ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-contiguously-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contiguously, *contiguously*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoa, we're contiguously short this evening.โอ เรามากันไม่ครบนะเนี่ยเย็นนี้ Pathology (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contiguously    (a) kˈəntˈɪgjuəʴsliː (k @1 n t i1 g y u@ s l ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contiguous \Con*tig"u*ous\, a. [L. contiguus; akin to contigere
   to touch on all sides. See {Contingent}.]
   In actual contact; touching; also, adjacent; near;
   neighboring; adjoining.
   [1913 Webster]
 
      The two halves of the paper did not appear fully
      divided . . . but seemed contiguous at one of their
      angles.                 --Sir I.
                          Newton.
   [1913 Webster]
 
      Sees no contiguous palace rear its head. --Goldsmith.
   [1913 Webster]
 
   {Contiguous angles}. See {Adjacent angles}, under {Angle}.
 
   Syn: Adjoining; adjacent. See {Adjacent}. --
     {Con*tig"u*ous*ly}, adv. -- {Con*tig"u*ous*ness}, n.
     [1913 Webster] Continence

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-contiguously -

 


  

 
contiguously
 • (a) /k'ənt'ɪgjuəʴsliː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top