Search result for

ตาชั่ง

(28 entries)
(0.0726 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาชั่ง-, *ตาชั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาชั่ง    [N] balance, See also: scales, steelyard, Syn. เครื่องชั่ง, คันชั่ง, Example: เขามักจะตรวจสอบความเที่ยงของตาชั่งอยู่เสมอ, Count unit: คัน, เครื่อง, Thai definition: เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่างๆ มีหลายชนิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาชั่งน. เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น ตราชู ชั่งจีน ชั่งสปริง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Let me get my scale.ขอไปหยิบตาชั่งมาก่อน Pineapple Express (2008)
Get it going. Grab the scale. Let's get me out of here.เร่งมือเข้า หยิบตาชั่งมาเร็ว ฉันจะได้รีบไปจากที่นี่ Pineapple Express (2008)
Where are you, you little fucker?ฉันเก็บตาชั่งไว้ที่ไหนหว่า Pineapple Express (2008)
The cops around here are like butchers, always got their thumbs on the scales.ตำรวจอยู่เต็มทุกที่ไปหมดยังกะร้านขายเนื้อ ที่มักจะมือนิ้วโป้งของพวกเขามือติดตรงตาชั่ง Better Call Saul (2009)
With the fate of an american city in the balance?ชะตากรรมของพลเมือง อเมริกันที่อยู่บนตาชั่งDay 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
I mean, leaving the intestines on the scale wasn't done by accident.คือผมหมายถึง ไส้คนที่อยู่บนตาชั่งน่ะ มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆ Those Kinds of Things (2011)
I mean, leaving the intestines on the scale wasn't done by accident.ไอ้การทิ้งไส้คนไว้บนตาชั่งเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆ Once Upon a Time... (2011)
- Left fingerprints in the robbery.-แกเคยโกงตาชั่งนี่หว่า Mirror Mirror (2012)
And put it on the scale.แล้วเอามันวางบนตาชั่ง Game Ogre (2012)
Scales of justice?ตาชั่งแห่งความยุติธรรมเหรอ? Game Ogre (2012)
Using magic and illusion to even the scales of justice.การใช้เวทมนตร ภาพลวงตาและแม้แต่ตาชั่งแห่งความยุติธรรม. Now You See Me (2013)
Or put it on a scale?หรือเอาชั่งตาชั่งล่ะ Episode #1.14 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาชั่ง[n.] (tāchang) EN: balance ; scales   FR: balance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steelyard    [N] ตาชั่งจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
scalable(สเค'ละเบิล) adj. ปีนได้,ไต่ได้มชั่งได้,ใช้ตาชั่งชั่งได้, See also: scalableness n. scalably adv.
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
scaler(สเคล'เลอะ) n. ผู้ลอกเอาเกล็ดออก,ผู้ลอกเอาเปลือกออก,สัตว์ที่ลอกคราบ,ผู้ชั่งตาชั่ง,ผู้ทำหน้าที่วัด (ตามมาตราส่วน) ,ผู้ใช้ไม้บรรทัดวัด
spring balancen. ตาชั่งระบบสปริง
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
tongue(ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
needle(n) เข็มเย็บผ้า,เข็มฉีดยา,เข็มฟัก,เข็มทิศ,เข็มตาชั่ง
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
steelyard(n) ตาชั่งจีน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
天秤[てんびん, tenbin] (n) ตาชั่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top