Search result for

ห่างกัน

(18 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห่างกัน-, *ห่างกัน*.
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't want us to be apart.ผมไม่อยากให้เราห่างกัน Akai ito (2008)
he knows we have to be apart but he gets anxious. Or how much I mean to him.เฃ่น เค้ารู้ว่าเวลาที่เราห่างกันฉันมักจะเป็นห่วงเค้าและรู้ว่าฉันมีความหมายต่อเค้ามากแค่ไหน Akai ito (2008)
We may become closer, or stay forever apart.เราอาจจะใกล้ชิดกันมากขึ้น หรือห่างกันไปตลอดกาล My Sassy Girl (2008)
We are almost the same age.เราอายุไม่ห่างกันมาก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
It made them sit about an eighth of an inch apart;ทำให้ฟันสองซี่ห่างกันอยู่ประมาณหนึ่งในแปดนิ้ว Changeling (2008)
And your eyes, are too far apart, but they have to be... to accommodate that bent nose.ก็ห่างกันเกินไป แต่ว่ามัน Made of Honor (2008)
# Even if we're miles apartแม้เราจะห่างกัน High School Musical 3: Senior Year (2008)
Time's gonna feel like nothing ok.เราจะไม่รู้สึกว่าห่างกันเลยนะ Pathology (2008)
- Compare handwriting of 20 years...'?- ... ต้องเปรียบเทียบลายมือที่ห่างกัน 20 ปี The Reader (2008)
If you went to Brown, we'd only be an hour away.ถ้าคุณเข้าที่บราวน์ เราก็อยู๋ห่างกันแค่เดินทางชั่วโมงเดียว Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Within a few seconds of the london mail, two more e-mailsในช่วงเวลาห่างกันไม่กี่วินาที มีส่งมาอีก 2 อีเมลล์ Shut Down (2008)
Now,look,it's probably best that we stick together. Okay?เดี๋ยว ๆ ตอนนี้เราสองคนไม่ควรอยู่ห่างกัน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drift apart    [PHRV] แยกกัน, See also: ห่างกันออกไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afar(อะฟารฺ') adv. จาก, ไกลจาก, ห่างกันไกล, ไกลมาก, แต่ไกล, Syn. far away
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
local area network(LAN) โครงข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะบริเวณ, การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นข่ายงานเฉพาะบริเวณที่ไม่กว้างขวางนัก : ย่อว่า LAN, ข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ ใช้ตัวย่อว่า LAN หมายถึง คอมพิวเตอร์หลาย ๆ ระบบ หรือหลาย ๆ เครื่องที่มีการทำงานเชื่อมกันเป็นเครือข่าย แต่ละเครื่องอยู่ในบริเวรใกล้ ๆ กัน เช่นในอาคารเดียวกันเป็นต้น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันเหล่านี้จะทำงานร่วมกันได้ ดึงโปรแกรมหรือข้อมูลจากกันและกันได้ แต่การทำเช่นนี้จะต้องใช้ซอฟทืแวรืช่วยด้วย หากเป็นเครือข่ายเครื่องอยู่ห่างกัน เรียกว่า wan (wide area network ดู wan)
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
trackingหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน letter spacing

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top