Search result for

furnishing

(32 entries)
(0.0149 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furnishing-, *furnishing*, furnish
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
furnishing(เฟอร์'นิชชิง) n. สิ่งที่จัดหามาให้,เครื่องติดตั้ง,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
furnishing art; art mobilierสังหาริมศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the furnishings were hand made by a real furniture maker.เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดนี้ทำจากมือช่างเฟอร์ฯจริงๆ Arrietty (2010)
The furnishing is from the previous owner, but if you see anything that you like,เฟอร์นิเจอร์เป็นของ เจ้าของคนก่อน แต่ถ้าคุณชอบใจชิ้นไหน Afterbirth (2011)
These furnishing, the fabrics-- they're cheap.พวกเฟอร์นิเจอร์ ผ้าพวกนี้ ,มันเป็นของราคาถูก Rubber Man (2011)
Not furnishing it with my tea set.อย่าเอาชุดน้ำชาฉัน ไปตกแต่งที่นั่นล่ะ Meet the New Boss (2012)
For what he's gonna be furnishing, this deal is plenty fair.สำหรับสิ่งที่เขายอมเปิดเผย ข้อตกลงนี้จะต้องได้รับความยุติธรรมอย่างมาก Gliding Over All (2012)
Agent Lisbon did wrong when she failed to stop you furnishing guns to a man who used those guns to mow down a SAC P.D. officer.เจ้าหน้าที่ลิสบอนทำผิดสิ เธอล้มเหลว เพราะคุณทำให้คนร้ายมีปืน แล้วใช้ปืนนั้นยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจของ SAC The Desert Rose (2013)
Such expensive furnishings.เครื่องตบแต่งราคาแพง Pride & Prejudice (2005)
Yeah,I lovethe furnishings.ใช่! ฉันชอบการตกแต่ง,มันดีมากเลย No Exit (2006)
Empire furnishings and crenelated molding. Love it.ตกแต่งแนวจักรวรรดิ สุดอลังการ ชอบมากเลย National Treasure: Book of Secrets (2007)
I'm not crying. I'm just allergic to fine home furnishings.ฉันไม่ได้ร้องไห้แค่ฟุ่นเข้าตา Juno (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
furnishingThe couple spent a lot of money on furnishing their house.
furnishingWe spent a lot of money on furnishing our house.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreūoen) EN: furniture ; household furnishings   FR: mobilier [m] ; meuble [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FURNISHING    F ER1 N IH2 SH IH0 NG
FURNISHINGS    F ER1 N IH2 SH IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furnishing    (v) (f @@1 n i sh i ng)
furnishings    (n) (f @@1 n i sh i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
陈设[chén shè, ㄔㄣˊ ㄕㄜˋ, / ] furnishings, #30,956 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家具調度[かぐちょうど, kaguchoudo] (n) household furnishings [Add to Longdo]
家財道具[かざいどうぐ, kazaidougu] (n) household belongings; household possession; furniture and household goods; goods and chattels; home furnishings; household goods; traps [Add to Longdo]
供与[きょうよ, kyouyo] (n,vs) giving; provision; furnishing; (P) [Add to Longdo]
交付[こうふ, koufu] (n,vs) delivering; handing over; furnishing (e.g. with copies); issuance; issuing; (P) [Add to Longdo]
作物所;造物所[つくもどころ, tsukumodokoro] (n) palace workshop responsible for making furnishings, etc. (Heian period) [Add to Longdo]
取り付け;取付け;取付[とりつけ, toritsuke] (n) (1) installation; mounting; furnishing; fitting; (2) run (on a bank); bank run [Add to Longdo]
調度品[ちょうどひん, choudohin] (n) furnishings; implements; equipment [Add to Longdo]
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) [Add to Longdo]
備品[びひん, bihin] (n) fixtures; furnishings; equipment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furnish \Fur"nish\ (f[^u]r"n[i^]sh), v. t. [imp. & p. p.
   {Furnished}; p. pr. & vb. n. {Furnishing}.] [OF. furnir,
   fornir, to furnish, finish, F. fournir; akin to Pr. formir,
   furmir, fromir, to accomplish, satisfy, fr. OHG. frumjan to
   further, execute, do, akin to E. frame. See {Frame}, v. t.,
   and {-ish}.]
   1. To supply with anything necessary, useful, or appropriate;
    to provide; to equip; to fit out, or fit up; to adorn; as,
    to furnish a family with provisions; to furnish one with
    arms for defense; to furnish a Cable; to furnish the mind
    with ideas; to furnish one with knowledge or principles;
    to furnish an expedition or enterprise, a room or a house.
    [1913 Webster]
 
       That the man of God may be perfect, thoroughly
       furnished
       unto all good works.         --2 Tim. iii.
                          17,
    [1913 Webster]
 
   2. To offer for use; to provide (something); to give
    (something); to afford; as, to furnish food to the hungry:
    to furnish arms for defense.
    [1913 Webster]
 
       Ye are they . . . that furnish the drink offering
       unto that number.           --Is. lxv. 11.
    [1913 Webster]
 
       His writings and his life furnish abundant proofs
       that he was not a man of strong sense. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furnishing
   n 1: (usually plural) accessory wearing apparel [syn:
      {furnishing}, {trappings}]
   2: (usually plural) the instrumentalities (furniture and
     appliances and other movable accessories including curtains
     and rugs) that make a home (or other area) livable
   3: the act of decorating a house or room

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top