ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาชั่ง

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาชั่ง-, *ตาชั่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาชั่ง[N] balance, See also: scales, steelyard, Syn. เครื่องชั่ง, คันชั่ง, Example: เขามักจะตรวจสอบความเที่ยงของตาชั่งอยู่เสมอ, Count unit: คัน, เครื่อง, Thai definition: เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่างๆ มีหลายชนิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาชั่งน. เครื่องชั่งสำหรับชั่งสิ่งของต่าง ๆ มีหลายชนิด เช่น ตราชู ชั่งจีน ชั่งสปริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you wanna step on the scales?ช่วยขึ้นไปบนตาชั่งด้วย Goal! The Dream Begins (2005)
We are not tipping the scales of good and evil so you can be entertained.ถ้าเราปล่อยให้ตาชั่งนี่เพี้ยน เราอาจจะมีไรหนุกๆ Happily N'Ever After (2006)
Yeah, yeah. I could have knocked over the scales of good and evil... and changed the destiny of every character in Fairytale Land.ใช่ ใช่ ฉันรู้ ฉันทำ ตาชั่งความดีความเลวหล่น Happily N'Ever After (2006)
The prince defeats Frieda... we fix the scales of good and evil... and the boss doesn't have to know!เจ้าชายชนะฟรายด้า.. เราแก้ไขตาชั่งแห่งความดีความเลว... และเจ้านายก็ไม่ต้องรู้! Happily N'Ever After (2006)
So if Frieda hadn't tipped the scales... the prince and I would have gotten married?อืม ถ้าฟราด้าไม่ได้ปรับตาชั่ง เจ้าชาย กับ ฉัน จะได้แต่งงานกัน ? Happily N'Ever After (2006)
We have to fix the scales and save the kingdom.เราต้องแก้ตาชั่ง และกู้อาณาจักรกลับคืนมา Happily N'Ever After (2006)
Here's the plan. You guys fix the scales.เอาล่ะ นี่คือแผนนะ นายสองคนไปซ่อมตาชั่ง Happily N'Ever After (2006)
We have here a scales that balances two different things.ตรงนี้เรามีตาชั่งซึ่งมีสมดุลของของสองสิ่งที่แตกต่างกัน An Inconvenient Truth (2006)
On the other side of the scales, the entire planet.อีกข้างหนึ่งของตาชั่ง โลกทั้งใบ An Inconvenient Truth (2006)
Let me get my scale.ขอไปหยิบตาชั่งมาก่อน Pineapple Express (2008)
Get it going. Grab the scale. Let's get me out of here.เร่งมือเข้า หยิบตาชั่งมาเร็ว ฉันจะได้รีบไปจากที่นี่ Pineapple Express (2008)
Where are you, you little fucker?ฉันเก็บตาชั่งไว้ที่ไหนหว่า Pineapple Express (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตาชั่ง[n.] (tāchang) EN: balance ; scales   FR: balance [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
steelyard[N] ตาชั่งจีน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balance(แบล'เลินซฺ) n. ความสมดุล,ดุลยภาพ,สติ,ความสุขุม,ตาชั่ง,ตาเต็ง,ตาชู,คันชั่ง,งบดุล,ยอดยกไป,ปิดบัญชีคงเหลือ,จำนวนเหลือ,กลุ่มดาวตราชู vt. ทำให้สมดุล, Syn. symmetry -Conf. rest
scalable(สเค'ละเบิล) adj. ปีนได้,ไต่ได้มชั่งได้,ใช้ตาชั่งชั่งได้, See also: scalableness n. scalably adv.
scale 1(สเคล) n. ตาชั่ง,เครื่องชั่ง,ตาชู,จานตาชั่ง,น้ำหนัก,สะเก็ด,เกล็ดปลา,เกล็ด,กาบ,คราบ,เปลือก,หินปูนที่เกาะฟัน, (ตา) ต้อ,สนิมน้ำ,คราบน้ำ vt. เอาสะเก็ดหรือเกล็ดออก,เอาเกล็ดออก,เอาคราบออก,เอาเปลือกออก vi. ตกสะเก็ด (สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,คราบ) ร่วงหล่น
scaler(สเคล'เลอะ) n. ผู้ลอกเอาเกล็ดออก,ผู้ลอกเอาเปลือกออก,สัตว์ที่ลอกคราบ,ผู้ชั่งตาชั่ง,ผู้ทำหน้าที่วัด (ตามมาตราส่วน) ,ผู้ใช้ไม้บรรทัดวัด
spring balancen. ตาชั่งระบบสปริง
steelyardn. ตาชั่งจีน,ตาชั่งยกได้ที่มีลูกตุ้ม
tongue(ทัง) n. ลิ้น,คารม,สำนวนภาษา,ชนชาติ (ซึ่งใช้ภาษาต่างกัน) ,แผ่นลิ้นของเครื่องดนตรี,เข็มตาชั่ง, (แผ่นดิน) แหลม,เดือย,เดือยตัวผู้,หมุด vt.,vi. เปล่งเสียงจากการกระทบของลิ้น,แตะด้วยลิ้น,ด่า,ดุ,ใช้ลิ้นเลีย,ใช้ลิ้นช่วยในการเป่าเครื่องดนตรี,ทำรางลิ้น,พูด,เอ่ย

English-Thai: Nontri Dictionary
balance(n) ความสมดุล,ดุลยภาพ,คันชั่ง,ตาชู,ตาเต็ง,ตาชั่ง
needle(n) เข็มเย็บผ้า,เข็มฉีดยา,เข็มฟัก,เข็มทิศ,เข็มตาชั่ง
scale(n) สะเก็ด,เกล็ด,เปลือก,มาตราส่วน,ตาชั่ง,อัตรา,คราบหินปูน
steelyard(n) ตาชั่งจีน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
天秤[てんびん, tenbin] (n) ตาชั่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top