2009)
Shame to see her mixed up with a dog like karl.น่าขายหน้าที่เห็นเธอมาคบหา กับคนอย่างคาร์ล Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
Elliott batson's alibi checked out, and there's no sign she was seeing someone else.อีเลียตพูดความจริง ดูเหมือนว่าเธอจะไม่ได้คบหากับคนอื่น The Scarlet Letter (2009)
I had a relationship with kristin.ฉันกับคริสติน เราคบหากันจริงจัง The Scarlet Letter (2009)
Why didn't you tell me you were seeing someone?ทำไมเธอไม่บอกฉันว่าเธอกำลังคบหากับใครอยู่? The God-Why-Don't-You-Love-Me Blues (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คบหา[v.] (khophā) EN: associate with ; make friends with ; contact with   FR: faire équipe ; se serrer les coudes
คบหาสมาคม[v. exp.] (khophā samākhom) EN: associate with ; make friends with ; contact with   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go out with[PHRV] คบหากับ, See also: เห็นว่าอยู่กับ(บางคน)ในที่สาธารณะ, Syn. go out
mix up with[PHRV] คบหากับ, See also: คบค้ากับ, สมาคมกับ
run around[PHRV] เปลี่ยนเพื่อนหรือคนรักบ่อย, See also: คบหากับ
run with[PHRV] เป็นเพื่อนกับ, See also: คบหากับ, คบ
see[VI] คบหา, See also: คบค้า, คบ, มีสัมพันธ์กับ
socialize[VI] คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
associable(อะโซ'เชียเบิล) adj. ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือคบหาสมาคมได้. -associability, associableness n. (companionable)
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
fellowship(เฟล'โลชิพ) n. ตำแหน่งผู้วิจัยในมหาวิทยาลัย,ตำแหน่งสมาชิกของสมาคมวิชาการ,ความสัมพันธ์ของมนุษย์,มิตรภาพ,การคบหา,ความเป็นมิตร,สมาคมของบุคคลที่มีอาชีพ,รสนิยม,บริษัท,กลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัย. vt. รับเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมหรือกลุ่ม. vi. ร่วมเป็นสมาชิกของสมาค
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., Syn. socialise., See also: socializable adj. socialization n. socializer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
associate(vi,vt) คบหา,สมาคม,เข้าร่วม
companionable(adj) น่าคบหา,น่าสมาคม
consort(vi) สมาคมด้วย,คบหาด้วย
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
contact(vt) ติดต่อ,พบปะ,คบหาสมาคม,สัมผัส
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย
fraternize(vi) คบหาฉันพี่น้อง,สนิทสนม,ถือเป็นพี่น้อง,สัมพันธ์ฉันพี่น้อง
smug(adj) ใจแคบ,พอใจในตัวเอง,ไม่คบหาสมาคม

German-Thai: Longdo Dictionary
unter die Leute kommenคบหาสมาคม, พบปะผู้คน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top