ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjoining

AH0 JH OY1 N IH0 NG   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjoining-, *adjoining*, adjoin
English-Thai: Longdo Dictionary
adjoining room(n ) ห้องพักสองห้องที่เชื่อมต่อกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjoining(อะจอย' นิง) adj. ซึ่งอยู่ประชิดกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adjoining ownersบรรดาเจ้าของที่ดินที่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining propertyทรัพย์สินที่อยู่ติดต่อกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjoining; adjacentข้างเคียง, ใกล้เคียง, ประชิด, ติด, แนบ, ถัดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- We had adjoining rooms.- เรามีห้องเชื่อมถึงกัน Dex, Lies, and Videotape (2007)
- Adjoining rooms?- ห้องเชื่อมกัน? Dex, Lies, and Videotape (2007)
And you really did have adjoining rooms.และคุณมีห้องเชื่อมถึงกันจริงๆ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Adjoining rooms on family vacations?วันพักผ่อนที่ต้องอยู่ห้องติดๆกันหรอ? You've Got Yale! (2009)
With an adjoining room for my...และห้องร่วมสำหรับ... Shake and Fingerpop (2009)
I considered booking you in the room adjoining theirs, but I thought that might be a bit...over the top.ฉันคิดว่า จะจองห้องเธอข้างพวกนั้น แต่ฉันคิดว่ามันคงจะ... เกินไปนิด Hard-Hearted Hannah (2009)
Yeah, but they're not adjoining rooms, okay, Sweets?ใช่แล้ว แต่ไม่ได้อยู่ห้องติดกันหรอก โอเคนะ สวีทส์ The Death of the Queen Bee (2010)
Maybe when you walk into a hotel room and you see a guy getting back together with his girlfriend, you should consider doing something other than crawling into the adjoining bed.ตอนนายเข้ามาในห้อง และเห็นผู้ชายกำลังคืนดีกับแฟน นายควรทำอย่างอื่น The Love Car Displacement (2011)
Uh, two rooms. Adjoining rooms, on the same floor.เอ่อ ขอสองห้อง ชั้นเดียวกัน The Wolverine (2013)
It formed when tectonic forces pushed the seabed under the adjoining continental plate.ภายใต้แผ่นทวีปที่อยู่ติดกัน คนอื่น ๆ ได้เดินบนดวงจันทร์ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
The camera on the adjoining corridor that would've seen this guy was switched off.กล้องที่อยู่บนเฉลียงติดกัน ซึ่งควรจะจับภาพหมอนี่ได้ ถูกปิดไป The Event Horizon (2014)
Airspace in all adjoining areas to be locked down.น่านฟ้าเชื่อมต่อในทุกพื้นที่ถูกปิด Ghost in the Shell (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adjoiningThere is an anteroom adjoining the library.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เผาขน[ADV] at close range, See also: adjoiningly, Example: แม้ตำรวจจะสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน แต่คนร้ายก็ยังหลบหนีไปได้อีก, Thai definition: อย่างใกล้ในระยะประชิดตัว
เผาขน[ADV] at close range, See also: adjoiningly, Syn. ประชิด, Ant. ไกล, Example: ้ตำรวจสาดกระสุนปืนเข้าใส่คนร้ายในระยะเผาขน, Thai definition: ใกล้ในระยะประชิดตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้างเคียง[adj.] (khāngkhīeng) EN: adjacent ; nearby ; adjoining ; close ; near ; next ; beside   FR: adjacent ; proche ; voisin
ใกล้เคียง[adj.] (klaikhīeng) EN: nearby ; close ; adjoining ; adjacent ; neighbouring ; in the vicinity   FR: voisin ; proche ; avoisinant
ติดกัน[adj.] (tit kan) EN: contiguous ; attached (to) ; adjoining ; next to each other   FR: adhérent ; soudé ; joint ; uni ; adjacent ; attenant ; avoisinant ; contigu ; voisin ; agglutiné
ติดกับ[v.] (tit kap) EN: adjoin ; be contiguous ; close to ; connect ; be adjacent to ; be adjoining to ; border on ; join to ; be alongside ; get trapped by   FR: fixer (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJOINING AH0 JH OY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjoining (v) ˈəʤˈɔɪnɪŋ (@1 jh oi1 n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nebengebäude {n}adjoining building; auxiliary building [Add to Longdo]
Nebenraum {m}adjoining room [Add to Longdo]
Nebenzimmer {n}adjoining room [Add to Longdo]
angrenzend; anstoßend; benachbart {adj} | benachbarte Staatenadjoining | adjoining states [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お次;御次[おつぎ, otsugi] (n,adj-no) (1) (pol) (hon) (See 次・つぎ・1) next; next person; (2) (from お次の間) room adjoining a noble's parlor [Add to Longdo]
間続き[まつづき, matsuduki] (n,adj-no) adjoining; adjoining rooms [Add to Longdo]
続き部屋[つづきべや;つづきへや, tsudukibeya ; tsudukiheya] (n) adjoining rooms [Add to Longdo]
地続き[じつづき, jitsuduki] (n) adjoining land [Add to Longdo]
隣り合わせ(P);隣合わせ(P);隣り合せ;隣合せ[となりあわせ, tonariawase] (n,adj-no) adjoining each other; (P) [Add to Longdo]
隣室[りんしつ, rinshitsu] (n) next or adjoining room; (P) [Add to Longdo]
隣接した[りんせつした, rinsetsushita] (adj-f) adjoining; neighboring; neighbouring; adjacent [Add to Longdo]
隣接局[りんせつきょく, rinsetsukyoku] (n) {comp} neighboring office; adjoining office [Add to Longdo]
隣接地[りんせつち, rinsetsuchi] (n) adjoining land [Add to Longdo]
隣地[りんち, rinchi] (n) adjoining land [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
隣接局[れんせつきょく, rensetsukyoku] neighboring office, adjoining office [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjoin \Ad*join"\, v. t. [imp. & p. p. {Adjoined}; p. pr. & vb.
   n. {Adjoining}.] [OE. ajoinen, OF. ajoindre, F. adjoindre,
   fr. L. adjungere; ad + jungere to join. See {Join}, and cf.
   {Adjunct}.]
   To join or unite to; to lie contiguous to; to be in contact
   with; to attach; to append.
   [1913 Webster]
 
      Corrections . . . should be, as remarks, adjoined by
      way of note.               --Watts.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adjoining \Ad*join"ing\, a.
   Joining to; contiguous; adjacent; as, an adjoining room. "The
   adjoining fane." --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      Upon the hills adjoining to the city.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Adjacent; contiguous; near; neighboring; abutting;
     bordering. See {Adjacent}.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top